Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionstagare i Finland

Arbetspensionstagare i Finland

Det finns 3,6 miljoner arbetspensionsförsäkrade i Finland

Vid utgången av år 2010 fanns det sammanlagt 3,6 miljoner arbetspensionsförsäkrade i åldern 18–68 år i Finland. Vid utgången av året arbetade nära 2,4 miljoner personer som anställda eller som företagare. Var sjätte arbetspensionsförsäkrad, dvs. 594 000 personer, fick vid årets utgång pension som grundade sig på arbete.

Vid utgången av år 2010 var 58 000 personer i åldern 63–68 sysselsatta som arbetstagare eller företagare. Förvärvsarbete har tydligt ökat i den här åldersgruppen efter pensionsreformen. I slutet av det första året efter reformen, år 2005, förvärvsarbetade 26 000 personer i denna åldersgrupp. Ökningen har varit särskilt stor i de äldsta åldersgrupperna, dvs. bland 65–68-åringarna. År 2005 arbetade 6 600 av dem och år 2010 nära tredubbelt dvs. 19 300 personer.

Vid sidan av pensionen förvärvsarbetade 87 000 personer, av vilka en tredjedel, dvs. 29 000, var deltidspensionärer.

Arbetspensionsförsäkrade 31.12.2010 indelade i förvärvsarbetande eller pensionerade

 

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2010

Statistiken Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland produceras av Pensionsskyddscentralens statistikavdelning i samarbete med Keva (Kommunernas pensionsförsäkring ända till 31.12.2010) och Statskontoret.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Enligt Pensionsskyddscentralens arbetsordning sköts uppgörandet av statistik av statistikavdelningen.

PSC står för finansieringen av det redaktionella arbetet. Keva och Statskontoret står för en del av tryckerikostnaderna.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, arbetspensions- och folkpensionssystemet. Statistiken Arbetspensionstagare- och försäkrade i Finland ger en helhetsbild av Finlands arbetspensionssystem. Den sammanställer de pensioner som en person tjänat in enligt olika arbetspensionslagar till en helhet.

Utöver hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet täcker statistiken det frivilliga registrerade tilläggspensionsskyddet som arbetsgivare bekostat. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna publikation, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva. Utanför statistiken står också pensioner enligt folkpensionssystemet samt s.k. SOLITA-pensioner som betalas enligt lagen om olycksfallförsäkring, trafikförsäkringslagen och lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst.

Arbetspensioner sköts inom den privata sektorn av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn av pensionsanstalter. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Statistiken innehåller uppgifter om antal, medelpensioner och medelåldrar för de som får arbetspension och nypensionerats vid utgången av året.  Statistiken innehåller också uppgifter om arbetspensionsutgiften, pensioneringsåldern, avgörandena om sjukpension, arbetspensioner som betalats till utlandet, arbetspensionsrehabiliteringen och de arbetspensionsförsäkrade.

En central klassifikator i statistiken är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn. I statistiken används också följande klassificeringar: pensionsslag, pensionens belopp, pensionstagarens kön och ålder, regional indelning samt sjukdomsgrupp i fråga om sjukpensioner.

Statistiken riktar sig till beslutsfattare, planerare och forskare inom den sociala trygghetssektorn samt specialister inom pensionsområdet. Informationen torde intressera också medier, pensionärsorganisationer och andra som behöver information om ämnesområdet. Lika heltäckande statistik över pensionssystemet i Finland finns inte tillgänglig någon annanstans.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på totalmaterial.

Arbetspensionsanstalternas pensionsbeslut och de uppgifter som hänför sig till dem införs i pensionsregistret. Uppgifterna i pensionsregistret utgör grunden för tabellerna över arbetspensionstagare och nypensionerade samt arbetspensionsutgiften och avgöranden om sjukpensioner. Även uppgifterna om utkomstersättningar för arbetspensionsrehabilitering grundar sig på pensionsregistret. Uppgifterna om kostnaderna för rehabiliteringstjänster insamlas direkt från arbetspensionsanstalterna.

Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade grundar sig på intjäningsregistret, i vilket man sparar uppgifter om de arbetspensionsförsäkrades arbete och andra perioder som inverkar på pensionen, så som tider utan lön för vilka pension tjänas in. Uppgifterna om arbete grundar sig på anställningsförhållandeanmälningar från den pensionsanstalt som försäkrat arbetet. Bl.a. FPA och arbetslöshetskassorna anmäler också uppgifter till intjäningsregistret.

