Nyheter och pressmeddelanden

Alla
Melbour Mercer Global Pension Index -logo

Finland fjärde i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem har rankats på fjärde plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finland förbättrade sin ställning med två placeringar och gick förbi Sverige och Schweiz. Enligt jämförelsen har Finland världens mest tillförlitliga och transparenta pensionssystem.

Arbetspensionsavgifterna år 2017

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden har avtalat om detaljerna kring arbetspensionsförsäkringsavgifterna inom den privata sektorn år 2017. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

Förmiddagskurser för journalister om pensionsreformen

Arbetspensionsreformen träder i kraft i början av år 2017. Den gäller personer som är födda år 1955 eller senare. Pensionsåldrarna börjar höjas, pensionsintjäningen ändras, fortsatt arbete belönas och det införs nya pensionsformer.

Arbetsgivarenkät om finansieringen av invalidpensionerna

I höst gör Pensionsskyddscentralen en omfattande enkät för att utreda arbetsgivarnas åsikter om sättet att finansiera invalidpensionerna, den s.k. avgiftsklassmodellen. Avsikten är också att utreda vilken effekt den nuvarande modellen har på förebyggandet av arbetsförmåga. Invalidpensionerna finansieras med en del av den arbetspensionsavgift som tas ut av arbetsgivare och arbetstagare. Det viktigaste målet med undersökningen […]

Stora skillnader i yrkesbanorna mellan olika invandrargrupper

Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt sedan 1990-talet. Det finns dock stora skillnader mellan olika grupper. Minst tid som sysselsatt har kvinnor som flyttat från Mellanöstern eller Somalia. Den största andelen tid som sysselsatt har unga män från Estland, visar en unik registerundersökning.

Nyheter

Det europeiska pensionsregistret tar form

Konsortiet som består av de europeiska pensionsanstalterna har rett ut möjligheten att bygga en gemensam registertjänst. Tjänstens syfte är att EU-medborgare ska kunna följa med sin pensionsintjäning i olika länder. Kommissionen och pensionsförsäkrarna föreslås vara finansiärer.

Statistik har styrka

– Statistik är fascinerande, det kommer man inte ifrån, skrattar Tiina Palotie-Heino, den nya chefen för Pensionsskyddscentralens (PSC) statistikenhet. Hon blev intresserad av statistik redan som barn. Palotie-Heino hade för vana att anteckna intressanta observationer som statistik i ett blått rutigt häfte. Senare blev hobbyn ett yrke. Till PSC kom Palotie-Heino från Institutet för hälsa och […]

Arbetspensionsanstalternas solvensregler förnyas

Bestämmelserna om beräkningen av pensionsanstalternas solvensgräns och spridningen av placeringar förnyas. Lagarna träder i kraft år 2017. I beräkningen av solvensgränsen beaktar man i fortsättningen i mer omfattande grad än i nuläget de väsentliga riskerna inom placeringsverksamheten.

Livslängdskoefficienten får de med goda inkomster att arbeta längre

De ekonomiska incitamenten senarelägger framför allt de välavlönades pensioneringar. Syftet i Pensionsskyddscentralens debattinitiativ är att utvärdera livslängdskoefficientens inverkan på pensionsövergångarna och ge en inblick i hur livslängdskoefficienten fungerar i olika länder.

Tela: Nästan 173 miljarder euro i arbetspensionsfonderna

Av de pensioner som betalas till löntagare inom den privata sektorn bekostas i år redan en fjärdedel med placeringsintäkter på pensionsfonderna. Inom den offentliga sektorn börjar placeringsintäkter användas till utbetalning av pensionerna år 2017, enligt uppskattning. – Allt fler pensionseuro betalas ur fonderna i fortsättningen. Placeringsintäkternas andel av finansieringen av pensionerna kommer fortsättningsvis att öka betydligt […]

Saknade adresser försvårar utskicket av orange kuvert från Sverige

Pensionsmyndigheten I Sverige skickar årligen uppgifter om intjänad svensk pension, det s.k. orange kuvertet, också till personer som bor utomlands. Myndigheten saknar dock adresser till drygt 56 000 personer som fyllt 65 år. Uppskattningsvis 42 procent av dessa är finländare.

Praktisk kunskap och förståelse om pensionsskyddet

Det ökande antalet pensionstagare och pensionsreformen 2017 ökar på behovet av kunskap om pensionsskyddet. I forskningsprogrammet ligger fokus på bedömningen av konsekvenserna av den kommande reformen och de tidigare reformerna. Forskningsprogrammet ska också vara ett underlag för beslutsfattandet.

Förvärvsarbete förlänger inte studietiden nämnvärt

Förvärvsarbete under studietiden påverkar inte ungdomarnas sysselsättning efter examen. De som har avlagt en examen kommer i varje fall för det mesta bra in i arbetslivet. Förvärvsarbete vid sidan av studierna förlänger inte heller studietiden nämnvärt.

PSC överlämnade utredningen om pensionstak till SHM

Pensionsskyddscentralen (PSC) har uppdaterat sin utredning om pensionstak från år 2009 på begäran av social- och hälsovårdsministeriet. Enligt utredningen har det i pensionernas utveckling under de senaste åren inte skett sådana förändringar som talar för införande av ett pensionstak.

Pressmeddelanden

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter