Kostnadsfördelningen i praktiken

Pensionsskyddscentralen fördelar årligen kostnaderna mellan arbetspensionsanstalterna för utbetalda arbetspensioner och Pensionsskyddscentralens andel av kostnaderna. Pensionsskyddscentralen fördelar likaså det belopp som arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till Pensionsskyddscentralen, för att bekosta pensionsdelar som tjänats in för arbetslöshetstid, årligen vidare mellan pensionsanstalterna. Utredningarna görs enligt de kostnadsfördelningsgrunder som bestäms genom lag, förordning och i de grunder som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Uppgifterna för kostnadsfördelningen levereras enligt ett årsschema (se närmare detaljer nedan).

Vi informerar om aktuella saker på vår finskspråkiga sida.

Syftet

Avräkningen görs för att

  • arbetstagarna kan ha varit försäkrade i flera olika pensionsanstalter under sin yrkesbana. Arbetstagarens pension betalas dock i sin helhet av den pensionsanstalt där han eller hon var försäkrad vid pensioneringen. De övriga pensionsanstalternas andelar av pensionen måste redas ut.
  • medel av den pension som betalas ut bekostas med de influtna försäkringsavgifterna för det år då pensionen betalas ut, och kostnaderna för dessa pensioner ska fördelas mellan pensionsanstalterna.
  • Finlands arbetspensionssystem är administrativt decentraliserat och arbetspensionsskyddet sköts av inalles fyrtio pensionsanstalter.  I egenskap av arbetspensionssystemets samarbetsorgan fördelar Pensionsskyddscentralen således kostnaderna för de utbetalda pensionerna centralt. Statens andel av pensionskostnaderna och arbetslöshetsförsäkringsfondens inbetalning till arbetspensionssystemet fördelas också mellan pensionsanstalterna via Pensionsskyddscentralen.

Vad görs

På Pensionsskyddscentralen fördelas kostnaderna mellan pensionsanstalterna separat i fråga om:

  • ArPL- och SjPL-pensioner som inte har fonderats i förskott och dessutom utreds pensioner som betalats ut för andra pensionsanstalters räkning
  • FöPL-pensionerna samt statens andel av kostnaderna för FöPL-pensionerna
  • utbetalda pensioner och pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider
  • arbetslöshetsförsäkringsfondens årliga inbetalning till arbetspensionssystemet, som är avsedd att bekosta pensionsdelar som tjänats för arbetslöshetstid
  • statens ersättning för att bekosta pensionsdelar som tjänats in för barnavård och studietid
  • Pensionsskyddscentralens kostnadsandelar.

Hur det görs

Inför avräkningen lämnar pensionsanstalterna kalenderårsvis exakta uppgifter till Pensionsskyddscentralen om utbetalda pensioner, fördelade i vissa komponenter. Pensionsanstalterna lämnar också uppgifter om försäkringsavgifterna enligt de försäkrades lönesumma. Utgående från uppgifterna fördelar Pensionsskyddscentralen kostnaderna för pensionsdelarna mellan pensionsanstalterna.

På basis av pensionsanstalternas uppgifter räknar Pensionsskyddscentralen ut kostnadsfördelningsposterna för varje pensionsanstalt året efter det år då pensionerna betalades ut och ger sedan officiella överklagbara beslut om beloppen till pensionsanstalterna.

Om en pensionsanstalt har betalat mer än sin andel av pensionerna, betalar Pensionsskyddscentralen tillbaka skillnaden. I motsatt fall betalar pensionsanstalten skillnaden till Pensionsskyddscentralen. Vid kostnadsfördelningen används också förskott. Avräkningen av pensionskostnaderna medför inga kostnader för Pensionsskyddscentralen.

Läs mer:

Länkar: