Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionstagare i Finland

Av ålderspensionstagarna är 60 procent yngre än 75 år

Vid utgången av år 2019 betalades ålderspension från arbetspensionssystemet till allt som allt 1 314 000 personer. Av dem var 590 000 män och 724 000 kvinnor. I siffrorna ingår inte de som får partiell ålderspension.

Medelåldern bland ålderspensionstagare var 74,5 år. Medelåldern för män var 73,6 år och för kvinnor 75,2 år.

Ålderspensionstagare med arbetspension efter ålder och kön 31.12.2019

Av ålderspensionstagarna var 7 procent yngre än 65 år. Allt som allt var 60 procent yngre än 75 år. Största delen av ålderspensionstagarna var således relativt unga. Andelen yngre än 75 år var bland män 64 procent och bland kvinnor och 57 procent.

Av ålderspensionstagarna var ca en tiondel (11 %) äldre än 85 år. Hos kvinnor var andelen större (14 %) än för män (8 %).

Läs mer:

Psykisk ohälsa den allmännaste orsaken till sjukpensionering

År 2019 sjukpensionerades 20 300 personer med sjukpension från arbetspensionssystemet, vilket var något mer än året innan (19 900). Av dem var 10 900 (54 %) kvinnor och 9 400 (46 %) män.

Den allmännaste orsaken till sjukpension var psykiska sjukdomar och beteendestörningar, vars andel var 33 procent (6 700). Andelen som sjukpensionerades till följd av sjukdomar i rörelseorganen var 31 procent (6 300). De andra enskilda sjukdomshuvudgruppernas andelar var under 10 procent.

Statistik över de som sjukpensionerats inom arbetspensionssystemet har förts sedan år 1996. År 2019 var psykisk ohälsa för första gången den allmännaste orsaken till sjukpensionering. Tidigare år har sjukdomar i rörelseorganen varit den allmännaste orsaken till pensionering.

Av dem som pensionerades till följd av psykisk ohälsa var orsaken för nära tre femtedelar (57 %) en depressionsdiagnos (3 800). Sjukpension till följd av depression var klart allmännare hos kvinnor (2 500) än hos män (1 300). Hos kvinnor var andelen för depression av all psykisk ohälsa 63 procent, då den hos män var ca hälften (49 %).

Vid utgången av år 2019 var allt som allt 134 000 personer sjukpensionerade med pension från arbetspensionssystemet, nästan 5 000 färre än ett år tidigare. Även om psykiska sjukdomar och beteendestörningar först i fjol gick förbi sjukdomar i rörelseorganen som allmännaste orsak till sjukpensionering, har psykisk ohälsa redan länge varit den största gruppen bland samtliga sjukpensionerade. Det här beror på att de som sjukpensioneras på grund av psykisk ohälsa i genomsnitt är yngre och pensionerna således betalas under en längre tid. År 2019 var 58 000 personer (43 %) pensionerade på grund av psykisk ohälsa och 33 000 personer (25 %) på grund av sjukdomar i rörelseorganen.

Läs mer:

65 000 personer gick i arbetspension

År 2019 gick sammanlagt 65 000 personer i arbetspension. Av dem gick största delen, 44 500, i ålderspension. De nya ålderspensionstagarnas antal sjönk med 9 procent från året innan.

I sjukpension gick 20 300 personer, vilket är 400 personer mer än år 2018. Med specialpension för lantbruksföretagare avgick 200 personer.

Allt som allt valde 12 300 personer partiell ålderspension. De som börjat ta ut partiell ålderspension anses inte ha gått i pension i Pensionsskyddscentralens statistik.

Den vanligaste pensioneringsåldern var 63 år. År 2019 gick 22 300 personer i arbetspension vid 63 års ålder.

Läs mer:

Arbetspensionstagare i Finland 2019

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionen är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionstagare i Finland ger en helhetsbild av de pensioner som utbetalats från arbetspensionssystemet i Finland.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Utöver hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet täcker statistiken Arbetspensionstagare i Finland också det frivilliga registrerade tilläggspensionsskyddet som arbetsgivare bekostat. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna publikation, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva. Utanför statistiken står också pensioner enligt folkpensionssystemet samt s.k. SOLITA-pensioner som betalas enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst och trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallförsäkring.

Statistiken innehåller uppgifter om antalet arbetspensionstagare och personer som gått i arbetspension samt deras medelpensioner. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetspensionsutgiften och arbetspensioner som betalats till.

En central klassifikator är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn. Dessutom används också följande klassificeringar: pensionsslag, pensionsbelopp, pensionstagarens kön och ålder samt i fråga om sjukpensioner sjukdomsgrupp (ICD-10). Som regional indelning används för arbetspensionsutgiftens del landskapsindelningen i Finland (http://stat.fi/meta/luokitukset/maakunta/001-2015/inldex_sv.htm) och i fråga om utomlands bosatta arbetspensionstagare används bosättningsland och ländergrupp.

Begreppen och definitionerna presenteras på statistikens hemsida www.etk.fi/statistik > Pensionstagare och försäkrade > Arbetspensioner.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken baserar sig på data ur pensionsregistret (totalmaterial). Registret innehåller data som registrerats om pensionsbesluten. Med hjälp av dem bildas de pensionsperioder och pensioner, som införs i statistikregistret. Detta statistikregister utgör basen för pensionsstatistiken.

Uppgifterna om regionerna grundar sig på FPA:s befolkningsuppgifter. De kompletteras med uppgifter som arbetspensionsanstalterna meddelat om källskattepliktiga arbetspensioner som betalats till utlandet.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för pensionsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för pensionsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Vid rättelsen på webbplatsen tilläggs information om rättelsens innehåll och tidpunkten för rättelsen. Om större fel skrivs ett separat meddelande.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

En snävare statistik om arbetspensionstagarna utkommer en gång i månaden. Den mera omfattande statistik om arbetspensionstagarna utkommer en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan 1996 och dess tidsserier är i huvuddrag jämförbara från denna tidpunkt. I fråga om antalet arbetspensionstagare sträcker sig tidsserien till år 1981.

Statistiken har från början beskrivit antalet arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension samt medelpensionerna för dessa och pensionsutgiften för arbetspensionssystemet. Informationsinnehållet har byggts på under årens lopp. År 2007 kompletterades statistiken med uppgifter om sjukpensionsavgöranden inom arbetspensionssystemet.

Åren 2005–2013 har statistiken utkommit under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (Finlands officiella statistik). Från och med statistikåret 2014 ges statistiken ut som två separata publikationer: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

År 1999 ändrades innebörden av begreppet för nypensionerade med arbetspension. De som gått i deltidspension har efter det inte betraktas som pensionerade. De som har gått i deltidspension räknas med i siffrorna över de nypensionerade med arbetspension först när de börjar få någon annan pension på grundval av sin egen yrkesbana, oftast ålderspension.

Statistiken ska tolkas med beaktande av ändringar som gjorts i arbetspensionslagstiftningen.

Läs mer:

Det pensionslag som introducerades år 2017, partiell förtida ålderspension, behandlas i statistiken på samma sätt som deltidspension. Personer som har börjat få en partiell förtida ålderspension betraktas således inte som pensionerade.

Pensionsskyddscentralen och FPA producerar årligen gemensamt statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland (FOS), som täcker både arbetspensions- och folkpensionssystemets pensioner. Dess siffror avseende arbetspensionstagarna, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften överensstämmer med siffrorna i denna statistik.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Statistikuppgifterna publiceras på statistikens webbsida, i PSC:s statistikdatabas och i publikationen Arbetspensionstagare i Finland.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida under adressen www.etk.fi/statistik/arbetspensioner/beskrivning-av-statistiken.

Närmare uppgifter om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

På andra webplatser: