Övervakning av skyldigheten att pensionsförsäkra utländsk arbetskraft

En arbetsgivare som bedriver verksamhet i Finland är enligt lag i princip skyldig att ordna pensionsskydd för sina anställda enligt finländsk lagstiftning oberoende av arbetstagarens nationalitet. Försäkringsskyldigheten gäller också utländska arbetsgivare som är verksamma i Finland.  Utländsk företagarverksamhet som bedrivs i Finland ske i regel också försäkras i Finland.

En arbetstagare och företagare omfattas i regel alltid av den sociala tryggheten i det land där de arbetar. I så fall betalar en arbetstagare och företagare som arbetar i Finland sina socialförsäkringsavgifter till Finland och de får sina socialförsäkringsförmåner enligt den finländska lagstiftningen. Då tillväxer också arbetstagarens arbetspension enligt de finländska arbetspensionslagarna. Denna huvudregel följs i princip oberoende av arbetsgivarens, arbetstagarens eller företagarens hemort och nationalitet.

Men det finns vissa undantag från försäkring i arbetslandet i fråga om vissa grupper, t.ex. utsända arbetstagare och företagare som på vissa villkor kan omfattas av den sociala tryggheten i utreselandet under utsändningstiden.

Arbetspensionsförsäkringen i Finland

En arbetsgivare och företagare sköter sin pensionsförsäkringsskyldighet genom att ingå ett försäkringsavtal med ett arbetspensionsförsäkringsbolag och anmäla de arbetstagare som ska försäkras och de utbetalda lönerna till bolaget, och genom att avtala med bolaget om övriga detaljer i anslutning till försäkringen och betala de försäkringsavgifter som bolaget har fastställt.

Övervakning av arbetspensionsförsäkringsskyldigheten

Pensionsskyddscentralen har enligt lag till uppgift att övervaka att arbetsgivare och företagare som är verksamma i Finland sköter sin försäkringsskyldighet på rätt sätt.

Pensionsskyddscentralens övervakning av arbetspensionsförsäkringen baserar sig i regel på de uppgifter som arbetsgivare och företagare har anmält och på uppgifter som lämnats av skatteförvaltningen. Pensionsskyddscentralen får uppgifter också från andra myndigheter som den behöver för övervakningen.

Om arbetsgivaren inte på eget initiativ har pensionsförsäkrat sina anställda enligt den finländska lagstiftningen i ett arbetspensionsbolag eller om företagaren inte har tecknat en egen FöLP-försäkring för sig och den utsända arbetstagaren eller företagaren inte har intyg A 1 som bevis på att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i utreselandet, uppmanar Pensionsskyddscentralen den försäkringsskyldige att rätta till försummelsen.

Om arbetsgivaren eller företagaren inte följer uppmaningen, vidtar Pensionsskyddscentralen behövliga övervakningsåtgärder. Pensionsskyddscentralen kan också vid behov ta en pensionsförsäkring på arbetsgivarens eller företagarens vägnar och bekostnad i en pensionsanstalt som Pensionsskyddscentralen väljer (tvångsförsäkring) (ArPL 186 §).