Prognos för pensionsutgifterna 2016

I slutet av år 2016 kommer det att finnas uppskattningsvis 1 455 400 arbetspensionstagare, vilket är närmare 1 procent fler än i slutet av föregående år.

I slutet av året förutspås antalet personer med ålderspension uppgå till 1 252 000, vilket är under 3 procent mer än året innan.  Antalet personer med invalidpension minskar med ca 6 procent och antalet personer med deltidspension minskar med nästan 22 procent. Familjepensionernas antal minskar med runt en procent.

Enligt prognosen kommer de totala utgifterna för de lagstadgade pensionerna att öka med 2,7 procent.  Sammanlagt kommer utgifterna för de lagstadgade pensionerna att uppgå till 29 miljarder euro, vilket svarar mot 13,6 procent av den beräknade bruttonationalprodukten 2016.

Utgifterna för arbetspensionerna ökar med 3 procent till 26 miljarder euro. Merparten av dessa, dvs. 22 miljarder euro, utgörs av utgifter för ålderspensionerna.

I tabellen nedan ges ett sammandrag av pensionsutgifterna för år 2016.

2016 2015 Förändring
Arbetspensioner från privata sektorn 16 346 15 859 3,1 %
– Grundskydd 16 074 15 570 3,2 %
– Tilläggsskydd 207 212 -2,4 %
– Specialpensioner inom lantbruket 65 76 -14,5 %
Arbetspensioner från offentliga sektorn 9 551 9 273 3,0 %
Oavlönade perioder 129 108 19,6 %
Utgifter för arbetspensioner sammanlagt 26 026 25 239 3,1 %
FPA:s pensionsförmåner 2 480 2 503 -0,9 %
SOLITA-pensioner 515 515 0 %
Utgifter för de lagstadgade pensionerna sammanlagt 29 021 28 257 2,7 %
Andel av BNP 13,6 % 13,5 %

Noggrannare prognosuppgifter i excel-tabellerna:

Prognos för utgifterna för arbetspensioner

Den prognos för utgifterna för arbetspensioner som publiceras årligen innehåller en prognos för utgifterna för de lagstadgade pensionerna och antalet arbetspensionstagare.

Utöver de totala antalen ställs dessutom prognoser för respektive sektor (privat, offentlig och oavlönade perioder) och pensionsslag (ålders-, invalid-, arbetslöshets-, deltids- och familjepension samt särskilda lantbrukspensioner). För den privata sektorn ställs prognoser också för respektive pensionsslag (ArPL, SjPL, FöPL och LFöPL).

Med oavlönad period avses pensionsgrundande tid som inte baserar sig på arbete utan på någon social förmån.

Prognosen för antalet arbetspensionstagare gäller situationen vid årets slut. Prognosen innefattar inte pensionstagare med enbart folkpension och inte heller pensionstagare som får pension med stöd av de s.k. gamla kommunala bestämmelserna (bestämmelserna före 1.5.1964).

Prognosen för pensionsutgifterna omfattar vid sidan av arbetspensionerna prognoser för folkpensionerna och SOLITA-pensionerna (pensioner enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring) samt för utgifterna för de lagstadgade pensionerna i relation till BNP.

Utgifterna för arbetspensioner innefattar också pensioner enligt de gamla kommunala bestämmelserna.  I prognosen har utgifterna för arbetspensioner delats in enligt grundskydd och tilläggsskydd. Grundskyddet har specificerats enligt lag respektive pensionslag. Tilläggsskyddet har specificerats endast enligt pensionslag.

När prognoserna ställs finns uppgifterna för årets första halva tillgängliga. Som utgångspunkt har antagits att den procentuella förändringen i antalet arbetspensionstagare jämfört med situationen i slutet av föregående år är densamma som den procentuella förändringen från mitten av det löpande året till mitten av föregående år.