Arbete i flera EU/EES-länder eller Schweiz

Också de som arbetar i två eller flera EU/EES-länder eller Schweiz är socialförsäkrade i endast ett land. Du anses arbeta i flera länder, om du

 • återkommande byter arbetsland (montörer, chaufförer, konstnärer)
 • arbetar alternerande i flera länder.

Huruvida du anses arbeta normalt i flera länder bedöms utifrån en granskningsperiod på 12 månader.

EU-förordningarna om social trygghet innehåller särskilda bestämmelser om den sociala tryggheten för dem som normalt arbetar i två eller flera EU-länder. Här följer en uppräkning av omständigheter som beaktas när det avgörs vilket EU-lands socialförsäkringslagstiftning som tillämpas på en person som normalt arbetar i flera länder:

 • I vilket land bor personen stadigvarande?
 • Arbetar personen som anställd, som offentligt anställd eller som företagare?
 • I vilket land utför personen en väsentlig del av sitt arbete?
 • I vilka länder har personens arbetsgivare sin verksamhet?
 • Om personen är företagare: Var finns verksamhetens huvudsakliga intressen?
 • När har arbetet börjat?
 • Har situationen kring arbetet hållits oförändrad?

Försäkringstillhörigheten, dvs. vilket lands lagstiftning personen omfattas av, avgörs i dessa fall i allmänhet av om personen utför en väsentlig del av sitt arbete i det land där han eller hon är bosatt. Med en väsentlig del avses en betydande del av allt arbete, minst 25 % enligt EU-förordningen. Vad som är en väsentlig del bestäms utifrån arbetstiden och/eller lönen.

Arbetstagare i flera länder

Kuva_usea_eu-maa_sve
Försäkring i bosättningslandet

 • Alltid, om personen utför en väsentlig del (25 %) av sitt arbete i det land där han eller hon är bosatt.
 • Det spelar ingen roll var arbetsgivarna har sitt säte eller hur många arbetsgivarna är.

Försäkring i det land där arbetsgivaren har sitt säte

 • Om arbetstagaren inte utför en väsentlig del av sitt arbete i sitt bosättningsland, tillämpas lagstiftningen i det land där arbetsgivaren har sitt säte.
 • Om arbetstagaren har arbetsgivare i bosättningslandet och i ett annat land, tillämpas lagstiftningen i det land där den arbetsgivare har sitt säte, som inte har sitt säte i bosättningslandet.
 • Om arbetstagaren har arbetsgivare i minst två länder utöver sitt bosättningsland, tillämpas lagstiftningen i arbetstagarens bosättningsland.

På andra webbplatser:

Företagare eller stipendietagare i flera länder

På stipendietagare tillämpas EU-förordningens bestämmelser om egenföretagare.

Försäkring i bosättningslandet 

 • Alltid, om personen utför en väsentlig del (25 %) av sitt arbete i det land där han eller hon är bosatt.

Försäkring i det land där företagsverksamheten har sina huvudsakliga intressen 

 • Om personen inte utför en väsentlig del av arbetet i det land där han eller hon är bosatt
 • I fråga om stipendietagare anses det land där stipendiet har beviljats vara det där verksamheten har sina huvudsakliga intressen.

På andra webbplatser:

Olika roller i olika länder

Om en person arbetar i olika roller i olika länder, gäller inte ovan nämnda regel om en väsentlig del av arbetet.

 • Offentligt anställd i ett land och privatanställd/egenföretagare i ett annat land: Försäkring i det land där personen är offentligt anställd.
 • Privatanställd i ett land och egenföretagare i ett annat land:  Försäkring i det land där personen arbetar som privatanställd.

Bilden nedan visar rangordningen mellan olika roller när en person arbetar i olika roller i olika länder.

Kuva_eri_maat_eri_roolit_sve

På andra webbplatser:

Gränsarbetare

Om en person arbetar i flera länder, ska socialförsäkringsavgifterna betalas till endast ett land. Då ska man ansöka om ett A1-intyg från bosättningslandet. Intyget visar till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas.

Om personen har flera arbetsgivare i olika länder, ska socialförsäkringsavgifterna för allt arbete betalas till det land som har beviljat A1-intyget.

På andra webbplatser:

Ansök om A1-intyg

Pensionsskyddscentralen ger personer som arbetar i två eller flera länder A1-intyg om att de omfattas av socialförsäkringen i Finland, om alla kriterier för det uppfylls. Ansökan om intyg görs på samma sätt som när en arbetstagare blir utsänd till ett annat land. Medan intyget är i kraft är också utländska arbetsgivare skyldiga att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till Finland.

Om du arbetar i två eller flera EU-länder så att du är privatanställd i ett land och offentligt anställd i ett annat eller anställd i ett land och företagare i ett annat, hittar du mer information under rubriken ”Olika roller i olika länder”. Ta gärna kontakt med Pensionsskyddscentralan om något är oklart.

Fördjupad information hittar du på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen. Exempel på arbete i flera länder finns också på sidan Vanliga frågor.

Läs mer:

På andra webbplatser: