Ansökan om pension från utlandet när den pensionssökande är bosatt i Finland

Pensionsskyddscentralen är förbindelseorgan när en person bosatt i Finland ansöker om pension från ett EU/EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet. Noggrannare anvisningar om hur man ansöker om pension från utlandet samt tilläggsuppgifter om olika länders pensioner finns på Arbetspension.fi.

Ansökan om pension från utlandet när den pensionssökande är bosatt i Finland

Pensionsskyddscentralen får ansökningarna om pension från utlandet antingen direkt från den pensionssökande, en finländsk arbetspensionsanstalt eller FPA. På Pensionsskyddscentralen sammanställs de nödvändiga uppgifterna och ansökan som gäller pension från ett annat land sänds vidare till landet i fråga.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar sitt pensionsbeslut direkt till den pensionssökande samt även till Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen registrerar uppgifterna om pensionsbeslutet utan uppgifter om pensionens belopp samt förmedlar besluten vidare till arbetspensionsanstalterna och FPA.

Läs mer:

På Arbetspension.fi:

Handläggningstiden utomlands

Handläggningen av din pensionsansökan utomlands kan ta från ett halvt år till flera år. Därför är det bra att ansöka om utländsk pension ca ett halvt år innan man vill att pensionen ska börja. Noggrannare uppgifter om handläggningstider kan du fråga direkt från pensionsmyndigheten i landet.

Ansökan om pension från Finland när den sökande är bosatt utomlands

Om den pensionssökande är bosatt utanför Finland, ansöks pensionen från Finland i regel via förbindelseorganet i bosättningslandet. Som kontaktinstitution fungerar vanligtvis en pensionsanstalt i landet i fråga och i Finland tas ansökan emot av Folkpensionsanstalten. Hur pensionsansökningsprocessen fortskrider varierar enligt vilket land den pensionssökande är bosatt i.

Ansökan om pension från Finland när den sökande är bosatt utomlands

På andra webbplatser: