Arbetsfördelningen mellan Pensionsskyddscentralen och Arek

År 2007 tog arbetspensionssystemet i bruk ett gemensamt intjäningsregister, som ersatte Pensionsskyddscentralens centralregister och de flesta pensionsanstalternas register över anställningsförhållanden.

Intjäningsregistret upprätthålls av Arek Oy, som har grundats och ägs av pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Uppgifterna i intjäningsregistret ägs och upprätthålls av PSC och pensionsanstalterna. PSC och pensionsanstalterna är registeransvariga för sina egna uppgifter.

Skötseln av PSC:s datasystem för pensionsanstalterna överfördes 1.1.2008 från Pensionsskyddscentralen till Arek Oy. Vid överföringen av affärsverksamheten överförde Pensionsskyddscentralen endast IT-systemutvecklingen och produktionen av systemtjänster för registren till Arek.

Ändringen påverkade inte Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter, utan PSC ansvarar fortfarande för att den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet finns tillgänglig. Uppgifterna som finns i registret ägs och upprätthålls av PSC och Pensionsskyddscentralen fungerar som registeransvarig för uppgifterna.

Pensionsskyddscentralen ansvarar för:

  • innehållet i arbetspensionssystemets centralregister och för skötseln och utvecklingen av anmälningstrafiken till och från dem och registertjänsterna
  • att tjänsterna är heltäckande och lagenliga samt för innehållets riktighet (serviceansvar)
  • sina registertjänster och service i anknytning till upprätthållandet av register: utredningen av fel, rådgivningen om registreringen, övervakningen av registerintegriteten samt anvisningarna och utbildningen i fråga om registertjänster.
  • I Areks systemutvecklingsarbete ansvarar Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster för de affärsverksamhets- och innehållsrelaterade kraven på tjänsterna med tanke på PSC:s egna behov, arbetspensionssystemets helhet och myndighetskunder.

Om ämnet på annat ställe: