Skenaariolaskelmia työn muutoksen vaikutuksesta eläkejärjestelmään ja julkiseen talouteen

Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2017

Tekijät

Heikki Tikanmäki, Ilari Ahola, Johannes Koponen, Kaarlo Reipas ja Henrik Suikkanen

Raportissa esitetään laskelmia työn muutoksen skenaarioiden pitkän aikavälin vaikutuksista lakisääteiselle eläkejärjestelmälle sekä laajemmin julkiselle taloudelle. Laskelmat on laadittu Eläketurvakeskuksen ja valtiovarainministeriön laskentamallien avulla.

Skenaarioiden erityispiirteitä ovat talouskasvun pysähtyminen, yrittäjyyden lisääntyminen, tuloerojen kasvu ja korkea työllisyys.

Raportti on julkaistu vain verkkoversiona.

Keskeiset tulokset

Talouskasvun pysähtyminen kasvattaa kestävyysvajetta runsaalla prosenttiyksiköllä ja aiheuttaa TyEL-maksuun pitkällä aikavälillä noin 3,5 prosentin korotuspaineen.

Yrittäjyyden merkityksen kasvu kaventaa TyEL-rahoituspohjaa mutta vastaavasti parantaa YEL:n rahoitustilannetta. Skenaariolla ei ole merkittävää vaikutusta koko työeläkejärjestelmän tai julkisen talouden kestävyyteen.

Tuloerojen kasvu johtaa muutaman vuosikymmenen viiveellä myös eläke-erojen kasvuun. Raju tuloerojen kasvu korostaa Kelan eläkkeiden roolia eläkeläisten vähimmäistoimeentulon turvaajana, kun pienet työeläkkeet yleistyvät.

Korkea 80 prosentin työllisyysaste poistaisi kestävyysvajeen ja helpottaisi myös työeläkkeiden rahoitusta keskipitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä se parantaisi myös etuustasoa.

Tilastografiikka

Diaesitys