Det finns en nyare publikation över denna statistik: Förväntad pensioneringsålder

Förväntad pensioneringsålder

Inga stora förändringar i pensionsövergångarna

År 2015 var den genomsnittliga pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 61,1 år. Den sjönk med 0,1 år från året innan. Pensioneringsåldern har utvecklats ungefär som förväntat. Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på åldersklassens pensioneringsfrekvens.

I fjol ökade det totala antalet nypensionerade med fyra tusen från året innan. Färre än 19 000 personer sjukpensionerades. Antalet är litet mindre än året innan. I ålderspension gick i fjol ett rekordantal personer, 55 000.

Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet
ru_2015

Förväntad pensioneringsålder för 25- och 50-åringar

År 25-åringar 50-åringar
2010 60,4 62,3
2011 60,5 62,4
2012 60,9 62,7
2013 60,9 62,6
2014 61,2 62,8
2015 61,1 62,8

Beskrivning

Arbetspensioneringsålder

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: Faktisk pensionsålder
Ämnesområde: Social trygghet
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller de centrala nyckeltalen om arbetspensioneringsåldern. I publikationen finns även en beskrivning av beräkningsprincipen för den förväntade pensioneringsåldern.

Datainnehåll

Centrala uppgifter är den förväntade pensioneringsåldern för 25- och 50-åringar, medeltal och median.

Klassificeringar

Privat och offentlig sektor, personens kön och ålder, pensionsslag

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens register.

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgifterna färdigställs i februari. Noggrannare tidpunkt anges i Publiceringskalendern.

Tidsserie

Siffror om hela arbetspensionssystemet finns att få från och med år 1996. För den privata sektorns del börjar tidsserien från och med år 1983.

Ämnesord

socialförsäkring, pension, arbetspension, nypensionerad, pensioneringsålder

Begrepp och definitioner

Om begreppet pensioneringsålder

På Pensionsskyddscentralen har man utvecklat ett beskrivande mått på pensioneringsåldern, som inte påverkas av befolkningens åldersstruktur. Det kallas för den förväntade pensioneringsåldern. Måttet beskriver hur pensioneringsåldern utvecklas. Det reagerar omedelbart och i rätt riktning på förändringar i pensioneringsfrekvensen. Måttet togs i bruk år 2003. För den privata sektorns del har den förväntade pensioneringsåldern beräknats sedan år 1983 och för den offentliga sektorns samt för hela arbetspensionssystemets del sedan år 1996.

Den förväntade pensioneringsåldern beräknas för såväl 25- som 50-åringar. Den förväntade pensioneringsåldern för en 25-åring beskriver hela den arbetspensionsförsäkrade befolkningens pensioneringsålder, och används som ett officiellt mått för att beskriva de förändringar som sker i pensioneringsåldern. Beräkningen av den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar baserar sig på försäkrade personer som fyllt 50 år.

Eftersom beräkningen inte inkluderar personer som gått i pension före 50, är den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar alltid högre än för 25-åringar. Skillnaden visar hur pensionering vid 25–49 år inverkar på pensioneringsåldern.