Arbete i ett icke-avtalsland

Under rubrikerna nedan hittar du närmare information, om du ska börja arbeta i ett land med vilket Finland inte har någon bilateral överenskommelse om social trygghet.

Som arbetstagare i ett icke-avtalsland

Arbete i ett icke-avtalsland

Om din finländska arbetsgivare sänder dig för att arbeta i något land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. Ryssland), ska arbetsgivaren försäkra dig enligt arbetspensionslagarna i Finland utan tidsgräns. Eftersom det inte finns någon överenskommelse, kan arbetslandet också ta ut försäkringsavgifter.

Om en finländsk arbetsgivare har anställt dig på ort och ställe för att arbeta i ett annat land, är arbetsgivaren inte skyldig att försäkra dig i Finland, även om du är finsk medborgare.

Den obligatoriska arbetspensionsförsäkringen gäller dig inte heller i det fall att du arbetar som anställd på ett finländskt bolags utländska dotter-, syster- eller moderbolag i ett icke-avtalsland.

I ovan nämnda fall kan det finländska bolaget dock frivilligt arbetspensionsförsäkra dig i Finland.

Om du arbetar i ett icke-avtalsland, utfärdar Pensionsskyddscentralen inget intyg om att du omfattas av socialförsäkringen i Finland. Däremot ska du ta kontakt med FPA.

På andra webbplatser:

Som företagare i ett icke-avtalsland

Arbete i ett icke-avtalsland

Om du ska arbeta som företagare i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. i Ryssland), kan du hålla FöPL-avtalet i kraft endast om utlandsarbetet fortgår en kortare tid än ett år och du har för avsikt att sedan återvända till Finland. Du ska avsluta FöPL-försäkringen redan vid utresan, om du vet att du kommer att arbeta utomlands längre än ett år.

Folkpensionsanstalten avgör din rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner medan du arbetar i ett icke-avtalsland.

Som stipendietagare i ett icke-avtalsland

Arbete i ett icke-avtalsland

Om du ska arbeta i egenskap av stipendietagare i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. i Ryssland), ska du kontakta LPA om LFöPL-försäkringen. Pensionsskyddscentralen utfärdar inte intyg om att stipendietagaren omfattas av socialförsäkringen i Finland i dessa fall.

Folkpensionsanstalten avgör stipendietagarens rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner.

På andra webbplatser:

Som offentligt anställd i ett icke-avtalsland

Arbete som offentligt anställd i ett icke-avtalsland

Keva ger råd om hur offentligt anställda ska försäkras i  fråga om länder med vilka Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet, t.ex. Ryssland.

På andra webbplatser: