Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz

Under rubrikerna nedan hittar du närmare information om socialförsäkringen när man arbetar tillfälligt i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. 

Som utsänd arbetstagare i ett EU-land

En arbetstagare som utsänds av en finsk arbetsgivare för att tillfälligt arbeta i ett annat EU/EES-land kan under vissa förutsättningar omfattas av socialförsäkringen i Finland. Då behöver arbetstagaren också ett intyg över att han eller hon är socialförsäkrad i Finland (intyg A 1 i EU-länderna). Ansökan om intyget görs hos Pensionsskyddscentralen. Arbetsgivaren kan ansöka om intyg för utsänd arbetstagare genom e-tjänsten. Man ska också ansöka om intyg när en arbetstagare arbetar i två eller flera EU- eller EES-länder. Förutsättningarna för att en arbetstagare ska betraktas som utsänd beskrivs närmare på sidan Arbete utomlands.

Som företagare i ett EU-land

Företagare som arbetar utomlands omfattas i regel av socialförsäkringen i det land där de arbetar. Då betalas alla socialförsäkringsavgifter i arbetslandet, om lagstiftningen där kräver det. Rätten till socialförsäkringsförmåner bestäms också enligt lagstiftningen i arbetslandet. Om en företagare tillfälligt arbetar i ett annat EU-, EES- eller avtalsland eller Schweiz kan han eller hon under vissa förutsättningar fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland och t.ex. betala avgifter för sin företagarpensionsförsäkring (FöPL). Då ska företagaren ha ett intyg om att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland (A1-intyg i EU-länderna). Företagaren ska ansöka om intyg hos Pensionsskyddscentralen. Ansökan kan göras genom e-tjänsten. Förutsättningarna för att en företagare ska betraktas som utsänd beskrivs närmare på sidan Arbete utomlands.

Läs mer:

Som stipendietagare i ett EU-land

I bestämmelserna i EU:s förordning om social trygghet och i överenskommelserna om social trygghet finns inga egentliga bestämmelser som gäller stipendietagare. I fråga om ovan nämnda bestämmelser jämställs stipendietagarna dock med företagare och därför tillämpas de internationella bestämmelserna om företagare på stipendietagare som arbetar utomlands. Om stipendietagaren vill omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan han eller hon arbetar utomlands, ska han eller hon teckna en LFöPL-försäkring och ansöka om ett intyg på försäkringstillhörigheten (A1-intyg i EU-länderna) hos Pensionsskyddscentralen. Genom att visa upp intyget i arbetslandet kan stipendietagaren visa att han eller hon har rätt till social trygghet i Finland och att socialförsäkringsavgifterna betalas till Finland. Ansökan kan göras genom e-tjänsten. Förutsättningarna för att en stipendietagare ska betraktas som utsänd beskrivs närmare på sidan Arbete utomlands.

Som offentligt anställd i ett EU-land

Offentligt anställda omfattas i allmänhet av socialförsäkringen i arbetsgivarens hemland. Arbetsgivarlandets lagstiftning tillämpas alltså oberoende av i vilket EU- land den offentligt anställda arbetar eller är bosatt. Den offentligt anställdas medborgarskap har inte heller någon betydelse. I Finland betraktas en person som offentligt anställd, om han eller hon är i tjänstemannaställning eller står i ett anställningsförhållande till en arbetsgivare, vars verksamhet bekostas med offentliga medel. En offentligt anställd som blir utsänd till ett annat land behöver intyg om att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Arbetsgivaren ska ansöka om intyget hos Pensionsskyddscentralen. Ansökan kan göras genom e-tjänsten. Om personen arbetar som offentligt anställd i ett land och som privatanställd eller företagare i ett annat land, är det bäst att kontakta Pensionsskyddscentralen.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Som sjöman inom EU-området

På sjömän tillämpas flaggregeln: en sjöman omfattas av socialförsäkringen i det land vars flagg fartyget för. En sjöman som arbetar på ett fartyg under ett annat EU/EES-lands flagg socialförsäkras i regel i det landet, även om han eller hon är fast bosatt i Finland.

Flaggregeln gäller inte, om arbetstagaren är bosatt i samma EU/EES-land där det företag som betalar lönen har sitt säte, men arbetet sker på ett fartyg under något annat lands flagg.  Då omfattas arbetstagaren av socialförsäkringen i sitt hemland.

Sök A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen, om

  • personen arbetar på ett fartyg under finsk flagg men bor i ett annat EU/EES-land
  • personen bor i Finland och arbetar på ett fartyg under något annat EU/EES-land men lönen betalas från Finland.

Kontakta Pensionsskyddscentralen, om

  • personen regelbundet arbetar på fartyg under två olika flagg
  • personen utöver sjöarbetet arbetar som anställd eller företagare i Finland eller något annat EU/EES-land.

På andra webbplatser:

Flygpersonal inom EU-området

Medlemmar av flygbesättning och kabinbesättning som arbetar inom EU/EES-området socialförsäkras i den medlemsstat där deras stationeringsort är belägen. Stationeringsorten för flygbesättning och kabinbestätning har i förordning (EES) nr 3922/91 definierats som den av operatören för varje besättningsmedlem fastställda ort där besättningsmedlemmen vanligen inleder och avslutar en tjänstgöringsperiod eller en serie tjänstgöringsperioder och där operatören vanligen inte är ansvarig för besättningsmedlemmens inkvartering. Flygpersonal behöver A1-intyg t.ex. om stationeringsorten är i ett annat land än där personen i fråga bor.

På andra webbplatser:

Närmare uppgifter får du från oss på Pensionsskyddscentralen.

Läs mer: