Pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år och för tiden med studier

StPEL-förmåner, inklusive omkostnaderna för dem utreds årligen på Pensionsskyddscentralen i samband med StPEL-utredningen. Staten bekostar StPEL-förmånerna, inklusive omkostnaderna.

StPEL-förmån som jämställs med arbetspension tillväxer enligt StPEL (lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier. En person tjänar in StPEL-förmån om han eller hon

  • på grund av vården av ett barn under tre år är förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)
  • har avlagt lägre eller högre högskoleexamen
  • har avlagt yrkeshögskoleexamen eller
  • har avlagt yrkesinriktad grundexamen.

Pensionen tillväxer på basis av den beräknade förmånsbaserade inkomsten.

Statens ersätter StPEL-förmånens belopp till den pensionsanstalt som betalat ut förmånen. Statens ersätter också omkostnaderna i samband med StPEL-administrationen till Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Ålands kommuner, Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och pensionsanstalterna. StPEL-utredningen görs via Pensionsskyddscentralen. Tabellen och grafen nedan visar statens realiserade ersättning och förmånsutgift enligt StPEL för åren 2006−2013 samt en uppskattning av StPEL-förmånsutgiften fram till år 2080.

Statens StPEL-andel åren 2006−2014 och utbetalda StPEL-förmånsdelar per 1.7.å.

 År Statens andel €  Förmånsutgift €
 2006  101 000  1 000
 2007  99 000  18 000
 2008  174 000  72 000
 2009  298 000  195 000
 2010  903 000  402 000
 2011  1 179 000  622 000
 2012  1 273 000  1 001 000
 2013  1 700 000  1 452 000
2014 2 244 000 2 095 000

Uppskattning av förmånsutgiften enligt StPEL i procent av arbetsinkomstsumman åren 2011−2080.

vekl_kuva3

Pensionsanstaltens andel vid StPEL-utredningen

Pensionsanstaltens andel vid StPEL-utredningen är en gottgörelse för de StPEL-förmåner den betalat ut. Pensionsanstalten kan också få omkostnadsersättning för varje pension som den beviljat och som innehåller StPEL-förmånsdelar.

Folkpensionsanstaltens, Pensionsskyddscentralens, Ålands kommuners och Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighets andelar vid StPEL-utredningen

Folkpensionsanstaltens andel bestäms genom avtal mellan Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen enligt de kostnader som anmälan av examensuppgifter medfört.

Pensionsskyddscentralens andel bestäms enligt antalet anmälningar om examensuppgifter och uppgifter om vård av barn som är under tre år.

Ålands kommuners och Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighets andelar bestäms enligt de kostnader som anmälningarna om examensuppgifter och uppgifter om vård av barn som är under tre år medfört.

StPEL-utredningen i praktiken

Pensionsskyddscentralen får årligen uppgifter från pensionsanstalterna om de StPEL-förmåner som varje pensionsanstalt betalat ut och antalet beviljade pensioner som innehåller StPEL-förmånsdelar. Pensionsskyddscentralen får också uppgifter om anmälarnas årliga kostnader i samband med anmälan av examensuppgifter och uppgifter om vård av barn under tre år. Uppgifterna om StPEL-förmåner som betalats föregående år och antalet pensioner som innehåller StPEL-förmånsdelar fås i slutet av mars och övriga uppgifter senast i slutet av augusti. På basis av uppgifterna räknar Pensionsskyddscentralen ut statens StPEL-andel, varje pensionsanstalts slutliga andel av StPEL-utredningen och uppgiftsanmälarnas andelar. Staten betalar beloppet av sin StPEL-andel till Pensionsskyddscentralen, som i sin tur betalar de uträknade andelarna till ovan nämnda parter.

Läs mer:

Länkar:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: ANNE LAITINEN, JARNO VARIS