Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionstagare i Finland

Arbetspensionstagare i Finland

Fler beviljas partiell sjukpension

År 2012 nypensionerades 20 500 personer med sjukpension, lika många män som kvinnor. Av de nypensionerade fick lite över hälften rehabiliteringsstöd (sjukpension på viss tid). Genomsnittsåldern för dem som började få rehabiliteringsstöd var 47 år, medan den var 57 år för dem som beviljades pension tills vidare.

Nypensionerade med sjukpension år 2012 efter huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan

Hos 40 procent av de nypensionerade med rehabiliteringsstöd orsakades arbetsoförmågan av psykiska störningar eller beteendestörningar. Sjukdomar i rörelseorganen var orsaken för en tredjedel, de andra sjukdomshuvudgruppernas andelar stannade under 10 procent.  Hos dem som beviljats pension tills vidare var sjukdomar i rörelseorganen den klart största orsaken med en andel på 40 procent. De näst största grupperna var psykiska störningar och beteendestörningar (17 %), sjukdomar i nervsystemet (10 %) och sjukdomar i cirkulationsorganen (10 %).

Både sjukpension som beviljas tills vidare och rehabiliteringsstöd kan beviljas till fullt belopp eller som delpension. Av alla som gick i sjukpension år 2012 delpensionerades en femtedel, vilket är 4 100 personer. Av de nypensionerade med sjukpension som delpension var två tredjedelar kvinnor (2 700). De som började få sjukpension som delpension var i genomsnitt 55 år gamla och de som började få full pension 51 år.

Hos mer än hälften (56 %) av dem som började få sjukpension som delpension var sjukdomar i rörelseorganen orsaken till arbetsoförmågan. Den näst största andelen var psykiska störningar och beteendestörningar med 17 procent. För nypensionerade med full sjukpension var andelarna för båda dessa sjukdomshuvudgrupper nästan lika stora, dvs. ca 30 procent.

Bland alla nya sjukpensionstagare har både andelen med rehabiliteringsstöd och andelen med sjukpension som delpension stigit under de senaste åren. Ännu år 2005 utgjorde rehabiliteringsstöd 43 procent och sjukpension som delpension 13 procent av alla nya sjukpensioner.

 

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2012

Statistiken Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland produceras av Pensionsskyddscentralens statistikavdelning i samarbete med Keva.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Enligt Pensionsskyddscentralens arbetsordning sköts uppgörandet av statistik av statistikavdelningen.

PSC står för finansieringen av det redaktionella arbetet. Keva står också för en del av tryckerikostnaderna.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av två lagstadgade system, arbetspensions- och folkpensionssystemet. Statistiken Arbetspensionstagare- och försäkrade i Finland ger en helhetsbild av arbetspensionssystemet i Finland. Den sammanställer de pensioner som en person tjänat in enligt olika arbetspensionslagar till en helhet.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Utöver hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet täcker statistiken Arbetspensionstagare och försäkrade i Finland också det frivilliga registrerade tilläggspensionsskyddet som arbetsgivare bekostat. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna publikation, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva. Utanför statistiken står också pensioner enligt folkpensionssystemet samt s.k. SOLITA-pensioner som betalas enligt lagen om olycksfallförsäkring, trafikförsäkringslagen och lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst.

Statistiken innehåller uppgifter om antalet arbetspensionstagare i slutet av året och personer som gått i arbetspension under året samt deras medelpensioner. Statistiken innehåller också uppgifter om de arbetspensionsförsäkrade, arbetspensionsutgiften, arbetspensioner som betalats till utlandet, pensioneringsåldern, avgörandena om sjukpension samt arbetspensionsrehabiliteringen.

En central klassifikator är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn. Dessutom används också följande klassificeringar: pensionsslag, pensionens belopp, pensionstagarens kön och ålder, region samt sjukdomsgrupp i fråga om sjukpensioner.

Statistiken riktar sig till sakkunniga inom den sociala trygghetssektorn, forskare, medier och andra som kan behöva information om ämnesområdet.  Lika heltäckande statistik över pensionssystemet i Finland finns inte tillgänglig någon annanstans.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på totalmaterial.

Uppgifterna om arbetspensionstagare, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften grundar sig på uppgifter i pensionsregistret. Även uppgifterna om avgöranden om sjukpensioner och utkomstersättningar för arbetspensionsrehabilitering grundar sig på pensionsregistret. I pensionsregistret sparas uppgifterna om arbetspensionsanstalternas pensionsbeslut. Uppgifterna om kostnaderna för rehabiliteringstjänster fås direkt från arbetspensionsanstalterna.

Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade grundar sig på intjäningsregistret, i vilket arbetspensionsanstalterna sparar uppgifter om arbete och arbetsinkomst. Därutöver innehåller intjäningsregistret andra uppgifter som inverkar på intjäningen av pensionen, t.ex. oavlönade perioder. Dessa uppgifter anmäls bl.a. av FPA och arbetslöshetskassorna till intjäningsregistret.

Uppgifterna om regionerna grundar sig på FPA:s befolkningsuppgifter. De kompletteras med uppgifter som arbetspensionsanstalterna meddelat om källskattepliktiga pensioner som betalats till utlandet.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för pensions- och intjäningsregistrens innehåll och tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet.  Registrens hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för pensions- och intjäningsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistiken ges ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats www.etk.fiunder rubriken Statistik. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan 1996. Den har från början beskrivit arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension. Statistiken beskriver också medelpensionerna för dessa samt pensionsutgiften för arbetspensionssystemet. Informationsinnehållet har byggts på varje år. År 2002 infördes uppgifter om arbetspensionsförsäkrade, år 2005 om pensioneringsåldern och år 2007 med sjukpensionsavgöranden inom arbetspensionssystemet.

År 1999 ändrades innebörden av begreppet för nypensionerade med arbetspension. De som gått i deltidspension har efter det inte betraktas som pensionerade. De som har gått i deltidspension räknas med i siffrorna över de nypensionerade med arbetspension först när de börjar få någon annan pension på grundval av sin egen yrkesbana, oftast ålderspension. Åren 1996–1998 räknades deltidspensionerade med i de nypensionerade med arbetspension. I statistikpublikationen för år 1999 korrigerades tidsserien för nypensionerade med arbetspension retroaktivt. Publikationerna för åren 1996–1998 är sålunda inte jämförbara med de senaste åren till denna del.

Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade är jämförbara sinsemellan från och med år 2007. Lagändringarna som trädde i kraft år 2007 och det samtidiga införandet av intjäningsregistret orsakade dröjsmål för statistiken över arbetspensionsförsäkrade åren 2007–2009.  Statistiken som gäller försäkrade under åren i fråga finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistikunder rubriken Arbetspensioner samt som tidsserie från och med 2010 års statistik. År 2005 steg antalet arbetspensionsförsäkrade betydligt, då allt arbete som utförs i åldern 18–67 i och med arbetspensionsreformen började försäkras.   Tidigare hade arbete som utförts efter 65 års ålder inte statistikförts som arbetspensionsförsäkrat arbete, så reformen förde med sig tre nya åldersklasser.

Tidsserierna i statistiken är i huvuddrag jämförbara. På basis av lagändringarna och responsen från användarna har följande ändringar gjorts i begreppen och klassifikatorerna:

  • Efter lagändringen år 2005 klassificeras pensioner inte längre enligt heleffektivitet.
  • Från och med år 2005 ha sjukpensionerna delats upp i hel- och delpensioner.
  • År 2006 avskaffades indelningen enligt rehabiliteringsbakgrund i tabellerna över arbetspensionsrehabilitering.
  • Från och med år 2007 har arbetspensionsutgiften också klassificerats efter landskap och sjukpensionsutgiften efter den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmåga.

I statistiken används allmänna standardklassificeringar, t.ex. region- och sjukdomsklassificeringar (ICD-10).

Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten producerar årligen gemensamt statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland i serien Finlands officiella statistik. Den omfattar pensionerna enligt både arbetspensions- och folkpensionssystemet. Dess siffror avseende arbetspensionstagarna, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften överensstämmer med siffrorna i denna statistik.

Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn publicerar också statistik över sin egen verksamhet. Där kan definitionerna av variablerna i någon mån avvika från definitionerna i denna statistik.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen i boken Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland, som utkommer i tryckt form samt även i elektronisk form på PSC:s webbplats.  Anvisningarna för beställning av den tryckta publikationen finns på titelbladets frånsida och på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas under adressenwww.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida.

Närmare uppgifter om statistiken ger statistiktjänsten på PSC:s statistikavdelning, tilastot(at)etk.fi.

Länkar