Personregister- och pensionsanstaltsregistertjänster

En viktig uppgift för enheten för personregister- och pensionsanstaltregistertjänster är att utveckla och upprätthålla personregistret och pensionsanstaltregistret tillsammans med Arek Oy och pensionsförsäkrarna.

Personregister- och pensionsanstaltsregistertjänsterna ansvarar också för servicen av upprätthållandet av ovan nämnda register för att trygga registeruppgifternas riktighet. Servicen går ut på registrering och utredning av personuppgifter i Finland och utomlands. Även registrering och utredning av olika aktörers kontaktuppgifter hör till arbetet. I verksamheten ingår också registrering av utländska utsända arbetstagares intyg och utredningsarbete i samband med dem.

Vid behov ges pensionsförsäkrarna hjälp med att utreda uppgifter om personer som inte har gått att identifiera i systemen. För personer som saknar personbeteckning kan man på begäran av pensionsförsäkrarna ge temporära beteckningar.

Pensionsskyddscentralen övervakar användningen av personuppgifter i de register inom arbetspensionssystemet som används gemensamt (register för vilka Pensionsskyddscentralen är registeransvarig).