Uppgifterna om regionerna grundar sig på FPA:s uppgifter om bosättningskommun. De har kompletterats med uppgifter som arbetspensionsanstalterna meddelat till PSC om pensioner som betalats till utlandet enligt källskattelandet.

PSC: Pensionsregistret sköts av Arek Oy, som pensionsförsäkrarna och PSC äger gemensamt. Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar för registrens innehåll och tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet.

Pensionsregistrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras. Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för registren.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistiken arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland ges ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats www.etk.fiunder rubriken Statistik. Uppgifterna som presenteras i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten producerar årligen tillsammans statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland i serien Finlands officiella statistik. Den omfattar pensionerna enligt både arbetspensions- och folkpensionssystemet. Dess siffror avseende arbetspensionstagarna, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften överensstämmer med siffrorna i denna statistik.

Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn publicerar också statistik över sin egen verksamhet. Där kan definitionerna av variablerna i någon mån avvika från definitionerna i denna statistik.

Siffrorna i statistiken är huvudsakligen jämförbara sinsemellan från publikationsseriens början, dvs. från och med år 1996.  Informationsinnehållet i publikationen har byggts på varje år och klassificeringarna ökats utgående från lagändringar och återkoppling från användarna. Dessutom har begreppen under årens lopp genomgått vissa ändringar, som för sin del försvagar jämförbarheten.

Den mest betydande ändringen gäller dem som gått i deltidspension. Åren 1996–1998 räknades deltidspensionerade med i de nypensionerade med arbetspension. Från och med 1999 anses de inte längre ha gått i arbetspension när de börjar få deltidspension, utan först när de börjar få någon annan pension som grundar sig på deras egen yrkesbana, oftast ålderspension. Från och med statistiken år 1999 har också tidsserierna korrigerats retroaktivt. Sålunda är statistiken från 1996–1998 inte jämförbara med de senaste åren till denna del.

En annan större ändring gäller uppgiften om heleffektivitet. I statistiken över åren 1996–1999 producerades separata tabeller över pensionstagare som fick heleffektiv pension och nypensionerade med heleffektiv pension om samtliga arbetspensionstagare och samtliga nypensionerade med arbetspension.  Åren 2000–2004 erhölls uppgiften om heleffektiv pension endast om pensionstagare och nypensionerade med sjuk- och arbetslöshetspension.  I samband med lagändringen år 2005 ändrades begreppet återstående tid så att pensionerna inte längre kan klassificeras utifrån heleffektiviteten.

I statistiken för år 2002 infördes en separat tabell över pensioneringsåldern.  På grund av dröjsmål som föranleddes av arbetspensionsreformen år 2007 och det samtidiga införandet av det nya intjäningsregistret var det inte möjligt att få dessa uppgifter med i publikationerna åren 2007–2009. I statistiken för år 2010 är de åter med. Statistiken för år 2010 innehåller dessutom uppgifter om de mest centrala siffrorna om de försäkrade från åren 2007–2009.

Tabellerna om de försäkrade åren 2007–2010 finns i sin helhet på PSC:s webbplats www.etk.fi i delen om statistik under rubriken Arbetspensioner.  Lagändringarna åren 2005 och 2007 inverkar på jämförelsen av tidsserier av de arbetspensionsförsäkrade. Från och med år 2007 har siffrorna varit inbördes jämförbara.

Från och med statistiken från 2005 har det producerats separata tabeller över sjukpensionstagare och nya sjukpensionstagare med helpension respektive delpension.  Samma år infördes en separat tabell som beskriver pensioneringsåldern i statistiken.

År 2006 avskaffades indelningen enligt rehabiliteringsbakgrund i tabellerna över arbetspensionsrehabilitering.

Från och med år 2007 har arbetspensionsutgiften också klassificerats efter landskap och sjukpensionsutgiften efter den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan. Samma år utökades statistiken med tabeller över sjukpensionsavgöranden.

I statistiken används allmänna standardklassificeringar, t.ex. region- och sjukdomsklassificeringen (ICD-10).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen i boken Arbetspensionstagare och –försäkrade i Finland, som utkommer i tryckt form samt även i elektronisk form på PSC:s webbplats.  Anvisningarna för beställning av den tryckta publikationen finns på titelbladets frånsida och på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbplats.

Närmare uppgifter om statistiken ger statistiktjänsten på PSC:s statistikavdelning, tilastot(at)etk.fi.

Länkar