Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin toimivuus ja kannustinvaikutukset: kyselytutkimus työnantajien näkemyksistä

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2017

Tekijät

Jyri Liukko, Anu Polvinen, Meeri Kesälä ja Jarno Varis

Tutkimus täydentää aiempia maksuluokkamallista tehtyjä tutkimuksia tarkastelemalla yksityisen sektorin työnantajien näkemyksiä mallin toimivuudesta ja sen mahdollisista toivotuista ja ei-toivotuista vaikutuksista. Tutkimus perustuu työnantajille lähetettyyn kyselyyn.

Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti kolmeen kokonaisuuteen. Ensinnäkin tarkastelun kohteena on maksuluokkamallin tuntemus ja ymmärrettävyys, toiseksi maksuluokkamallin toimivuus ja oikeudenmukaisuus ja kolmanneksi mallin vaikutukset työkyvyn tukemiseen sekä rekrytointeihin ja irtisanomisiin.

Keskeiset tulokset

Tutkimustulosten perusteella suuryritykset tuntevat maksuluokkamallin pieniä ja keskisuuria yrityksiä paremmin. Yrityksen koko vaikuttaa myös siihen, kuinka kiinnostunut se on työkyvyttömyyseläkkeiden kustannusten seurannasta.  Suurimmista työnantajista 60 prosenttia kokee, että maksuluokkamalli kannustaa heitä huolehtimaan työntekijöidensä työkyvystä paljon.

Kokonaisuutena mallia pidetään tarkoituksenmukaisena. Työnantajan koolla ei näytä olevan selkeää yhteyttä siihen, miten toimivana, oikeudenmukaisena tai ymmärrettävänä mallia pidetään. Suhtautumista nykyisen maksuluokkamallin toimivuuteen kuvaa se, että enemmistö työnantajista kannattaa kustannusvaikutusten pitämistä ennallaan.

Suuremmista yrityksistä enemmistö kokee rahoitusmallilla olevan vaikutuksia rekrytointipäätöksiin

Noin kolmannes suurista työnantajista koki mallin melko hankalasti ymmärrettävänä. Kyselyn perusteella ongelmakohtina ovat mallin monimutkaisuus ja sen yksityiskohtien ymmärrettävyys sekä tietyissä tilanteissa yksittäisen eläketapauksen suuret kustannusvaikutukset sekä kustannusvaikutusten sattumanvaraisuus ja hankala ennustettavuus.

Suuremmista yrityksistä enemmistö kokee rahoitusmallilla olevan vaikutuksia rekrytointipäätöksiin. Kyselyn perusteella monet suuryritykset välttävät rekrytoimasta henkilöitä, joilla on kohonnut työkyvyttömyysriski, koska ne pelkäävät työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvia kustannuksia. Suurimmista työnantajista 30 prosenttia oli sitä mieltä, että maksuluokkamallilla on ollut vaikutusta yrityksen rekrytointeihin paljon tai melko paljon.

Tilastografiikka