Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift

Pensionsskyddscentralen får årligen från Arbetslöshetsförsäkringsfonden en avgift som Pensionsskyddscentralen gottgör till ArPL-pensionsanstalterna, Sjömanspensionskassan, Keva, Kyrkans centralfond, Folkpensionsanstalten, Finlands bank och pensionskassan för ortodoxa kyrkans prästerskap. Med Arbetsförsäkringsfondens avgift finansieras kostnader för pension som tillväxer för inkomstrelaterade förmåner under arbetslöshets- och utbildningsperioder och alterneringsledigheter.

Dessutom betalar Arbetslöshetsförsäkringsfonden en separat avgift direkt till Statens Pensionsfond för finansieringen av pensionsdelar som tillväxer för dagar med inkomstrelaterade förmåner.

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift kallas också AFF-avgift.

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift och arbetslöshetsgraden åren 1990–2017. Penningbeloppen för varje år har omräknats till 2017 års nivå med förtjänstnivåindex.

TVR-avgift och arbetsloshetsgrad 1990-2017

(Arbetslöshetsgraden: källa Statistikcentralen)

Fastställande av den slutliga avgiften

Arbetslöshetskassorna och Utbildningsfonden lämnar uppgifter om de inkomstrelaterade arbetslöshets- och utbildningsförmåner och alterneringsersättningar som de betalat till arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsregister. Utgående från dessa uppgifter beräknar Pensionsskyddscentralen årligen AFF-avgiftens storlek och förelägger den till social- och hälsovårdsministeriet, som fastställer avgiftens storlek. Avgiften fastställs före utgången av augusti året efter det år till vilket avgiften hänförs. Pensionsskyddscentralen uppgör årligen en promemoria om hur AFF-avgiften bildas efter förmånsslag.

Pensionsanstaltens andel av AFF-avgiften

AFF-avgiften är ett tillgodohavande för pensionsanstalterna. Pensionsskyddscentralen gottgör AFF-avgiften till pensionsanstalterna i proportion till de i pensionsanstalterna försäkrade arbetstagarnas lönesummor. Före det dras Pensionsskyddscentralens andel från avgiften. Andelens belopp beräknas på olika sätt för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och ArPL-pensionsanstalterna. Därför behövs det tre olika koefficienter för fördelningen av AFF-avgiften. Pensionsanstaltens andel av AFF-avgiften beräknas så att lönesumman för de i pensionsanstalten försäkrade arbetstagarna multipliceras med koefficienten.

Fördelningen av AFF-avgiften i praktiken

Pensionsskyddscentralen får årligen av pensionsanstalterna uppgifterna om lönesummorna för de pensionsanstalterna försäkrade arbetstagarna för fördelningen av AFF-avgiften.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar AFF-avgiften till Pensionsskyddscentralen som i sin tur betalar andelarna till pensionsanstalterna. Eftersom de penningbelopp som rör sig i fördelningen av AFF-avgiften är stora, klareras de i förväg med hjälp av förskott under det år som AFF-avgiften hänför sig till. Det totala beloppet av förskotten fastställs på social- och hälsovårdsministeriet på Pensionsskyddscentralens och Arbetslöshetsförsäkringsfondens gemensamma framställan. Pensionsskyddscentralen räknar ut förskottsposterna för varje pensionsanstalt.

När de verkliga uppgifterna som ligger till grund för AFF-avgiften och lönesummorna för de försäkrade i pensionsanstalterna finns att tillgå, räknar Pensionsskyddscentralen ut pensionsanstalternas slutliga andelar av AFF-avgiften. Skillnaden mellan den slutliga andelen och förskotten utgör en justeringspost som pensionsanstalten får från eller betalar till Pensionsskyddscentralen vid den slutliga avstämningen av AFF-avgiften. Summan av de justeringsposter som betalas mellan Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna redovisas mellan Pensionsskyddscentralen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Läs mer (på finska):

På andra webplatser:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: SARI TORO, SERGEI LAHTI