Pensionsutdrags- och myndighetsutdragstjänster

Pensionsutdragstjänsten ger på begäran pensionsutdrag med uppgifter om anställningar och en uppskattning av den framtida arbetspensionen. Du kan se ditt pensionsutdrag på tjänsten Arbetspension.fi eller be om utdraget per telefon på numret 029 411 2825.

Pensionsutdrag ges också till olika myndigheter, t.ex. FPA eller arbetslöshetskassorna för deras lagstadgade uppgifter.

PSC:s lagstadgade årliga utskick av pensionsutdrag gäller personer som inte har uppgifter om förvärvsarbete i intjäningsregistret eller som endast har fått vissa sociala förmåner för oavlönade perioder. Pensionsutdragen skickas för att mottagarna kan kontrollera om det saknas uppgifter.

Uppgifter om en försäkrads sista förvärvsarbete och löpande pension utlämnas vid behov till vissa myndigheter enligt lag (bl.a. utsökningsmyndigheter och kommunernas sociala myndigheter).

FPA använder tjänsten för förfrågningar om företagararbetsinkomster för att kunna fastställa olika förmåner (t.ex. sjukdagpenning). FPA får också uppskattningar av arbetspensionernas belopp för att undvika eventuella onödiga bedömningar av arbetsförmågan.