Kostnadsfördelningen för FöPL-pensioner och statens andel av FöPL-pensionen

Pensionsskyddscentralen utreder årligen finansieringen av utbetalda FöPL-pensioner i samband med ansvarsfördelningen av FöPL-pensionerna.

En företagare tjänar in pension enligt FöPL på basis av sin fastställda FöPL-arbetsinkomst. FöPL-försäkringsavgifterna bestäms också på basis av arbetsinkomsten. FöPL-försäkringsavgiftens storlek fastställs utgående från den genomsnittliga ArPL-avgiften.

Alla pensionsanstalter som omfattas av principen om sista pensionsanstalt deltar i kostnadsfördelningen av FöPL-pensionerna. FöPL-pensionerna bekostas gemensamt genom fördelningssystemet, vilket innebär att FöPL-pensionerna inte fonderas. De pensionsanstalter som försäkrar pensionsskydd enligt FöPL, dvs. FöPL-pensionsanstalterna, är med om att bekosta pensionerna. Staten bekostar den del av FöPL-pensionerna som företagarnas inbetalda försäkringsavgifter inte räcker till för att täcka. Genom kostnadsfördelningen för FöPL-pensionerna utreds också kostnaderna för FöPL-tilläggspensionsskyddet.

Pensionsanstaltens fordran eller betalning vid kostnadsfördelningen för FöPL-pensionerna

Pensionsanstalten betalar eller får från ansvarsfördelningen av FöPL-pensionerna skillnaden mellan sina utbetalda FöPL-pensionsdelar och sin FöPL-premiefond. När pensionsanstaltens FöPL-premiefond fastställs beaktas inte obetalda s.k. öppna FöPL-försäkringsavgifter.

FöPL-premiefonden är summan av föregående års premieansvar och respektive års  FöPL-premieinkomst. Från fonden avdras andelar som behövs för att täcka FöPL-anstalternas omkostnader och för att bekosta pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider.

Staten bekostar den del av FöPL-pensionerna som premiefonden inte räcker till för att täcka. Statens andel bestäms som skillnaden mellan pensionsutgiften enligt FöPL och premiefonden som används för att bekosta FöPL-pensionerna. Premiefonden fastställs utan att beakta öppna obetalda försäkringsavgifter. Statens andel:

År milj.€
 2000  38,5
 2005  31,9
 2010  96,6
 2011  44,1
 2012  22,9
 2013  68,4
 2014  66,8
2015 82,5

Staten har bekostat en del av FÖPL sedan år 1979. År 1990 var ett undantag, då behövdes ingen statlig andel.

FöPL-pensionsutgift och statens andel åren 1990-2015

Kostnadsfördelningen för FöPL-pensionerna i praktiken

Pensionsskyddscentralen får årligen uppgifter från pensionsanstalterna om utbetalda FöPL-pensioner och intäkter av de försäkrade företagarnas försäkringsavgifter samt summan av företagarnas FöPL-arbetsinkomster och öppna obetalda avgifter. Pensionsanstalterna anmäler uppgifter för föregående år i slutet av mars. På basis av uppgifterna räknar Pensionsskyddscentralen ut varje pensionsanstalts slutliga fordran eller betalning och statens FöPL-andel.

Eftersom beloppen i samband med kostnadsfördelningen av FöPL-pensionerna är stora, utreds de redan på förhand under det år då pensionerna betalas ut med hjälp av Pensionsskyddscentralens beräkningar av förskottsbeloppen. Om pensionsanstaltens uppskattade årliga fordran eller betalning vid kostnadsfördelningen av FöPL-pensionerna är minst 20 000 euro, räknar Pensionsskyddscentralen ut förskottsbeloppet för pensionsanstalten. FöPL-pensionsanstalternas och statens förskottsbelopp justeras två gånger om året.

Den slutliga fordran eller betalningen och justeringsposten som skillnaden mellan förskottsbeloppen är det belopp som pensionsanstalten ska betala eller få vid kostnadsfördelningen via Pensionsskyddscentralen.

Läs mer:

Länkar:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: EEVA POUTIAINEN