Konjunkturöversikt

I översikten presenteras som bilder prognoserna för sex konjunkturvariabler från elva (11) institut som gör samhällsekonomiska prognoser med början från de tidigaste publicerade ända fram till de statistiska siffror som Statistikcentralen har publicerat.

Avsikten med översikten är att ge en bild av hur de ekonomiska prognoserna förändras med tiden och i vilken mån olika prognosinstituts prognoser skiljer sig från varandra.

På basis av bilderna i den översikt som publiceras på våren kan också observeras hur överensstämmande de vid olika tidpunkter gjorda prognoserna för föregående kalenderår har varit jämfört med den faktiska utvecklingen.

Dessutom redogör bilderna för prognosinstitutens senaste syn på den kommande ekonomiska utvecklingen, över vilken även har sammanställts ett sammandrag i tabellform i slutet av översikten.

I översikten har prognostrenderna illustrerats i form av en polynomkurva av tredje graden.

Publicering av översikten

Varje prognosinstitut gör 2–4 prognoser per år. Översikten ges ut två gånger per år − kring månadsskiftet mars−april och kring årsskiftet september−oktober, då en färsk prognos för det löpande och det därpå följande året finns att få från merparten av instituten.

Vårens översikt presenterar också prognoserna för föregående år med tillägg för Statistikcentralens första statistiska siffror för det aktuella året.

Översikten publiceras endast i elektronisk form.

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: VILLE MERILÄ