Det finns en nyare publikation över denna statistik: Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare

De beviljade intygens antal minskade

År 2020 avgjorde Pensionsskyddscentralen allt som allt 11 000 ansökningar om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsarbete.

De beviljade intygens antal var 9 300, vilket var 2 000 färre än året innan. Av intygen utfärdades 43 procent som automatiska avgöranden. Över 80 procent av alla som fick intyg var män.

Intyg om rätten att omfattas av den sociala tryggheten beviljade av Pensionsskyddscentralen, efter ålder och kön år 2020

Av de beviljade intygen gällde över 40 procent arbete i flera länder. Dessa personer kan ha flera arbetsgivare i flera olika länder eller arbeta regelbundet i flera länder för samma arbetsgivare. Arbete i flera länder var vanligare hos män. Av intygen beviljade till dem gällde 47 procent arbete i flera länder, när motsvarande andel för kvinnor var 30 procent.

Intyg som gällde arbete i ett land beviljades flest till Sverige. I fall med ett arbetsland var männens vanligaste destinationsländer Sverige, Tyskland och USA. För kvinnor var de vanligaste länderna Belgien, Spanien och Tyskland. Av länderna till vilka över hundra intyg beviljades, var kvinnorna i majoritet endast i Belgien (57 %).

Över 60 procent av intygen beviljades till under 45-åringar. Av kvinnorna som utfärdats intyg var över 70 procent yngre än 45 år.

Intyg om rätten att omfattas av den sociala tryggheten beviljade av Pensionsskyddscentralen, efter ålder och kön år 2020

Av de intyg som beviljade år 2020 utfärdades över 80 procent till arbetstagare. Både de offentligt anställdas och företagarnas andel av intygen var fem procent. För sjömän, stipendietagare och andra persongrupper var andelen under fyra procent per grupp. Av persongrupperna var det endast bland de offentligt anställda och stipendietagarna som kvinnorna var i majoritet.

Av intygen var giltighetstiden under ett år för över hälften i alla persongrupper. De beviljade intygens längd var i genomsnitt längst för offentligt anställda och företagare. Stipendietagarnas intyg hade de kortaste giltighetstiderna.

Antalet anmälningar om ändringar av utsändningar som lämnats in till Pensionsskyddscentralen ökade år 2020 till över det dubbla jämfört med året innan. Corona ledde till att anmälningarna ökade speciellt från och med mars, och under april var de återvändande utsända personernas antal över sexfaldigt jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Under året återvände allt som allt 1 100 personer till Finland genom en ändring av utsändningen.

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2020

Statistiken om försäkring av utlandsarbete och utsända arbetstagare produceras i Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

PSC står för kostnaderna för produktionen av statistiken.

Relevans

Statistiken beskriver antalet utsända arbetstagare och antalet personer från vissa andra persongrupper som sänts ut från Finland till EU-länderna och länderna med överenskommelser om social trygghet. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens avgöranden om tillämpning av den finländska sociala tryggheten.

Pensionsskyddscentralen avgör huruvida den finländska sociala tryggheten tillämpas på arbetstagare, offentligt anställda och företagare i situationer i vilka det är fråga om en möjlighet att fortsätta omfattas av den finländska sociala tryggheten i enlighet med EU-förordningen om social trygghet. Personer som kan fortsätta att omfattas av den finländska sociala tryggheten utfärdas ett A1-intyg. Intyget ska vanligtvis ansökas om, men i vissa situationer kan Pensionsskyddscentralen avgöra ärendet också utan ansökan på basis av uppgifter från annat håll.

Pensionsskyddscentralen avgör också om en person kan få ett intyg eller ett beslut om att den finländska sociala tryggheten tillämpas utifrån de gällande överenskommelserna om social trygghet.

Det är endast Pensionsskyddscentralen som har befogenheten att avgöra de ovan nämnda ärendena. Således ger statistiken en omfattande helhetsbild över utsända arbetstagare och andra persongrupper som åker från Finland till EU-länder och länder med överenskommelser om social trygghet.

Statistiken omfattar inte

  • personer som arbetar i ett lokalt anställningsförhållande inom EU-området och i länderna med överenskommelser om social trygghet
  • personer som arbetar utanför EU-området och länderna med överenskommelser om social trygghet.

En person kan få flera intyg under samma år och därför går det inte att direkt från statistiken se hur många personer årligen skickats från Finland till EU-länderna och länderna med överenskommelser om social trygghet.

Utifrån uppgifterna i statistiken går det heller inte att dra slutsatser om personerna med stöd av arbetsrättsliga regler är utsända arbetstagare eller om de kan omfattas av direktiv för utsända arbetstagare eller andra motsvarande bestämmelser.

I statistiken presenteras antalet inkomna och avgjorda ansökningar uppdelade enligt land och persongrupp. Uppgifterna är indelade enligt ålder, kön och destinationsland.

Noggrannhet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på helhetsmaterialet av de avgöranden som Pensionsskyddscentralen årligen gjort samt de inkomna ansökningarna. Materialet har sammanställts utifrån uppgifterna om de åtgärder som används i pensionssystemet.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om betydande fel skrivs ett separat meddelande.

Aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna publiceras en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats https://www.etk.fi/sv/forskning-statistik-prognoser/statistik/publiceringskalender/.

Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken ges ut från och med år 2019. Tidsserien har producerats retrospektivt till statistikåret 2005.

Bland annat följande ändringar inverkar på jämförbarheten av tidsserierna:

  • Registret som är grund för statistiken ändrades år 2015.
  • Antalet EU-länder och länder med överenskommelser om social trygghet har ökat.
  • Definitionerna av persongrupperna har ändrat till följd av författningsändringar.
  • Kännedomen om intygens betydelse har ökat. Det har i sig inverkat på att antalet intygsansökningar ökat.

Europeiska kommissionen publicerar regelbundet statistikrapporter om arbetskraftens rörlighet inom EU samt om de utfärdade A1-intygen. Statistikens uppgifter om A1-intyg som beviljas av Finland grundar sig på Pensionsskyddscentralens avgöranden och är i huvudsak enhetliga med den här statistiken.

Tillgänglighet och tydlighet

Statistikuppgifterna publiceras årligen på statistikens hemsida och i PSC:s statistikdatabas på adressen https://tilastot.etk.fi.

Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

Läs mer:

Statistik från Europakommissionen: