EU-tjänster

Elektronisk kommunikation i internationella ärenden som gäller social trygghet är ett gemensamt mål för EU. Det har godkänts i tillämpningsförordningen som trädde i kraft 1.5.2010. Skyldigheten att delta i den elektroniska kommunikationen 1.5.2014 kommer att försenas.

Pensionsskyddscentralens EU-tjänsteområde deltar i EESSI-arbetet (Electronic Exchange of Social Security Information) på det internationella och det nationella planet. EU-tjänsteområde också utvecklar och koordinerar EU-datakommunikationen inom PSC.

Informationsutbytet med utländska anstalter sker elektroniskt. Utbytet av personuppgifter (försäkringsnummer och namn) försnabbar handläggningen av pensionsansökningar. Utbytet av uppgifter om förändringar i pensionstagarnas omständigheter minskar betalningar utan grund och ger pensionsförsäkrarna aktuell information om utomlands bosatta pensionstagares levnadsförhållanden.

Pensionsförsäkrarna, FPA:s utlandsenhet, övriga avdelningar på PSC och utländska förbindelseorgan behöver uppgifterna när de behandlar de försäkrades EU-pensionsansökningar. Uppgifter om försäkringsperioder behövs vid uträkningen av pensionen.