Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionstagare i Finland

Egenpensionstagarnas antal ökade jämfört med året innan

Egenpensionstagare med arbetspension efter pensionsslag och kön 31.12.2020

Vid utgången av år 2020 fick sammanlagt 1 483 000 personer arbetspension som egenpension. Av dem var 808 000 (55 %) kvinnor och 674 000 (45 %) män. Personer som får egenpension, dvs. pension på grundval av egen yrkesbana, är de som får ålderspension, sjukpension, deltidspension och specialpension för lantbruksföretagare.

Ålderspension är det allmännaste pensionsslaget. Ålderspensionstagarnas andel var 91 procent eller 1 352 000 personer, varav 741 000 var kvinnor och 611 000 män. Sjukpensionstagarnas antal var 130 000. Av dem var något fler kvinnor än män. Specialpension för lantbruksföretagare betalades till 8 000 peroner, varav nära 70 procent var kvinnor. Deltidspension betalades till cirka 300 personer.

År 2020 ökade egenpensionstagarnas totalantal något jämfört med året innan. Granskat efter pensionsslag ökade ålderspensionstagarnas antal, men i de andra pensionsslagen minskade antalen från året innan.

(Uppdaterad 30.6.2021)

Läs mer:

Var tredje sjukpensionering beror på psykisk sjukdom eller beteendestörning

År 2020 gick sammanlagt 19 100 personer i sjukpension inom arbetspensionssystemet, vilket var cirka 1 200 personer färre än året innan. I likhet med föregående år var den allmännaste orsaken för sjukpensionering psykiska sjukdomar och beteendestörningar. De utgjorde en tredjedel. Sjukdomar i rörelseorganen var den näst allmännaste orsaken till arbetsoförmåga (31 %). De andra sjukdomshuvudgruppernas andelar var betydligt mindre.

Orsakerna till sjukpensionering varierade tydligt beroende på åldersgrupp. Hos dem yngre än 35 år var den mest dominerande orsaken psykiska sjukdomar och beteendestörningar (77 %). Även i åldersgrupperna 35–44 år och 44–56 år var dessa de allmännaste orsakerna till arbetsoförmåga. Däremot bland dem som fyllt 55 år var andelen för sjukdomar i rörelseorganen störst (43 %) och andelen för psykiska sjukdomar och beteendestörningar var strax under 20 procent.

År 2020 hade över hälften av dem som började få sjukpension (56 %) inom arbetspensionssystemet fyllt 55 år. 45–54-åringarnas andel var ca 20 procent, 35–44-åringarnas andel var dryga 10 procent, liksom också den med dem under 35 år.

Läs mer:

61 000 personer gick i arbetspension

Nya arbetspensionerade efter pensionsslag åren 2012–2020.

År 2020 gick sammanlagt 61 000 personer i arbetspension. Av dem gick största delen, 42 000, i ålderspension. De nya ålderspensionstagarnas antal fortsatte minska, i fjol med fem procent från året innan.

I sjukpension gick 19 100 personer, vilket var 1 200 personer färre än år 2019. Med specialpension för lantbruksföretagare avgick 200 personer.

Allt som allt valde 13 000 personer partiell ålderspension. De som börjat ta ut partiell ålderspension anses inte ha gått i pension i Pensionsskyddscentralens statistik.

Den vanligaste pensioneringsåldern var 63 år. År 2020 gick 21 000 personer i arbetspension vid 63 års ålder.

Läs mer:

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionstagare i Finland 2020

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland finansieras av PSC.

Läs mer:

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionen är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionstagare i Finland ger en helhetsbild av de pensioner som utbetalats från arbetspensionssystemet i Finland.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Utöver det lagstadgade arbetspensionsskyddet täcker statistiken Arbetspensionstagare i Finland också det frivilliga registrerade tilläggspensionsskyddet som arbetsgivare bekostat. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna statistik, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva. Utanför statistiken står också pensioner enligt folkpensionssystemet samt förmåner som betalas enligt följande lagar:

  • Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
  • Trafikförsäkringslag
  • Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
  • Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
  • Lag om skada, ådragen i militärtjänst

Statistiken innehåller uppgifter om antalet arbetspensionstagare och personer som gått i arbetspension samt deras medelpensioner. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetspensionsutgiften och arbetspensioner som betalats till utlandet.

En central klassifikator är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn. Dessutom används också följande klassificeringar: pensionsslag, pensionsbelopp, pensionstagarens kön och ålder samt i fråga om sjukpensioner sjukdomsgrupp (ICD-10). Som regional indelning används för arbetspensionsutgiftens del landskapsindelningen i Finland och i fråga om utomlands bosatta arbetspensionstagare används bosättningsland och ländergrupp.

Begreppen och definitionerna presenteras på statistikens hemsida.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken baserar sig på data ur pensionsregistret (totalmaterial). Registret innehåller data som registrerats om pensionsbesluten. Med hjälp av dem bildas de pensionsperioder och pensioner, som införs i statistikregistret. Detta statistikregister utgör basen för pensionsstatistiken.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för pensionsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för pensionsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Uppgifterna om regionerna grundar sig på FPA:s befolkningsuppgifter. De kompletteras med uppgifter som arbetspensionsanstalterna meddelat om källskattepliktiga arbetspensioner som betalats till utlandet.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Vid rättelsen på webbplatsen uppges information om rättelsens innehåll och tidpunkten för rättelsen. Om större fel skrivs ett separat meddelande.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistiken utkommer en gång i månaden. En mer omfattande statistik ges ut en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten anges i publiceringskalendern för statistik från PSC.

Läs mer:

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan 1996 och dess tidsserier är i huvuddrag jämförbara från denna tidpunkt. I fråga om antalet arbetspensionstagare sträcker sig tidsserien till år 1981.

Statistiken har från början beskrivit antalet arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension samt medelpensionerna för dessa och pensionsutgiften för arbetspensionssystemet. Informationsinnehållet har byggts på under årens lopp.

Åren 2005–2013 utkom statistiken under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (Finlands officiella statistik). Från och med statistikåret 2014 ges statistiken ut som två separata statistikgrenar: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

Läs mer:

Innebörden av begreppet för nypensionerade med arbetspension ändrades år 1999. De som gått i deltidspension har efter det inte betraktats som pensionerade. De som har gått i deltidspension räknas med i siffrorna över de nypensionerade med arbetspension först när de börjar få någon annan pension på grundval av sin egen yrkesbana, oftast ålderspension.

Det pensionsslag som introducerades år 2017, partiell förtida ålderspension, behandlas i statistiken på samma sätt som deltidspension. Personer som har börjat få en partiell förtida ålderspension betraktas således inte som pensionerade.

Från och med statistikåret 2020 ingår familjepensioner (efterlevandepension och barnpension) med beloppet noll euro inte längre i årsstatistikens siffror. I månadsstatistiken gjordes motsvarande ändring från början av statistikåret 2021. Ändringen inverkar på siffrorna över antalet familjepensionstagare och på den genomsnittliga pensionens nivå.

På beloppet på den familjepension som ska betalas inverkar den efterlevande makens egen arbetspension (eller en kalkylerad intjänad arbetspension) samt förmåner enligt trafik- och olycksfallsförsäkringen. När dessa beaktas kan det leda till att familjepensionen blir noll euro.

Statistiken ska tolkas med beaktande av ändringar som gjorts i arbetspensionslagstiftningen.

Läs mer:

I statistiken används standardklassificeringar, t.ex. sjukdomsklassificeringen ICD-10 och regionklassificeringar (landskap, bosättningsland och ländergrupp).

Pensionsskyddscentralen och FPA producerar årligen gemensamt statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland (FOS), som täcker både arbetspensions- och folkpensionssystemets pensioner. Dess siffror avseende arbetspensionstagarna, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften överensstämmer med siffrorna i denna statistik.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Statistikuppgifterna publiceras på statistikens webbsida, i PSC:s statistikdatabas och i den årliga publikationen Arbetspensionstagare i Finland.

En beskrivning av statistiken finns på statistikens webbplats.

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst.