Nyheter och pressmeddelanden

Alla

Arbetspensionsavgifterna åskådliggörs i visualisering

Företag inom byggnadsbranschen betalar högre arbetspensionsavgift än allmänt. Inom finansbranschen är avgifterna däremot lägre än genomsnittet. Avgifternas storlek påverkas av till exempel antalet invalidpensioner, företagets storlek och arbetspensionsbolagens kundåterbäringar. Visualiseringen visar arbetspensionsavgifternas storlek branschvis.

Internationell jämförelse: Finland skiljer sig till sin fördel med låga inkomstskillnader bland pensionärer 

OECD berömmer Finland för de låga inkomstskillnaderna bland pensionärer i en färsk översikt. OECD uttrycker också oro för hur finländska företagares pensioner ska räcka till och föreslår åtgärder beträffande företagarnas pensionsskydd. Pensionernas nivå kommer att vara lägre i förhållande till arbetsinkomsterna i framtiden i de flesta OECD-länder, också i Finland.

Mamma och två barn sitter i soffan.

Nativitetsscenarier: Födelsetalen kommer sannolikt att höjas något, vilket kan lindra trycket att höja pensionsavgifterna 

De låga födelsetalen i Finland kan delvis förklaras av att människorna skaffar barn senare, visar ett samarbetsprojekt mellan Pensionsskyddscentralen, Helsingfors universitet och Max Planck-sällskapet. Om demografernas fruktsamhetsscenario förverkligades, skulle trycket att höja pensionsavgifterna på lång sikt halveras.    

Forskningsseminarium i februari: Hur klarar sig pensionsskyddet i Finland i en OECD-jämförelse?

På årets första forskningsseminarium presenterar toppexperter från OECD den färska Pensions at a Glance-rapporten och dess resultat beträffande Finland.  I diskussionen deltar bl.a. direktören för pensionsärenden Hervé Boulhol.  På seminariet presenteras också ny internationell forskning i pensionsreformernas och yrkesbanornas inverkan på pensionsskyddet.

Nyheter

Arbetspensionsavgifterna åskådliggörs i visualisering

Företag inom byggnadsbranschen betalar högre arbetspensionsavgift än allmänt. Inom finansbranschen är avgifterna däremot lägre än genomsnittet. Avgifternas storlek påverkas av till exempel antalet invalidpensioner, företagets storlek och arbetspensionsbolagens kundåterbäringar. Visualiseringen visar arbetspensionsavgifternas storlek branschvis.

Forskningsseminarium i februari: Hur klarar sig pensionsskyddet i Finland i en OECD-jämförelse?

På årets första forskningsseminarium presenterar toppexperter från OECD den färska Pensions at a Glance-rapporten och dess resultat beträffande Finland.  I diskussionen deltar bl.a. direktören för pensionsärenden Hervé Boulhol.  På seminariet presenteras också ny internationell forskning i pensionsreformernas och yrkesbanornas inverkan på pensionsskyddet.

Räknare beräknar familjeledigheters inverkan på pensionen

Med hjälp av en ny räknare kan man bedöma pensionseffekten av familjeledighetsperioder av olika längd och jämföra pensionstillväxten med den pension som skulle tjänas in av arbete under motsvarande tid. Räknaren har utarbetats av Pensionsskyddscentralen och ingår i ett projekt om pensionsskillnader mellan kvinnor och män. På FPA:s webbsidor för barnfamiljer finns också en länk […]

Pressmeddelanden

Internationell jämförelse: Finland skiljer sig till sin fördel med låga inkomstskillnader bland pensionärer 

OECD berömmer Finland för de låga inkomstskillnaderna bland pensionärer i en färsk översikt. OECD uttrycker också oro för hur finländska företagares pensioner ska räcka till och föreslår åtgärder beträffande företagarnas pensionsskydd. Pensionernas nivå kommer att vara lägre i förhållande till arbetsinkomsterna i framtiden i de flesta OECD-länder, också i Finland.

Mamma och två barn sitter i soffan.

Nativitetsscenarier: Födelsetalen kommer sannolikt att höjas något, vilket kan lindra trycket att höja pensionsavgifterna 

De låga födelsetalen i Finland kan delvis förklaras av att människorna skaffar barn senare, visar ett samarbetsprojekt mellan Pensionsskyddscentralen, Helsingfors universitet och Max Planck-sällskapet. Om demografernas fruktsamhetsscenario förverkligades, skulle trycket att höja pensionsavgifterna på lång sikt halveras.    

Aktiveringsmodellen ökade sjukpensionsansökningarna

Aktiveringsmodellen som i början av år 2018 infördes inom utkomstskyddet för arbetslösa ledde till en tydlig ökning av sjukpensionsansökningar och antalet nya sjukpensionerade. Ansökningarna om sjukpension ökade mest bland arbetslösa som var nära pensionsåldern, visar Pensionsskyddscentralens undersökning.

Ihmishahmot rivissä

Kvinnors månadsinkomst 600 euro lägre

Medianen för kvinnors arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var i fjol 610 euro lägre än för män.  På den privata sektorn var skillnaden 850 euro och på den offentliga sektorn 330 euro i månaden. Kvinnornas pensionsförsäkrade månadsinkomst var 80 procent av männens månadsinkomster.

Ökad invandring skulle stärka finansieringen av pensionsskyddet

Nedgången i nativiteten medför ett kraftigt tryck att höja pensionsavgifterna på lång sikt.  Ökad invandring skulle göra höjningstrycket lättare. Hur stor effekten blir beror på hur olika invandrargrupper placerar sig på arbetsmarknaden.  Minskad invandring skulle försvaga finansieringen av pensionsskyddet, framgår det av kalkyler som åskådliggör migrationen.