Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Arbetspensionsförsäkrade i Finland svt_merkki_harmaa

Löntagarnas genomsnittliga arbetspensionsförsäkrade inkomst är 2 857 €/mån

År 2016 var löntagarnas genomsnittliga arbetspensionsförsäkrade inkomst 2 857 euro i månaden. Männens medelinkomst var 3 264 euro i månaden och kvinnornas 2 468 euro.

En studie av åldersgrupperna visar att den arbetspensionsförsäkrade medelinkomsten var högst bland 40–49-åringarna. Medelinkomsten bland män i åldern 40–49 år var 4 018 euro i månaden och bland kvinnor i samma ålder 2 978 euro i månaden.

Lägst var den arbetspensionsförsäkrade medelinkomsten bland 18–29-åringar, 1 775 euro i månaden. I början av yrkesbanan är lönenivån i allmänhet lägre än bland dem som arbetat längre. Bland unga försäkrade finns det också många som arbetar oregelbundet, t.ex. studerande, vilkas inkomster är små.

År 2016 tjänade 2,5 miljoner personer in arbetspension som löntagare. I löntagarna ingår alla som arbetat inom ramen för arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn och de som arbetat inom ramen för lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner inom den privata sektorn.

I löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster medräknas allt arbete som arbetspensionsförsäkrad. Där ingår alltså också t.ex. oregelbundna arbeten, som kan vara kortvariga, och deltidsarbete.

Diagram och tabeller:

Beskrivning

Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statiskiens webbsida: Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Ämnesområde: Social trygghet
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Ja

Beskrivning

Statistiken ger en helhetsbild av personer i åldern 18–68 år som omfattas av arbetspensionssystemet i Finland.

Datainnehåll

Statistiken innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 18–68 år som omfattas av arbetspensionssystemet i Finland, dvs. de arbetspensionsförsäkrade och de pensionerade. Dessutom innehåller statistiken uppgifter om löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster och om pensionstillväxt för förmåner under oavlönade perioder och enligt StPEL.

Klassificeringar

Privat och offentlig sektor, arbetspensionslag, kön och ålder

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade grundar sig på arbetspensionssystemets intjäningsregister.

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgifterna publiceras i slutet av det år som följer på statistikåret. Noggrannare tidpunkt anges i Publiceringskalendern.

https://www.etk.fi/sv/forskning-statistik-prognoser/statistik/publiceringskalender/

Tidsserie

Åren 2005–2013 har statistiken utkommit under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland. Efter det delades den i två olika statistiker: Arbetspensionsförsäkrade i Finland och Arbetspensionstagare i Finland. Den första nya statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland som publicerades gällde uppgifter om år 2013.

Uppgifterna i denna statistik är i huvuddrag jämförbara med motsvarande uppgifter som tidigare publicerats i statistiken Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland. Det kan finnas små skillnader i siffrorna till följd av korrigeringar och ändringar som gjorts i statistikprogramvaran.

Uppgifter om tidsseriernas jämförbarhet finns i statistikens kvalitetsbeskrivning under punkten Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet.

Ämnesord

försäkring, socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, anställning, löntagare, löner, företagare

Kontaktuppgifter

https://www.etk.fi/sv/feedback/?vastaanottaja=Statistik

Begrepp och definitioner

Begrepp som gäller förvärvsarbetet

Anställda eller företagare
Med anställda avses personer som under tidpunkten för statistikföringen haft en anställning som ger rätt till arbetspension eller varit arbetspensionsförsäkrade på basis av FöPL- eller LFöPL-verksamhet.

Arbetspensionsförsäkrade
Arbetspensionsförsäkrade är alla som vid tidpunkten för statistikföringen eller tidigare har varit anställda eller företagare och som vid ett pensionsfall har rätt till ny arbetspension. I vanliga fall är en arbetspensionsförsäkrad ännu inte pensionerad, men även en pensionstagare kan vara försäkrad om han eller hon har tjänat in ny framtida arbetspension vid sidan av sin pension.

Arbetspensionslagen
En person klassificeras att omfattas av alla de arbetspensionslagar som han eller hon omfattas av.

