Statistik över finansieringen av arbetspensionerna

I Finland finansieras de lagstadgade arbetspensionerna huvudsakligen genom ett fördelningssystem, dvs. med de arbetspensionsavgifter som varje år tas ut. En del av pensionerna finansieras enligt principen om partiell fondering så att både arbetspensionsavgifter och tidigare insamlade fonder används.

Penningflödet inom arbetspensionssystemet år 2019

Studera penningflödena inom arbetspensionssystemet med hjälp av visualisering

Pensionstillgångarna inom arbetspensionssystemet ökade år 2019 med 22 miljarder euro och var i slutet av året 218 miljarder euro. På grund av ett gott placeringsår var placeringsavkastningen 24,1 miljarder euro. Pensioner betalades för 28,8 miljarder euro och som arbetspensionsavgifter insamlades 23,0 miljarder euro.

Pensionstillgångarna omfattar alla tillgångar som är avsedda för att täcka pensionsansvaren. Största delen av pensionstillgångarna är placeringstillgångar, som vid årets slut uppgick till 215 miljarder euro.

Pensionsskyddscentralen sammanställer tidsserier av pensionsanstalternas bokslut. Pensionsanstalterna meddelar också uppgifter för kostnadsfördelningen av pensioner. Tabeller om finansieringen av arbetspensionerna publiceras årligen i Pensionsskyddscentralens Statistikdatabas. Utöver detta presenteras statistikuppgifter om finansieringen av pensioner i publikationsserien Pensionsskyddscentralens statistik både som publikation och i pdf-format.

Pensionstillgångar och penningflöden

I tabellerna pensionstillgångar och penningflöden granskas arbetspensionssystemets finansieringssystem från och med år 2007. Tabellerna består av siffror om pensionsfonderna, premieavgifterna, arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringsavgifter, överföringar, statens andelar, utbetalda pensioner, totala driftskostnader och placeringsavkastningar. Det finns mer detaljerad information om ArPL- och SjPL-finansieringssystemen i egna tabeller.

Bokslutssiffror

Pensionsanstalternas bokslutssiffror har statistikförts sedan år 2007. Tabellerna innehåller siffror om premieinkomsten, placeringsavkastningar, utbetalda pensioner, omkostnader, pensionstillgångar och solvens.

Bilder av tabellernas siffror finns i delen Kostnadsfördelningen i bilder.

Kostnadsfördelningssiffror

Pensionsanstalternas kostnadsfördelningssiffror har statistikförts sedan år 2007. Tabellerna innehåller siffror om utbetalda pensioner och ansvarsskulden.

Tidsserier

Statistikdatabasen innehåller tidsserier från och med 1962 om pensionsanstalternas verksamhet på den privata och offentliga sektorn vad gäller utbetalda pensioner, premieinkomsten, pensionstillgångar, lönesummor och pensionsanstalternas antal.

Företagens arbetspensionsavgifter

I publikationen Företagens arbetspensionsavgifter finns uppgifter om företagens antal, slutliga försäkringsavgifter enligt ArPL och invalidpensions- och arbetslöshetspensionsavgifter som ingår i försäkringsavgifterna enligt företagets storlek och bransch. I statistikdatabasen finns siffrorna från och med år 2008 och i publikationerna i pappersform från år 1992.

Statistikuppgifter om arbetspensionsanstalternas verksamhet

Statistiken består av centrala statistikuppgifter om finansieringen av arbetspensionerna, pensionstillgångarna och de utbetalda pensionerna. Statistiken har klassificerats enligt vilken pensionslag som verksamheten som pensionsanstalten försäkrar omfattas av. Statistiken publiceras årligen i slutet av september i pdf-format.

Statistikpublikationen Finansiering av arbetspensionerna

I statistikrapporten Finansiering av arbetspensionerna behandlas principerna för finansieringen av arbetspensionerna inom den privata och offentliga sektorn och framställs statistiska uppgifter om bl.a. betalda pensioner, uttagna pensionsavgifter, pensionsfonder och placeringar. I publikationens bilaga finns en sammanställning av tidserier på några år över de mest centrala statistiksiffrorna som beskriver finansieringen av arbetspensionerna.

Läs mer:

På andra webplatser: