Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsansökningar

Arbetspensionsansökningar

Sjukpensionsavgöranden år 2016

Avgöranden gällande nya sjukpensionsansökningar
inom arbetspensionssystemet år 2016

År 2016 avgjordes sammanlagt 22 900 nya sjukpensionsansökningar inom arbetspensionssystemet. Av dessa var 16 400 (72 %) beviljande beslut och 6 500 (28 %) avslagsbeslut.

Två tredjedelar av avgörandena avgjordes i den privata sektorns arbetspensionsanstalter, där ca en tredjedel (31 %) av ansökningarna avslogs.  På den offentliga sektorn var andelen avslag 23 procent.

Genomsnittliga totala handläggningstider för arbetspensionsansökningar år 2016

Den genomsnittliga totala handläggningstiden av
arbetspensionsansökningar i pensionsanstalterna
enligt pensionsslag år 2016

År 2016 handlades sjukpensionsansökningarna i pensionsanstalterna i genomsnitt på 73 dagar. Handläggningstiden för deltidspensionsansökningar var 39 dagar och för ansökningar om ålderspension var den 34 dagar. Den kortaste genomsnittliga handläggningstiden hade familjepensionsansökningarna, 23 dagar. I genomsnitt var handläggningstiderna hos den offentliga sektorns anstalter kortare än hos den privata sektorns anstalter.

Läs mer

Diagram

Beskrivning

Arbetspensionsansökningar

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: Arbetspensionsansökningar
Ämnesområde: Social trygghet
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om den genomsnittliga totala handläggningstiden av arbetspensionsansökningar i arbetspensionsanstalterna samt uppgifter om avgöranden av sjukpensionsansökningar.

Datainnehåll

Statstiken innehåller uppgifter enligt pensionsslag om den genomsnittliga totala handläggningstiden av arbetspensionsansökningar. Dessutom presenteras pensionsslagsspecifika uppgifter om andelen ansökningar som handlagts under en kortare period än tre månader.

Om avgöranden av sjukpensionsansökningar presenteras antalsuppgifter om beviljade och avslagna ansökningar samt avslagsbeslutens andel i procent. Avgörandena granskas också enligt sjukdomshuvudgrupper.

Klassificeringar

Uppgifterna om handläggningstiderna har klassificerats enligt sektor och pensionsslag.

Avgörandena om sjukpension har klassificerats enligt sektor, kön och ålder. Avgörandena presenteras också indelat enligt sjukdomshuvudgrupp.

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifter om handläggningstider och sjukpensionsavgöranden fås från Pensionsskyddscentralens register.

Uppdateringsintervall

Uppgifterna uppdateras en gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgifterna publiceras under våren efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern.

Tidsserie

De första arbetspensionsansökningsuppgifterna är från år 2005.

Ämnesord

Arbetspensionsansökan, handläggningstid, sjukpensionsavgörande, avslagsprocent

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner

Den totala handläggningstiden

Den totala handläggningstiden är tiden som börjar från och med den dag då personen lämnar in sin pensionsansökan och slutar vid den dag då pensionsanstalten fattar ett beslut om pensionsansökan.

Handläggningstiderna gäller ansökningar om finländsk pension.

Handläggningstiderna för sjukpensioner inkluderar inte fortsättningspensionsansökningar.

Sjukpensionsavgörandena

Sjukpensionsavgörandena gäller s.k. nya ansökningar. Det innebär att den sökande före den här ansökan under de fyra föregående åren inte har haft en sjukpensionsperiod och inte heller fått ett avslagsbeslut.

Pensionsanstalter på den privata sektorn består av arbetspensionsförsäkringsbolag, -stiftelser och -kassor. Den offentliga sektorns pensionsärenden sköts till största delen av Keva.

Klassificeringen av sjukpensionsavgörandenas sjukdomshuvudgrupper följer sjukdomsklassificeringen ICD-10.

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: HEIDI NYMAN