Arbetspensionssektor
En person statistikförs alltid i siffrorna för den arbetspensionssektor inom vilken han eller hon arbetar (och/eller får pension). Om en person arbetar (och/eller får pension) på både den privata och offentliga sektorn, statistikförs personen i båda sektorernas siffror.

De som första gången omfattats av en viss arbetspensionslag
Personer börjar omfattas av en viss arbetspensionslag första gången då när en arbetsperiod eller företagarperiod enligt denna lag för första gången registreras.

De som omfattas av arbetspensionssystemet
Av arbetspensionssystemet omfattas alla som under statistikåret eller tidigare haft en anställning eller varit företagare enligt arbetspensionslagarna. De som omfattas av arbetspensionssystemet är alltså personer som har rätt till arbetspension vid ett pensionsfall eller som redan får någon pension som grundar sig på deras egen yrkesbana.

I arbete under statistikåret
En person anses ha arbetat under statistikåret om han eller hon under statistikåret haft en anställning för vilket arbetspension tjänats in eller han eller hon varit arbetspensionsförsäkrad på basis av FöPL- eller LFöPL-verksamhet.

I arbete vid slutet av statistikåret
Med anställda vid slutet av året avses sådana personer som varit anställda under december (anställningar som baserar sig på månadsteknik) eller sådana personer vars anställning har upphört eller varit gällande vid årets slut (anställningar som baserar sig på årsteknik). Pensionerade personer som samtidigt är anställda eller bedriver företagarverksamhet klassificeras alltid som anställda.

Inte arbetat under statistikåret
Med de som inte arbetat under statistikåret avses personer som under statistikåret inte haft arbete uti från vilket arbetspension tillvuxit och som inte varit arbetspensionsförsäkrade utifrån FöPL- eller LFöPL-verksamhet. Dessutom måste personer som hör till den här gruppen ha varit arbetspensionsförsäkrade före statistikåret eller få pension som grundar sig på den egna yrkesbanan.

Löntagare
Med löntagare avses personer som utför arbete som omfattas av arbetspensionslagarna, om arbetet inte försäkras enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Med andra ord medräknas i praktiken alla som har arbetat med undantag av företagare och lantbruksföretagare. Som löntagare betraktas här också särskilda grupper som omfattas av KomPL, t.ex. förtroendevalda och närståendevårdare. Som löntagare betraktas också familjevårdare med uppdragsavtal, fast de inte står i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till en kommun eller samkommun.

Omfattas av arbetspensionslagarna för första gången
En person omfattas av arbetspensionslagarna för första gången när han eller hon har fyllt 18 år och inleder sin första anställning enligt arbetspensionslagarna eller inleder företagarverksamhet.

Pensionstagare
Med pensionstagare avses personer som får någon form av arbetspension som grundar sig på den egna yrkesbanan. Pensionstagaren kan få ålderspension, sjukpension, deltidspension eller specialpension för lantbruksföretagare.

Begrepp som gäller inkomsterna

Arbetspensionsförsäkrade inkomster
Vid fastställandet av arbetspensionsförsäkrad inkomst (kortare försäkrad inkomst eller inkomst) beaktas lön, resultatpremie eller annat vederlag för arbete. De viktigaste slagen av annat vederlag är olika naturaförmåner och semesterersättningar inklusive ersättningar som betalas vid anställningens slut t.ex. för sparad ledighet som den anställda inte tagit ut. Dagtraktamenten och optionsarrangemang ger däremot i regel inte arbetspensionstillväxt och ingår inte i den arbetspensionsförsäkrade inkomsten. I denna statistik inkluderar den arbetspensionsförsäkrade inkomsten också arbetstagarens pensionsavgift, fast den inte ger arbetspensionstillväxt.

Förmåner som tjänas in för oavlönade perioder och enligt StPEL
En oavlönad period är en period, under vilken en person får en social förmån som under vissa förutsättningar ger pensionstillväxt. Sådana oavlönade perioder är t.ex. perioder med föräldrapenning, sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning. I arbetspensionslagarna har man fastställt grunderna enligt vilka pension tjänas in för olika oavlönade perioder.

Staten står för kostnaderna för pensionerna som tjänas för hemvårdsstöd och avlagd examen. De baserar sig på lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier (StPEL).

Förmåner enligt oavlönade perioder och StPEL registreras i arbetspensionssystemets intjäningsregister.

Års- och månadsinkomst
Den inkomst som avses i statistiken är den arbetspensionsförsäkrade (arbets)inkomsten. Årsinkomsten har omräknats till månadsinkomst genom att dividera de arbetspensionsförsäkrade inkomsterna under året med antalet månader i arbete.

Exempel. Löntagaren arbetade 20.8–10.9 och den arbetspensionsförsäkrade arbetsinkomsten var 2 000. Då är månadsinkomsten i statistiken 2 000 €/2 = 1 000 €/mån, eftersom arbetet utfördes under två olika månader. Om arbetet hade utförts inom loppet av en månad (t.ex. 2.9–22.9), skulle månadsinkomsten vara 2 000 euro. Om anställningen var den enda under kalenderåret, är årsinkomsten i statistiken i båda fallen densamma, 2 000 euro.

Övriga begrepp

Decil
Med hjälp av deciler indelas löntagarna i tio lika stora grupper utgående från inkomsterna. Decilgränserna anger de inkomster under vilka 10%, 20% …90 % av fallen stannar.

Median
När löntagarna placeras i inkomsternas storleksordning, är medianinkomsten den mellersta löntagarens inkomst. På båda sidorna om den mellersta löntagaren står lika många löntagare. Medianen är inte lika känslig för extrema värden som medeltalet. I synnerhet vid skev fördelning, såsom inkomstfördelningen, är medianen en bättre beskrivning av ”snittinkomsten” än medeltalet.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2016

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningens statistikenhet som gör upp statistiken.

Statistiken arbetspensionsförsäkrade i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionen är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland ger en helhetsbild av de personer i åldern 18–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet och deras yrkesbanor.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.
Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland täcker hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet. I den presenteras de centrala siffrorna om alla i åldern 18–68 år som omfattats av det finländska arbetspensionssystemet klassificerat enligt arbetspensionssektor och -lag.

De som omfattats av arbetspensionssystemet har indelats i arbetspensionsförsäkrade och pensionerade. De arbetspensionsförsäkrades antal presenteras enligt en indelning i två grupper: de som var i arbete vid tidpunkten för statistikföringen, och de som inte arbetade eller var pensionerade vid tidpunkten för statistikföringen. Andra klassificeringsgrunder i statistiken är ålder och kön.
I statistiken presenteras också uppgifter om andra perioder för vilka man tjänar in pension, sådana är registrerade oavlönade perioder och perioder enligt StPEL. Dessa uppgifter presenteras indelat efter förmånsslag.

Begreppen och definitionerna som används i statistiken presenteras på statistikens hemsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsförsäkrade.
Statistiken riktar sig till sakkunniga inom den sociala trygghetssektorn, forskare, medier och andra som kan behöva information om ämnesområdet.  Det är den mest omfattande statistiken om Finlands arbetspensionsförsäkrade.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken baserar sig på data ur intjäningsregistret (totalmaterial). I intjäningsregistret införs uppgifter om förvärvsarbete samt oavlönade perioder, barnavårdstid och avlagda examina som behövs för fastställandet av pensionen. Med hjälp av dessa uppgifter bildas en yrkesbana för den arbetspensionsförsäkrade. Uppgifterna om yrkesbanan sparas i statistikregistret, från vilket statistik om de försäkrade produceras.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för intjäningsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Registrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för intjäningsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Uppgifterna för statistikåret 2013 kommer ut i december 2015. Uppgifterna för statistikåret 2014 publiceras under den första halvan av år 2016.
I fortsättningen ges statistiken ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender.

Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har producerats från och med år 2005, och uppgifterna är jämförbara från och med år 2007. För den privata sektorns del sträcker sig tidsserien ända till och med år 1977.

Åren 2007–2014 (statistikåren 2005–2013) har statistiken utkommit under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (FOS). Från och med år 2015 ges statistiken ut som två separata statistikgrenar: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen i publikationen Arbetspensionsförsäkrade i Finland, som utkommer i tryckt form samt även i elektronisk form på PSC:s webbplats.  Anvisningarna för beställning av den tryckta publikationen finns på titelbladets frånsida och på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida under adressen www.etk.fi/statistik.

Närmare uppgifter om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.