Hur PSC:s elektroniska ansökningstjänst tas i bruk

Arbetstagare loggar in i PSC:s elektroniska tjänst genom att använda nätbankskoder. För privatpersoner kräver tjänsten inga andra åtgärder.

Arbetsgivare loggar in i ansökningstjänsten med Katso PWD-identifiering. För att ta i bruk PSC:s elektroniska ansökningstjänst behöver man inget särskilt tillstånd eller en fullmakt från PSC, utan den tas i bruk i Katso-tjänsten.

Ansökningstjänsten används med Katso-koder som är avsedda för autentisering i elektroniska tjänster. När PSC:s ansökningstjänst aktiveras för bruk måste också de båda arbetsgivarrollerna som finns i ansökningstjänsten aktiveras för varje användare: Arbetsgivare som fyller i ansökan och Utsändande arbetsgivare (Hakemuksen täyttävä työnantaja och Lähettävä työnantaja). Om arbetsgivarrollerna i PSC:s ansökningstjänst berättas noggrannare i stycket ”Arbetsgivarroller i PSC:s elektroniska ansökan”.

Länkar:

Anvisningar till en arbetsgivare som redan har Katso-koder

Om ditt företag redan använder Katso-koder för e-tjänster (t.ex. skatteförvaltningens tjänster), innebär det att det i ditt företag färdigt finns en Katso-huvudanvändare och eventuella sekundära huvudanvändare.

Ditt företags huvudanvändare auktoriserar de personer som ska fylla i PSC:s ansökningar i den elektroniska ansökningstjänsten. Senare i punkten ”Arbetsgivarroller i PSC:s elektroniska ansökan” berättas vilka arbetsgivarroller som ska väljas för att arbetsgivaruppgifterna ska bli rätt på den elektroniska ansökan.

Anvisningarna för ibruktagande av PSC:s ansökningstjänst finns på skatteförvaltningens sidor i de detaljerade anvisningarna för Katso-tjänsten.

Länk:

Anvisningar för arbetsgivare som ännu inte har Katso-koder

Först måste arbetsgivaren gå till Katso-autentiseringstjänsten där det finns noggrannare anvisningar för hur man tar i bruk Katso-koder.

För hanteringen av Katso-auktoriseringar måste någon på ditt företag utses till Katso-huvudanvändare. Katso-huvudanvändaren ska ha firmateckningsrätt.

En Katso-huvudanvändare kan auktorisera en eller flera personer att fungera som sekundära huvudanvändare. En sekundär huvudanvändare kan också hantera företagets Katso-koder. En sekundär huvudanvändare behöver inte ha firmateckningsrätt.

Om hur av Katso-huvudanvändare grundas och olika sorters Katso-autentiseringar finns noggrannare information i Katso-tjänstens detaljerade anvisningar.

Ditt företag kan i Katso-autentiseringstjänsten självständigt hantera dina anställdas auktoriseringar som är anknutna till PSC:s ansökningstjänst. Katso-huvudanvändarens uppgift är att auktorisera företagets arbetstagare så att de kan använda PSC:s elektroniska ansökningstjänst och hålla auktoriseringarna uppdaterade för att bl.a. säkra tjänstens datasäkerhet. En huvudanvändare kan till exempel öppna en låst underkod eller vid behov ge ett nytt lösenord till en underkod.

Senare i avsnittet ”Arbetsgivarroller i PSC:s elektroniska ansökan” berättas vilka arbetsgivarroller man ska välja för att arbetsgivaruppgifterna ska bli rätt på den elektroniska ansökan.

Katso PWD-koden som används för autentisering är personlig och den ansluts till ditt företag med hjälp av Katso-auktorisering. Anvisning för beviljande av Katso-auktorisering och ibruktagning av PSC:s ansökningstjänst finns i de detaljerade anvisningarna för Katso-tjänsten.

Länk:

Arbetsgivarroller i PSC:s elektroniska ansökan

Eftersom ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten kan göras för en arbetstagare anställd av det egna företaget eller av ett kundföretag, finns två arbetsgivarroller i PSC:s ansökningstjänst. Varje Katso-användarkod (oberoende av autentiseringstyp) som använder PSC:s ansökningstjänst ska ha valt båda ovan nämnda arbetsgivarroller. Arbetsgivarrollerna väljs bara en gång i det skedet när Katso-auktoriseringarna ansluts till den behöriga Katso-koden eller –underkoden.

Eläketurvakeskus Hakemuksen täyttävä työnantaja är det företag som den person som fyller i blanketten arbetar i eller det företag som har fått fullmakt att ansöka om rätten till finländsk social trygghet för ett kundföretags del.

Eläketurvakeskus Lähettävä työnantaja är det företag som sänder en anställd utomlands för att arbeta och som är arbetsgivare till den person för vilken det ansöks om rätt till finländsk social trygghet under utlandsarbetet.

När ansökningar fylls i för den egna arbetsgivarens arbetstagare anges samma företag både vid punkten Hakemuksen täyttävä työnantaja och punkten Lähettävä työnantaja.

När man fyller i ansökningar för ett annat företags del är den egna arbetsgivaren Hakemuksen täyttävä työnantaja och kundföretaget är Lähettävä työnantaja.

I PSC:s ansökningstjänst ser företaget alla de ansökningar som det gjort i Katso-tjänsten med den valda rollen Hakemuksen täyttävä työnantaja.

Ansökningar som görs för ett annat företag

Om ditt företag gör ansökningar om rätten att omfattas av social trygghet för ett annat företags del, ska kundföretagets huvudanvändare bevilja ditt företag organisationsauktorisering i Katso-tjänsten för att ditt företag ska kunna göra ansökningarna.  Auktorisering beviljas för rollen Hakemuksen täyttävä työnantaja i PSC:s ansökningstjänst.

Ditt företags Katso-huvudanvändare måste godkänna auktoriseringen som kundföretaget beviljar.

Ditt företags Katso-huvudanvändare måste skapa underkoder till Katso-tjänsten för varje person som fyller i ansökningar för ett annat företags del. Auktoriseringen som fåtts från kundföretaget allokeras till underkoderna. En underkod måste skapas också till huvudanvändaren själv samt till sekundära huvudanvändare om de fyller i PSC:s ansökningar för ett annat företags del.

Ansökningar som gäller kundföretag måste alltid göras med den Katso-underkod som anknutits till företaget i fråga, för att ansökningarna ska ledas rätt från PSC:s ansökningstjänst vidare till ansökningsbehandlingen.

I skatteförvaltningens detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso finns noggrannare anvisningar om beviljande av auktorisering, godkännande av auktorisering samt allokering av auktorisering.

Länkar:

Inloggning i PSC:s ansökningstjänst samt anvisningar

Video om hur man loggar in i PSC:s ansökningstjänst (44 s, på finska). Videon startar också genom att klicka på bilden nedan:

Hakemuspalveluun kirjautuminen video

Man kan logga in på PSC:s ansökningstjänst till exempel på första sidan på www.etk.fi via länken Lähetetyn työntekijän hakemus (första sidan på den finska versionen av etk.fi).

PSC:s elektroniska ansökningstjänst fungerar bäst med Mozilla Firefox (version 24.3.0 eller äldre). Tjänsten fungerar också med Internet Explorer.

Då autentiseringen på Katso-tjänsten lyckats, öppnas startsidan för PSC:s ansökningstjänst.

Video om anvisningar och vägledning för PSC:s ansökningstjänst (13 s, på finska). Videon startar också genom att klicka på bilden nedan:


I PSC:s elektroniska ansökningstjänst finns anvisningar bakom länken Ohjeet som finns på varje sidas övre del. När du fyller i ansökan finns det dessutom vägledning vid de olika fälten.

I anvisningarna på ansökningstjänsten berättas noggrannare bl.a. hur

  • du skapar en helt och hållet ny ansökan
  • du kopierar uppgifterna från en ansökan du gjort tidigare
  • du kopierar uppgifterna från en ansökan med färdigt ifyllda fält
  • du gör en ny fortsättningsansökan för samma person
  • du godkänner ansökan så att den förmedlas till PSC för behandling

Kom ihåg att godkänna ansökan så att den förmedlas till PSC för behandling

När du har fyllt i den elektroniska ansökan, det är viktigt att godkänna den färdig så att den verkligen förmedlas till PSC för behandling.

Video om godkännande av ansökan (13 s, på finska). Videon startar också genom att klicka på bilden nedan:


Problem vid inloggning eller felaktiga arbetsgivaruppgifter

Om du lyckas logga in Katso-tjänsten och till startsidan för PSC:s ansökningstjänst, men du inte kommer till PSC:s ansökningstjänst, är det möjligt att PSC:s ansökningstjänst inte har blivit ibruktagen i Katso-tjänsten.

Om arbetsgivaruppgifterna som erbjuds till den elektroniska ansökan inte är korrekta, måste man kontrollera i Katso-tjänsten att auktoriseringarna har hänförts till de rätta arbetsgivarrollerna.

Om en Katso-kod har varit ur bruk en längre tid, måste den tas i bruk på nytt med personliga nätbankskoder eller HST-kortet. Om det inte är möjligt att använda elektronisk identifiering, kan koden aktiveras genom ett personligt besök på ett av skatteförvaltningens kundregistreringsställen.

Länk:

Ändring av auktoriseringar när företagsuppgifterna ändras

Om personerna som sköter PSC:s ansökningar ändras ska man komma ihåg att uppdatera auktoriseringarna för ärendehantering i Katso-tjänsten. En ny Katso-kod grundas bara då en person inte har en Katso-kod från tidigare.

Om ett företags namn ändras, men FO-numret förblir det samma, kan företaget ändra namnet själv i Katso-tjänsten. Närmare information om hur namn uppdateras i Katso-tjänsten i olika situationer ges av Katso-supporttjänsten.

Om företagets FO-nummer ändras, men namnet fortsätter att vara det samma, måste nya Katso-koder grundas i Katso-tjänsten med det nya FO-numret. I en sådan här situation syns de tidigare ansökningarna i PSC:s elektroniska ansökningstjänst endast med Katso-kod enligt det gamla FO-numret. Med en Katso-kod enligt det nya FO-numret syns bara de ansökningar som gjorts med den nya koden.

Om det företaget som har hand om ansökningar hos PSC byts, måste nya Katso-underkoder med behöriga auktoriseringar skapas till det nya företaget i Katso-tjänsten. Hur man upphäver en auktorisering beskrivs i skatteförvaltningens detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso.

Om den enhet inom företaget som har hand om ansökningar hos PSC ändras till en annan enhet inom samma företag behöver inga ändringar göras i Katso-auktoriseringarna. Katso-auktoriseringarna görs från en organisation (företag) till en annan och i Katso-tjänsten behandlas inte relationer mellan ett företags olika enheter.

Länkar:

Länkar: