Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Partiell ålderspension betalas nu till 25 000 finländare

Vid utgången av år 2019 fick 25 000 personer partiell ålderspension, 6 000 mer än år 2018. Nästan alla väljer att ta den partiella ålderspensionen till 50 procent. Den genomsnittliga partiella ålderspensionen var 800 euro och medianen 720 euro i månaden, framgår det från Pensionsskyddscentralens statistik.

Medelpensionen 1 716 euro i månaden

Finländarnas genomsnittliga månadspension steg för första gången över 1 700 euro. Den har reellt stigit nära 200 euro på ett årtionde. Nästan 40 procent fick mindre än 1 250 euro i månaden i pension. Pensionstagarnas andel växte i alla andra landskap förutom i Nyland. Där betalades också landets största pensioner, de minsta betalades i Södra Österbotten.

Utsänd arbetstagare, kan du inte återvända?

Pensionsskyddscentralen ber att utsända arbetstagare som är utomlands vid behov ansöker om förlängd giltighetstid för sitt A1-intyg. Utsända arbetstagare som blivit arbetslösa utomlands ska kontakta FPA. 

Pensionsskyddscentralen deltar i kampanjen #EU4FairWork

Svartjobb känner inga gränser. Därför deltar Pensionsskyddscentralen, som övervakar arbetspensionsförsäkringen i Finland, i Europeiska arbetsmyndighetens kampanj #EU4FairWork tillsammans med andra organisationer, ministerier och myndigheter. Kampanjen går ut på att informera och ordna evenemang som handlar om hur man bekämpar svartjobb och varför det är i allas intresse att allt arbete deklareras. 

Nyheter

Utsänd arbetstagare, kan du inte återvända?

Pensionsskyddscentralen ber att utsända arbetstagare som är utomlands vid behov ansöker om förlängd giltighetstid för sitt A1-intyg. Utsända arbetstagare som blivit arbetslösa utomlands ska kontakta FPA. 

Pensionsskyddscentralen deltar i kampanjen #EU4FairWork

Svartjobb känner inga gränser. Därför deltar Pensionsskyddscentralen, som övervakar arbetspensionsförsäkringen i Finland, i Europeiska arbetsmyndighetens kampanj #EU4FairWork tillsammans med andra organisationer, ministerier och myndigheter. Kampanjen går ut på att informera och ordna evenemang som handlar om hur man bekämpar svartjobb och varför det är i allas intresse att allt arbete deklareras. 

Arbetspensionsavgifterna åskådliggörs i visualisering

Företag inom byggnadsbranschen betalar högre arbetspensionsavgift än allmänt. Inom finansbranschen är avgifterna däremot lägre än genomsnittet. Avgifternas storlek påverkas av till exempel antalet invalidpensioner, företagets storlek och arbetspensionsbolagens kundåterbäringar. Visualiseringen visar arbetspensionsavgifternas storlek branschvis.

Pressmeddelanden

Partiell ålderspension betalas nu till 25 000 finländare

Vid utgången av år 2019 fick 25 000 personer partiell ålderspension, 6 000 mer än år 2018. Nästan alla väljer att ta den partiella ålderspensionen till 50 procent. Den genomsnittliga partiella ålderspensionen var 800 euro och medianen 720 euro i månaden, framgår det från Pensionsskyddscentralens statistik.

Medelpensionen 1 716 euro i månaden

Finländarnas genomsnittliga månadspension steg för första gången över 1 700 euro. Den har reellt stigit nära 200 euro på ett årtionde. Nästan 40 procent fick mindre än 1 250 euro i månaden i pension. Pensionstagarnas andel växte i alla andra landskap förutom i Nyland. Där betalades också landets största pensioner, de minsta betalades i Södra Österbotten.

Klart senare pensionsövergångar

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen gick finländare i arbetspension i fjol i genomsnitt vid 61,5 års ålder, drygt två månader senare än år 2018. Antalet nya ålderspensionstagare var 44 500 personer, nära 10 procent färre än år 2018.

Internationell jämförelse: Finland skiljer sig till sin fördel med låga inkomstskillnader bland pensionärer 

OECD berömmer Finland för de låga inkomstskillnaderna bland pensionärer i en färsk översikt. OECD uttrycker också oro för hur finländska företagares pensioner ska räcka till och föreslår åtgärder beträffande företagarnas pensionsskydd. Pensionernas nivå kommer att vara lägre i förhållande till arbetsinkomsterna i framtiden i de flesta OECD-länder, också i Finland.

Mamma och två barn sitter i soffan.

Nativitetsscenarier: Födelsetalen kommer sannolikt att höjas något, vilket kan lindra trycket att höja pensionsavgifterna 

De låga födelsetalen i Finland kan delvis förklaras av att människorna skaffar barn senare, visar ett samarbetsprojekt mellan Pensionsskyddscentralen, Helsingfors universitet och Max Planck-sällskapet. Om demografernas fruktsamhetsscenario förverkligades, skulle trycket att höja pensionsavgifterna på lång sikt halveras.    

Aktiveringsmodellen ökade sjukpensionsansökningarna

Aktiveringsmodellen som i början av år 2018 infördes inom utkomstskyddet för arbetslösa ledde till en tydlig ökning av sjukpensionsansökningar och antalet nya sjukpensionerade. Ansökningarna om sjukpension ökade mest bland arbetslösa som var nära pensionsåldern, visar Pensionsskyddscentralens undersökning.

Ihmishahmot rivissä

Kvinnors månadsinkomst 600 euro lägre

Medianen för kvinnors arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var i fjol 610 euro lägre än för män.  På den privata sektorn var skillnaden 850 euro och på den offentliga sektorn 330 euro i månaden. Kvinnornas pensionsförsäkrade månadsinkomst var 80 procent av männens månadsinkomster.

Ökad invandring skulle stärka finansieringen av pensionsskyddet

Nedgången i nativiteten medför ett kraftigt tryck att höja pensionsavgifterna på lång sikt.  Ökad invandring skulle göra höjningstrycket lättare. Hur stor effekten blir beror på hur olika invandrargrupper placerar sig på arbetsmarknaden.  Minskad invandring skulle försvaga finansieringen av pensionsskyddet, framgår det av kalkyler som åskådliggör migrationen.