Arbetspensionssystemets tillgångar ökade år 2017 med 10 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 200 miljarder euro.

Ökningen berodde på avkastningen av pensionsfonderna. År 2017 var inkomsterna 25,4 miljarder euro, utgifterna 27,5 miljarder euro och placeringsavkastningen 14 miljarder euro.

Siffrorna är delvis uppskattningar.

Penningflödena inom arbetspensionssystemet 2017

 

Pensionsskyddscentralen sammanställer tidsserier av pensionsanstalternas bokslut. Pensionsanstalterna meddelar också uppgifter för kostnadsfördelningen av pensioner. Tabeller om finansieringen av arbetspensionerna publiceras årligen i Pensionsskyddscentralens Statistikdatabas. Utöver detta presenteras statistikuppgifter om finansieringen av pensioner i publikationsserien Pensionsskyddscentralens statistik både som publikation och i pdf-format.

Pensionstillgångar och penningflöden

I tabellerna pensionstillgångar och penningflöden granskas arbetspensionssystemets finansieringssystem från och med år 2007. Tabellerna består av siffror om pensionsfonderna, premieavgifterna, arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringsavgifter, överföringar, statens andelar, utbetalda pensioner, totala driftskostnader och placeringsavkastningar. Det finns mer detaljerad information om ArPL- och SjPL-finansieringssystemen i egna tabeller.

Bokslutssiffror

Pensionsanstalternas bokslutssiffror har statistikförts sedan år 2007. Tabellerna innehåller siffror om premieinkomsten, placeringsavkastningar, utbetalda pensioner, omkostnader, pensionstillgångar och solvens.

Bilder av tabellernas siffror finns i delen Kostnadsfördelningen i bilder.

Kostnadsfördelningssiffror

Pensionsanstalternas kostnadsfördelningssiffror har statistikförts sedan år 2007. Tabellerna innehåller siffror om utbetalda pensioner och ansvarsskulden.

Tidsserier

Statistikdatabasen innehåller tidsserier från och med 1962 om pensionsanstalternas verksamhet på den privata och offentliga sektorn vad gäller utbetalda pensioner, premieinkomsten, pensionstillgångar, lönesummor och pensionsanstalternas antal.

Företagens arbetspensionsavgifter

I publikationen Företagens arbetspensionsavgifter finns uppgifter om företagens antal, slutliga försäkringsavgifter enligt ArPL och invalidpensions- och arbetslöshetspensionsavgifter som ingår i försäkringsavgifterna enligt företagets storlek och bransch. I statistikdatabasen finns siffrorna från och med år 2008 och i publikationerna i pappersform från år 1992.

Statistikuppgifter om arbetspensionsanstalternas verksamhet

Statistiken består av centrala statistikuppgifter om finansieringen av arbetspensionerna, pensionstillgångarna och de utbetalda pensionerna. Statistiken har klassificerats enligt vilken pensionslag som verksamheten som pensionsanstalten försäkrar omfattas av. Statistiken publiceras årligen i slutet av september i pdf-format.

Statistikpublikationen Finansiering av arbetspensionerna

I statistikrapporten Finansiering av arbetspensionerna behandlas principerna för finansieringen av arbetspensionerna inom den privata och offentliga sektorn och framställs statistiska uppgifter om bl.a. betalda pensioner, uttagna pensionsavgifter, pensionsfonder och placeringar. I publikationens bilaga finns en sammanställning av tidserier på några år över de mest centrala statistiksiffrorna som beskriver finansieringen av arbetspensionerna.

Läs mer:

På andra webplatser: