Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Klart senare pensionsövergångar

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen gick finländare i arbetspension i fjol i genomsnitt vid 61,5 års ålder, drygt två månader senare än år 2018. Antalet nya ålderspensionstagare var 44 500 personer, nära 10 procent färre än år 2018.

Arbetspensionsavgifterna åskådliggörs i visualisering

Företag inom byggnadsbranschen betalar högre arbetspensionsavgift än allmänt. Inom finansbranschen är avgifterna däremot lägre än genomsnittet. Avgifternas storlek påverkas av till exempel antalet invalidpensioner, företagets storlek och arbetspensionsbolagens kundåterbäringar. Visualiseringen visar arbetspensionsavgifternas storlek branschvis.

Internationell jämförelse: Finland skiljer sig till sin fördel med låga inkomstskillnader bland pensionärer 

OECD berömmer Finland för de låga inkomstskillnaderna bland pensionärer i en färsk översikt. OECD uttrycker också oro för hur finländska företagares pensioner ska räcka till och föreslår åtgärder beträffande företagarnas pensionsskydd. Pensionernas nivå kommer att vara lägre i förhållande till arbetsinkomsterna i framtiden i de flesta OECD-länder, också i Finland.

Mamma och två barn sitter i soffan.

Nativitetsscenarier: Födelsetalen kommer sannolikt att höjas något, vilket kan lindra trycket att höja pensionsavgifterna 

De låga födelsetalen i Finland kan delvis förklaras av att människorna skaffar barn senare, visar ett samarbetsprojekt mellan Pensionsskyddscentralen, Helsingfors universitet och Max Planck-sällskapet. Om demografernas fruktsamhetsscenario förverkligades, skulle trycket att höja pensionsavgifterna på lång sikt halveras.    

Forskningsseminarium i februari: Hur klarar sig pensionsskyddet i Finland i en OECD-jämförelse?

På årets första forskningsseminarium presenterar toppexperter från OECD den färska Pensions at a Glance-rapporten och dess resultat beträffande Finland.  I diskussionen deltar bl.a. direktören för pensionsärenden Hervé Boulhol.  På seminariet presenteras också ny internationell forskning i pensionsreformernas och yrkesbanornas inverkan på pensionsskyddet.

Nyheter

Forskningsseminarium i februari: Hur klarar sig pensionsskyddet i Finland i en OECD-jämförelse?

På årets första forskningsseminarium presenterar toppexperter från OECD den färska Pensions at a Glance-rapporten och dess resultat beträffande Finland.  I diskussionen deltar bl.a. direktören för pensionsärenden Hervé Boulhol.  På seminariet presenteras också ny internationell forskning i pensionsreformernas och yrkesbanornas inverkan på pensionsskyddet.

Räknare beräknar familjeledigheters inverkan på pensionen

Med hjälp av en ny räknare kan man bedöma pensionseffekten av familjeledighetsperioder av olika längd och jämföra pensionstillväxten med den pension som skulle tjänas in av arbete under motsvarande tid. Räknaren har utarbetats av Pensionsskyddscentralen och ingår i ett projekt om pensionsskillnader mellan kvinnor och män. På FPA:s webbsidor för barnfamiljer finns också en länk […]

Pressmeddelanden
Iäkäs miestyöntekijä sekoittaa maalia.

Tre av fem företagare planerar att fortsätta arbeta efter att ha uppnått pensionsåldern

Företagare tror klart oftare än löntagare att de kommer att fortsätta arbeta.  Största orsaken är att arbetet är trevligt och intressant, men det finns också ekonomiska skäl i bakgrunden. Endast hälften av företagarna upplever att de betalar in till en tillräcklig pension för sig själva.  En del tänker fortsätta arbeta för att de har tjänat […]

Depression allt oftare orsak till pensionering med sjukpension

I fjol började nära 1 300 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Det är sju procent mer än år 2017. Ökningen syntes speciellt i antalet sjukpensioner som beviljades på grund av psykisk ohälsa. Två tredjedelar av dem som sjukpensionerades på grund av depression var kvinnor och av dem var tre av fem över 45 år.

Medelpensionen 1 680 euro i månaden

Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. Mer än 3 000 euro i pension får sju procent av pensionstagarna. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Redan var tredje finländare som fyllt 16 år är pensionär.