Pensionsskyddscentralens roll som säkerställare och upprätthållare av registeruppgifter

Pensionsskyddscentralen (PSC) ansvarar för innehållet i arbetspensionssystemets centralregister och för skötseln och utvecklingen av anmälningstrafiken och registertjänsterna. PSC:s uppgift är också att centraliserat utlämna uppgifter ur arbetspensionssystemet till myndigheter och de inrättningar som sköter om den sociala tryggheten och vilka enligt lag har rätt att ta del av dessa uppgifter.

Pensionsskyddscentralen har som uppgift att främja pensionsanstalternas samarbete med andra inrättningar och myndigheter. Dessutom utvecklar PSC det elektroniska informationsutbytet mellan arbetspensionssystemet och utländska institutioner tillsammans med samarbetspartners i Finland och utomlands.

Verksamheten regleras i lagar och förordningar

Bestämmelser om Pensionsskyddscentralens (PSC) uppgifter i fråga om att upprätthålla register och registertjänster finns i lagen om Pensionsskyddscentralen. Enligt den har PSC som uppgift att

  • ha hand om de register som behövs för de uppgifter som föreskrivits för den i lag och
  • se till att den information som arbetspensionsanstalterna behöver för verksamheten enligt arbetspensionslagarna är tillgänglig (2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen).

När Pensionsskyddscentralen sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) är den en sammanslutning som utöver offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

När Pensionsskyddscentralen behandlar personuppgifter är den registeransvarig enligt EU:s dataskyddsförordning och omfattas av de skyldigheter som registeransvariga har enligt dataskyddslagstiftningen.

På andra webbplatser: