Pensionsskyddscentralens roll som säkerställare och upprätthållare av registeruppgifter

Lagen om Pensionsskyddscentralen innehåller bestämmelser om Pensionsskyddscentralens uppgifter i fråga om förande av register och registertjänster. Enligt lagen ska Pensionsskyddscentralen ha hand om

  • de register som behövs för de uppgifter som föreskrivits för den i lag
  • och se till att den information som arbetspensionsanstalterna behöver för verksamheten enligt arbetspensionslagarna är tillgänglig. (2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen)

Pensionsskyddscentralen ansvarar för innehållet i arbetspensionssystemets centralregister och för skötseln och utvecklingen av anmälningstrafiken och registertjänsterna. PSC:s uppgift är också att centraliserat överlåta uppgifter ur arbetspensionssystemet till myndigheter och de inrättningar som sköter om den sociala tryggheten, och vilka enligt lag har rätt att ta del av dessa uppgifter.

Pensionsskyddscentralens uppgift är att främja pensionsanstalternas samarbete med andra verk och myndigheter. Dessutom utvecklar PSC det elektroniska informationsutbytet mellan arbetspensionssystemet och utländska institutioner tillsammans med samarbetspartners i Finland och utomlands. Om detta stiftas också i lag (Lagen om Pensionsskyddscentralen 2§ 2 mom. punkt 3 och 4).