Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Kvinnors pensioner bekymrade deltagarna i forskningskonferens

Nästan hundra sakkunniga träffades på Pensionsskyddscentralens forskningskonferens för att söka lösningar på hur skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner kunde minskas. Nycklarna till bättre pensioner för kvinnor finns i arbetslivsdeltagandet, lönenivån och familjepolitiken.

Kommissionen: I Europa får kvinnor nästan 40 procent mindre pension än män

De största skillnaderna mellan kvinnor och män har Cypern och Nederländerna, där kvinnors pension är bara cirka hälften av männens. De minsta skillnaderna finns i Estland. Finland är ett klart mer jämställt land än EU-länderna i snitt. Kvinnors pensioner är en fjärdedel mindre än mäns, visar Europeiska kommissionens rapport.

Allt fler nya företagare pensionsförsäkrar sig på miniminivå

Hela två av fem nya företagare låter redan fastställa sin pensionsgrundande FöPL-arbetsinkomst till minimibeloppet eller nära det. Andelen har nästan fördubblats på tre år. Av alla företagare pensionsförsäkrar sig en femtedel nära minimigränsen, visar Pensionsskyddscentralens statistik.

Tulorekisteri 2019

Inkomstregistret kräver förberedelser

Inkomstregistret tas i bruk i början av år 2019. Det lönar sig för företagen att börja förbereda sig för det. Löneadministrationssystemen behöver uppdateras och omarbetas. När inkomstregistret är i bruk behöver företagen inte längre anmäla löneuppgifter till många olika myndigheter. Företagen ska lämna uppgifterna centraliserat till inkomstregistret, därifrån de vidarebefordras till olika myndigheter. Ett år […]

Nyheter

Kvinnors pensioner bekymrade deltagarna i forskningskonferens

Nästan hundra sakkunniga träffades på Pensionsskyddscentralens forskningskonferens för att söka lösningar på hur skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner kunde minskas. Nycklarna till bättre pensioner för kvinnor finns i arbetslivsdeltagandet, lönenivån och familjepolitiken.

Kommissionen: I Europa får kvinnor nästan 40 procent mindre pension än män

De största skillnaderna mellan kvinnor och män har Cypern och Nederländerna, där kvinnors pension är bara cirka hälften av männens. De minsta skillnaderna finns i Estland. Finland är ett klart mer jämställt land än EU-länderna i snitt. Kvinnors pensioner är en fjärdedel mindre än mäns, visar Europeiska kommissionens rapport.

Tulorekisteri 2019

Inkomstregistret kräver förberedelser

Inkomstregistret tas i bruk i början av år 2019. Det lönar sig för företagen att börja förbereda sig för det. Löneadministrationssystemen behöver uppdateras och omarbetas. När inkomstregistret är i bruk behöver företagen inte längre anmäla löneuppgifter till många olika myndigheter. Företagen ska lämna uppgifterna centraliserat till inkomstregistret, därifrån de vidarebefordras till olika myndigheter. Ett år […]

Omfattande statistikpublikation om pensioneringsåldern

År 2017 var de som gick i arbetspension 61,2 år gamla i genomsnitt. De nya arbetspensionstagarnas antal var 75 000, bland vilka tre av fyra gick i ålderspension. Den färska publikationen innehåller utöver statistikuppgifter om pensionsövergångarna också intressanta uppgifter om t.ex. sysselsättningsgraderna för olika åldrar.

Årsberättelsen 2017: Livligt med utredningar och debatt

Pensionsskyddscentralen producerade många bakgrundspromemorior och kalkyler för olika arbetsgrupper som utredde bl.a. familjepensionen, verkningarna av eventuella överföringar av anställda mellan den offentliga och den privata sektorn till följd av social- och hälsovårdsreformen och en reform av FöPL-pensionsskyddet, skriver verkställande direktör Jukka Rantala i PSC:s årsberättelse 2017. Utgivningen av publikationer och kommunikationen blev också livligare och […]

Pressmeddelanden

Allt fler nya företagare pensionsförsäkrar sig på miniminivå

Hela två av fem nya företagare låter redan fastställa sin pensionsgrundande FöPL-arbetsinkomst till minimibeloppet eller nära det. Andelen har nästan fördubblats på tre år. Av alla företagare pensionsförsäkrar sig en femtedel nära minimigränsen, visar Pensionsskyddscentralens statistik.

Artificiell intelligens identifierar sjukpensionärer två år innan pensionen börjar

På Pensionsskyddscentralen har man testat maskininlärningsmetoder med lovande resultat. Artificiell intelligens identifierade fyra av fem sjukpensionärer på basis av registeruppgifterna redan två år före pensionsfallet. Det som bäst förutsade arbetsoförmåga var hög ålder, riklig användning av sjukdagpenning och rehabiliteringspenning samt låga förvärvsinkomster.

Andelen partiellt sjukpensionerade har fördubblats på tio år

Allt fler sjukpensioner inom arbetspensionssystemet beviljas som partiell pension. I fjol fick redan en tredjedel av de nya sjukpensionstagarna partiell pension. Den typiska mottagaren av partiell sjukpension är en medelålders kvinna som arbetar inom den offentliga sektorn.

Medelpensionen 1 656 euro i månaden

De största genomsnittliga totalpensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Nästan 40 procent får mindre än 1 250 euro i månaden i pension. I varannan kommun utgör pensionstagarna redan mer än 40 procent av befolkningen, i 35 kommuner mer än hälften.

Pensioneringsåldern steg en aning

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen gick finländare i arbetspension i fjol i genomsnitt vid 61,2 års ålder, ungefär en månad senare än år 2016. Antalet nya arbetspensionstagare var i fjol 75 000 personer, bland vilka tre av fyra gick i ålderspension.

Ihmishahmot rivissä

Arbetspensionsförsäkrad medellön drygt 2 800 euro

De högsta inkomsterna har män i 40-årsåldern som arbetar inom den privata sektorn, 4 000 euro i månaden i genomsnitt. De lägsta inkomsterna har kvinnor i början av sitt yrkesliv. Männens inkomster är i genomsnitt 800 euro högre än kvinnornas.