Sysselsättningsfondens avgift

Pensionsskyddscentralen får årligen från Sysselsättningsfonden en avgift som Pensionsskyddscentralen gottgör till ArPL-pensionsanstalterna, Sjömanspensionskassan, Keva, Kyrkans centralfond, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank och Pensionskassan för ortodoxa kyrkans prästerskap. Med Sysselsättningsfondens avgift finansieras kostnader för pension som tillväxer för inkomstrelaterade förmåner under arbetslöshets- och utbildningsperioder och alterneringsledigheter.

Dessutom betalar Sysselsättningsfonden en separat avgift direkt till Statens Pensionsfond för finansieringen av pensionsdelar som tillväxer för dagar med inkomstrelaterade förmåner.

Sysselsättningsfondens avgift kallas också SF-andel (tidigare AFF-avgift).

Sysselsättningsfondens avgift och arbetslöshetsgraden åren 1990-2018. Penningbeloppen för respektive år har omräknats till 2018 års nivå med förtjänstnivåindex.

(Arbetslöshetsgraden: källa Statistikcentralen)

Fastställande av den slutliga andelen

Arbetslöshetskassorna och Utbildningsfonden lämnar uppgifter om de inkomstrelaterade arbetslöshets- och utbildningsförmåner och alterneringsersättningar som de betalat till arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsregister. Utgående från dessa uppgifter beräknar Pensionsskyddscentralen årligen SF-andelens storlek och förelägger den till social- och hälsovårdsministeriet, som fastställer avgiftens storlek. Andelen fastställs före utgången av augusti året efter det år till vilket andelen hänförs. Pensionsskyddscentralen uppgör årligen en promemoria om hur SF-andelen bildas efter förmånsslag.

Pensionsanstaltens andel av SF-andelen

SF-andelen är ett tillgodohavande för pensionsanstalterna. Pensionsskyddscentralen gottgör SF-andelen till pensionsanstalterna i proportion till de i pensionsanstalterna försäkrade arbetstagarnas lönesummor. Före det dras Pensionsskyddscentralens andel från avgiften. Andelens belopp beräknas på olika sätt för pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn, Sjömanspensionskassan och ArPL-pensionsanstalterna. Därför behövs det tre olika koefficienter för fördelningen av SF-andelen. Pensionsanstaltens andel av SF-andelen beräknas så att lönesumman för de i pensionsanstalten försäkrade arbetstagarna multipliceras med koefficienten.

Fördelningen av SF-andelen i praktiken

Pensionsskyddscentralen får årligen av pensionsanstalterna uppgifterna om lönesummorna för de i pensionsanstalterna försäkrade arbetstagarna för fördelningen av SF-andelen.
Sysselsättningsfonden betalar SF-andelen till Pensionsskyddscentralen som i sin tur betalar andelarna till pensionsanstalterna. Eftersom de penningbelopp som rör sig i fördelningen av SF-andelen är stora, klareras de i förväg med hjälp av förskott under det år som SF-andelen hänför sig till. Det totala beloppet av förskotten fastställs på social- och hälsovårdsministeriet på Pensionsskyddscentralens och Sysselsättningsfondens gemensamma framställan. Pensionsskyddscentralen räknar ut förskottsposterna för varje pensionsanstalt.

När de verkliga uppgifterna som ligger till grund för SF-andelen och lönesummorna för de försäkrade i pensionsanstalterna finns att tillgå, räknar Pensionsskyddscentralen ut pensionsanstalternas slutliga andelar av SF-andelen. Skillnaden mellan den slutliga andelen och förskotten utgör en justeringspost som pensionsanstalten får från eller betalar till Pensionsskyddscentralen vid den slutliga avstämningen av SF-andelen. Summan av de justeringsposter som betalas mellan Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna redovisas mellan Pensionsskyddscentralen och Sysselsättningsfonden.

Läs mer (på finska):

På andra webbplatser:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: EEVA POUTIAINEN, SERGEI LAHTI