Prognosinstitut och konjunkturvariabler som följs upp

Översikten följer upp prognoserna från elva institut som gör ekonomiska prognoser. Dessa hämtas från institutens konjunkturöversikter.

Prognosinstitut Förkortning på bild
Aktia Bank Abp Aktia
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Handelsbanken SHB
Nordea Nordea
Löntagarnas forskningsinstitut PT
OP-Pohjola-gruppen OP
Pellervo ekonomisk forskning PTT
Danske Bank Danske
Finlands Bank SP
Tapiola Tapiola
Finansministeriet VM

De variabler som följs upp är samtliga centrala variabler som beskriver konjunkturläget, men ett viktigt urvalskriterium har också varit att alla institut i sina konjunkturöversikter publicerar en numerisk prognos för variablerna:

  • Förändring i BNP-volymen, %
  • Förändring i den privata konsumtionsvolymen, %
  • Förändring i exportvolymen (varor och tjänster), %
  • Förändring i investeringsvolymen (privata och offentliga investeringar), %
  • Arbetslöshetsgrad, %
  • Förändring i konsumentprisindexet, %

De variabler som har valts ut gör det också möjligt att bedöma vad prognosinstituten förutspår att förändringen i bruttonationalprodukten (BNP) i huvudsak beror på, eftersom den privata konsumtionen, exporten och den fasta bruttoinvesteringen (investeringarna) täcker över 80 procent av den totala efterfrågan (inom BNP).

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: VILLE MERILÄ