Työurat pidemmäksi: selvityksiä työuraryhmälle

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1

Tekijät

Hannu Uusitalo (toim.)

Hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt asettivat talouskasvun ja työllisyyden ohjelmassa keväällä 2010 työuraryhmän, joka jätti raporttinsa 1.3.2011. Tähän selvitykseen on koottu työuraryhmän Eläketurvakeskukselta tilaamia muistioita ja laadittu niistä yhteenveto. Selvitykset koskevat työuran pituutta ja eläkkeelle siirtymistä, työeläketurvan riittävää tasoa, rahoituksen kestävyyttä ja keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nostamisen keinoja.