Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor störst inom privata sektorn

År 2019 tjänade 2,6 miljoner löntagare in arbetspension varav lite över hälften var kvinnor. Inom den privata sektorn arbetade nära 2 miljoner löntagare och inom den offentliga sektorn 860 000 löntagare.

Löntagarnas genomsnittliga arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var drygt 3 000 euro. Männens medelinkomst var 3 400 euro och kvinnornas 2 700 euro i månaden. Männens genomsnittliga inkomst var nästan 800 euro större än kvinnornas.

Eftersom löntagarnas inkomstfördelning är starkt skev, beskriver medianinkomsten bättre än medelvärdet den genomsnittliga inkomstnivån. År 2019 var löntagarnas medianinkomst 2 800 €/mån, männens 3 100 €/mån och kvinnornas 2 500 €/mån.

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade medianinkomster år 2019

En jämförelse av de mest centrala löntagarlagarna visar att den statliga sektorns lönenivå i genomsnitt är högst och den kvinnodominerade kommunsektorns lägst. Inom kommunsektorn var också skillnaden mellan männens och kvinnornas medianinkomster år 2019 lägst (6 %). Skillnaden var störst inom ramen för ArPL (27 %).

Inkomstskillnaderna förklaras bl.a. av differentieringen av arbetsmarknaden. Inom de olika arbetslagarna är löntagarnas ålders- och könsfördelning olika. Dessutom har kvinnor oftare än män deltidsarbete.

(Uppdaterad 11.12.2020)

Läs mer :

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2019 (FOS)

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionssystemet är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland ger en helhetsbild av de personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Statistiken Arbetspensionsförsäkrad i Finland täcker hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Den innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet samt uppgifter om löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster.

De som omfattats av arbetspensionssystemet har indelats i arbetspensionsförsäkrade och pensionerade. De arbetspensionsförsäkrades antal presenteras enligt en indelning i två grupper: de som var i arbete vid tidpunkten för statistikföringen, och de som inte arbetade eller var pensionerade vid tidpunkten för statistikföringen. Andra klassificeringsgrunder i statistiken är arbetspensionssektor och –lag samt ålder och kön.

I statistiken presenteras också uppgifter om andra perioder för vilka man tjänar in pension, sådana är registrerade oavlönade perioder och förmåner enligt StPEL-lagen (lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier). Dessa uppgifter presenteras indelat efter förmånsslag.

Av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster presenteras medelvärdes- och medianuppgifter indelat efter arbetspensionssektor och –lag samt kön och ålder. Inkomsternas decilfördelningar har specificerats enligt kön och åldersgrupp.

Begreppen och definitionerna som används i statistiken presenteras på statistikens hemsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsförsäkrade.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Statistiken baserar sig på totalmaterial.

Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade och pensionstagarna grundar sig på arbetspensionssystemets register. I materialet ingår de 17–68-åringar som omfattas av arbetspensionssystemet under statistikåret. De som omfattas av arbetspensionssystemet har arbetat i anställningar eller som företagare enligt arbetspensionslagarna. I slutet av statistikåret har de varit pensionerade eller skulle vid den tidpunkten ha haft rätt till arbetspension vid ett pensionsfall. Dessutom innehåller materialet uppgifter om s.k. oavlönade perioder som inverkar på arbetspensionens belopp. Dessa uppgifter anmäls till intjäningsregistret av bl.a. FPA och arbetslöshetskassorna.

I början av år 2019 tog skatteförvaltningen i bruk ett inkomstregister, i vilket löntagarnas alla inkomstuppgifter antecknas. Från och med år 2019 grundar sig också löntagarnas inkomstuppgifter som sparas i arbetspensionssystemets register på inkomstregistret.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om större fel skrivs ett separat meddelande.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna ges ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Uppgifterna i denna statistik överensstämmer i huvuddrag med statistik från andra år. Det kan finnas små skillnader i siffrorna till följd av korrigeringar och förändringar som gjorts i statistikprogramvaran.

En del av förmånsuppgifterna om oavlönade perioder har preciserats retroaktivt, och hela statistikhistorien har därför uppdaterats enligt registersituationen i augusti 2020.

Till följd av att inkomstregistret tagits i bruk förekommer det i vissa av tabellerna som beskriver situationen i slutet av året en smärre förskjutning från gruppen ”i arbete” till gruppen ”inte i arbete eller inte pensionerade” i synnerhet på den privata sektorn. Förändringen kan försvåra jämförelser med tidigare statistikår.

I och med inkomstregistret har lönemånadernas antal under året preciserats. Tidigare uppgavs för löntagarnas anställningar i regel den arbetspensionsförsäkrade inkomsten som betalats under året och anställningstiden. För dem som varit anställda hela året uppgavs 12 arbetsmånader oberoende av hur många månader som lön betalats ut. Anställningen kan ha fortsatt utan lön till exempel under studie- och sjukdomsperioder. De årliga inkomsterna har ändå dividerats med 12 månader för att få månadslönen, och den har då blivit lägre än den verkliga. Eftersom inkomstregistret innehåller endast löneutbetalningsmånaderna går det att bättre precisera uträkningen av månadsinkomsten enligt de månader som det betalats ut lön för.

Förändringen av informationsunderlaget höjer den offentliga sektorns månadsinkomster och speciellt för kommunsektorn inom OffPL, vilket betyder att i en jämförelse med månadsinkomster från år 2018 är förändringen större än i verkligheten. I jämförelser med samtliga löntagare och den privata sektorns löntagare är effekten däremot mindre. Ändringen har heller ingen inverkan på jämförelserna av årsinkomster.

Statistiken har producerats från och med år 2005, och uppgifterna är i huvuddrag jämförbara från och med år 2007. För den privata sektorns del sträcker sig tidsserien ända till och med år 1977.

Statistiken utkom tidigare under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (FOS). Från och med statistikåret 2013 har statistiken getts ut som två separata statistikgrenar: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen på PSC:s webbplats på statistikens webbsida. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.