Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionstagare i Finland

Arbetspensionstagare i Finland

1 409 000 arbetspensionstagare

Vid utgången av år 2013 fick sammanlagt 1 409 000 personer arbetspension. Kvinnornas andel var 56 procent. Ålderspensionstagarna var 1 154 000, sjukpensionstagarna 183 000, deltidspensionstagarna 20 000 och specialpension för lantbruksföretagare betalades till 18 000 personer. Efterlevandepension betalades till 260 000 personer och barnpension till 15 000 personer.

Kvinnornas andel som pensionstagare var större i alla pensionsslag förutom i sjukpensioner, där deras andel var 49 procent. Tio år tidigare var kvinnornas andel 46 procent, så skillnaden till männen har minskat. Störst andel kvinnliga pensionstagare fanns inom efterlevandepensionen (85 %). Näst mest kvinnliga pensionstagare fanns inom lantbruksföretagarnas specialpensioner (63 %) och deltidspensionerna (58 %).

 

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2013

Statistiken Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland produceras av Pensionsskyddscentralens statistikavdelning i samarbete med Keva.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att PSC har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. På Pensionsskyddscentralen sköts uppgörandet av statistik av statistikenheten på planeringsavdelningen.

PSC står för finansieringen av det redaktionella arbetet. Keva står också för en del av tryckerikostnaderna.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av två lagstadgade system, arbetspensions- och folkpensionssystemet. Statistiken Arbetspensionstagare- och försäkrade i Finland ger en helhetsbild av arbetspensionssystemet i Finland. Den sammanställer de pensioner som en person tjänat in enligt olika arbetspensionslagar till en helhet.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Utöver hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet täcker statistiken Arbetspensionstagare och försäkrade i Finland också det frivilliga registrerade tilläggspensionsskyddet som arbetsgivare bekostat. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna publikation, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva. Utanför statistiken står också pensioner enligt folkpensionssystemet samt s.k. SOLITA-pensioner som betalas enligt lagen om olycksfallförsäkring, trafikförsäkringslagen och lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst.

Statistiken innehåller uppgifter om antalet arbetspensionstagare i slutet av året och personer som gått i arbetspension under året samt deras medelpensioner. Statistiken innehåller också uppgifter om de arbetspensionsförsäkrade, arbetspensionsutgiften, arbetspensioner som betalats till utlandet, pensioneringsåldern, avgörandena om sjukpension samt arbetspensionsrehabiliteringen.

En central klassifikator är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn. Dessutom används också följande klassificeringar: pensionsslag, pensionens belopp, pensionstagarens kön och ålder, region samt sjukdomsgrupp i fråga om sjukpensioner.

Statistiken riktar sig till sakkunniga inom den sociala trygghetssektorn, forskare, medier och andra som kan behöva information om ämnesområdet.  Lika heltäckande statistik över pensionssystemet i Finland finns inte tillgänglig någon annanstans.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på totalmaterial.

Uppgifterna om arbetspensionstagare, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften grundar sig på uppgifter i pensionsregistret. Även uppgifterna om avgöranden om sjukpensioner och utkomstersättningar för arbetspensionsrehabilitering grundar sig på pensionsregistret. I pensionsregistret sparas uppgifterna om arbetspensionsanstalternas pensionsbeslut. Uppgifterna om kostnaderna för rehabiliteringstjänster fås direkt från arbetspensionsanstalterna.

Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade grundar sig på intjäningsregistret, i vilket arbetspensionsanstalterna sparar uppgifter om arbete och arbetsinkomst. Därutöver innehåller intjäningsregistret andra uppgifter som inverkar på intjäningen av pensionen, t.ex. oavlönade perioder. Dessa uppgifter anmäls bl.a. av FPA och arbetslöshetskassorna till intjäningsregistret.

Uppgifterna om regionerna grundar sig på FPA:s befolkningsuppgifter. De kompletteras med uppgifter som arbetspensionsanstalterna meddelat om källskattepliktiga pensioner som betalats till utlandet.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för pensions- och intjäningsregistrens innehåll och tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet.  Registrens hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för pensions- och intjäningsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistiken ges ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats www.etk.fiunder rubriken Statistik. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan 1996. Den har från början beskrivit arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension. Statistiken beskriver också medelpensionerna för dessa samt pensionsutgiften för arbetspensionssystemet. Informationsinnehållet har byggts på varje år. År 2002 infördes uppgifter om arbetspensionsförsäkrade, år 2005 om pensioneringsåldern och år 2007 med sjukpensionsavgöranden inom arbetspensionssystemet.

År 1999 ändrades innebörden av begreppet för nypensionerade med arbetspension. De som gått i deltidspension har efter det inte betraktas som pensionerade. De som har gått i deltidspension räknas med i siffrorna över de nypensionerade med arbetspension först när de börjar få någon annan pension på grundval av sin egen yrkesbana, oftast ålderspension. Åren 1996–1998 räknades deltidspensionerade med i de nypensionerade med arbetspension. I statistikpublikationen för år 1999 korrigerades tidsserien för nypensionerade med arbetspension retroaktivt. Publikationerna för åren 1996–1998 är sålunda inte jämförbara med de senaste åren till denna del.

Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade är jämförbara sinsemellan från och med år 2007. Lagändringarna som trädde i kraft år 2007 och det samtidiga införandet av intjäningsregistret orsakade dröjsmål för statistiken över arbetspensionsförsäkrade åren 2007–2009.  Statistiken som gäller försäkrade under åren i fråga finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistikunder rubriken Arbetspensioner samt som tidsserie från och med 2010 års statistik. År 2005 steg antalet arbetspensionsförsäkrade betydligt, då allt arbete som utförs i åldern 18–67 i och med arbetspensionsreformen började försäkras.   Tidigare hade arbete som utförts efter 65 års ålder inte statistikförts som arbetspensionsförsäkrat arbete, så reformen förde med sig tre nya åldersklasser.

Tidsserierna i statistiken är i huvuddrag jämförbara. På basis av lagändringarna och responsen från användarna har följande ändringar gjorts i begreppen och klassifikatorerna:

  • Efter lagändringen år 2005 klassificeras pensioner inte längre enligt heleffektivitet.
  • Från och med år 2005 ha sjukpensionerna delats upp i hel- och delpensioner.
  • År 2006 avskaffades indelningen enligt rehabiliteringsbakgrund i tabellerna över arbetspensionsrehabilitering.
  • Från och med år 2007 har arbetspensionsutgiften också klassificerats efter landskap och sjukpensionsutgiften efter den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmåga.

I statistiken används allmänna standardklassificeringar, t.ex. region- och sjukdomsklassificeringar (ICD-10).

Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten producerar årligen gemensamt statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland i serien Finlands officiella statistik. Den omfattar pensionerna enligt både arbetspensions- och folkpensionssystemet. Dess siffror avseende arbetspensionstagarna, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften överensstämmer med siffrorna i denna statistik.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen i boken Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland, som utkommer i tryckt form samt även i elektronisk form på PSC:s webbplats.  Anvisningarna för beställning av den tryckta publikationen finns på titelbladets frånsida och på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas under adressen www.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida.

Närmare uppgifter om statistiken ges av statistiktjänsten inom statistikenheten på PSC:s planeringsavdelningtilastot(at)etk.fi.

Länkar