Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Hundratusen nya arbetspensionsförsäkrade

De-som-omfattades-av-arbetspensionslagarna-forsta-gangen-2008-2018

År 2018 började nära 100 000 nya personer omfattas av arbetspensionslagarna. En majoritet av dem som börjar omfattas av arbetspensionslagarna för första gången börjar arbeta på den privata sektorn. År 2018 var privata sektorns andel av de nya försäkrade 85 procent.

Av den privata sektorns nya arbetspensionsförsäkrade var majoriteten (59 %) män. Av de försäkrade som började omfattas av arbetspensionslagarna för första gången på den offentliga sektorn var däremot majoriteten kvinnor (58 %).

Åren 2008–2016 började 82 000–94 000 personer årligen omfattas av arbetspensionslagarna för första gången. År 2009 var ett undantag, då ledde den sjunkande sysselsättningen till att endast 73 000 nya försäkrade började omfattas av arbetspensionslagarna. År 2017 sjönk den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkringen för löntagare till 17 år, och det ökade på antalet som började omfattas av arbetspensionslagarna. Då började 125 000 nya arbetspensionsförsäkrade omfattas av lagarna.

Allt som allt omfattades 3 741 000 personer i åldern 17–68 år av arbetspensionssystemet i slutet av år 2018. Av dem var 51 % män. Arbetspensionssystemet omfattar alla som under statistikåret eller tidigare har arbetat som anställda eller företagare enligt pensionslagarna för den privata eller den offentliga sektorn eller som redan får någon pension som grundar sig på deras egen yrkesbana.

Förvärvsarbete och företagarverksamhet som utförs och bedrivs i Finland ska arbetspensionsförsäkras. Försäkringsskyldigheten för löntagare inträder i början av den månad som följer på personens 17-årsdag och upphör i slutet av den månad då personen fyller 68 år. För företagare är den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten 18 år.

Läs mer :

Diagram och tabeller:

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018 (FOS)

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionssystemet är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland ger en helhetsbild av de personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Statistiken Arbetspensionsförsäkrad i Finland täcker hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Den innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet samt uppgifter om löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster.

De som omfattats av arbetspensionssystemet har indelats i arbetspensionsförsäkrade och pensionerade. De arbetspensionsförsäkrades antal presenteras enligt en indelning i två grupper: de som var i arbete vid tidpunkten för statistikföringen, och de som inte arbetade eller var pensionerade vid tidpunkten för statistikföringen. Andra klassificeringsgrunder i statistiken är arbetspensionssektor och –lag samt ålder och kön.

I statistiken presenteras också uppgifter om andra perioder för vilka man tjänar in pension, sådana är registrerade oavlönade perioder och förmåner enligt StPEL-lagen (lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier). Dessa uppgifter presenteras indelat efter förmånsslag.

Av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster presenteras medelvärdes- och medianuppgifter indelat efter arbetspensionssektor och –lag samt kön och ålder. Inkomsternas decilfördelningar har specificerats enligt kön och åldersgrupp.

Begreppen och definitionerna som används i statistiken presenteras på statistikens hemsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsförsäkrade.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Statistiken baserar sig på totalmaterial, vars uppgifter fås från arbetspensionssystemets intjänings- och pensionsregister. Materialet omfattar de personer i arbetsför ålder som var vid liv under statistikåret och som under statistikåret eller tidigare har arbetat i en anställning inom den privata eller den offentliga sektorn eller som företagare och tjänat in pension för detta arbete.

Uppgifter om de pensionerade fås från pensionsregistret och uppgifter om arbete från intjäningsregistret. Från intjäningsregistret fås dessutom även andra uppgifter som inverkar på pensionen, dvs. de så kallade oavlönade perioderna. Dessa uppgifter anmäls till intjäningsregistret av bl.a. av FPA och arbetslöshetskassorna. Utifrån uppgifterna som fås från registren bildas statistikregistret, från vilket uppgifterna i statistiken produceras.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för intjäningsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Registrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för intjäningsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om större fel skrivs ett separat meddelande.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna ges ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har producerats från och med år 2005, och uppgifterna är i huvuddrag jämförbara från och med år 2007. För den privata sektorns del sträcker sig tidsserien ända till och med år 1977.

Statistiken utkom tidigare under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (FOS). Från och med statistikåret 2013 har statistiken getts ut som två separata statistikgrenar: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen på PSC:s webbplats på statistikens webbsida. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.