Intjänings- och arbetsgivarregistertjänster

Arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsuppgifter upprätthålls i Arek Oy:s intjäningssystem (intjäningsregister). Pensionsskyddscentralen är registeransvarig för en del av uppgifterna och ansvarar för registreringen, upprätthållandet och utvecklingen av dessa uppgifter.

Pensionsskyddscentralen ansvarar för:

  • uppgifter om FöPL- och LFöPL-företagare
  • uppgifter enligt lagen om sjömanspensioner
  • APL- och ArPL-uppgifter om löntagare som försäkrats i vissa pensionsstiftelser och -kassor
  • sociala förmåner för oavlönade tider som ger pensionstillväxt

Till intjäningstjänsterna hör också utredning av registeruppgifter, rådgivning om anmälningstrafiken, övervakningar och larm samt särskilda tjänster inom intjäningssystemet (tjänster som berör utredning av ålderspensioners fondera delar, fusioner och EG-tjänstemän). Uppgifterna i intjäningsregistret används för verkställigheten av pensionsskydd enligt arbetspensionslagarna.

I arbetsgivarregistret finns uppgifter om arbetsgivare som tecknat arbetspensionsförsäkringar och det pensionsskydd som de ordnat för sina anställda. En pensionsordning innehåller antingen grundskydd eller grundskydd och tilläggsskydd. Registret innehåller också uppgifter om arbetsgivare inom den offentliga sektorn och uppgifter från Sjömanspensionskassan.

I arbetsgivartjänsterna ingår registrering, upprätthållande och utveckling av arbetsgivaruppgifter (samt en separat lönesummakörning).

Uppgifterna i arbetsgivar- och försäkringsregistret används för övervakning av arbetsgivarnas försäkringsskyldighet, utredning av anställningsförhållanden, utredning av försäkringar och rådgivning. Registret används också som ett bakgrundssystem till det gemensamma intjäningssystemet.