Källinformation för övervakningen av arbetsgivares försäkringsskyldighet

Registret övergripande arbetsgivarövervakning  i efterhand innehåller löneuppgifter från skatteverket om arbetstagarnas löner som arbetsgivarna anmält till skatteverket. Uppgifterna är både på arbetsgivar- och arbetstagarnivå.

I registret ingår också uppgifter från intjäningssystemet om löner som arbetsgivarna anmält till pensionsanstalten samt uppgifter från person- och arbetsgivarregistret.

Registeruppgifterna används vid övervakningen av arbetsgivarnas försäkringsskyldighet och för att korrigera sådana brister i försäkringen som upptäckts i samband med övervakningen.

Läs mer: