Pensioners’ subjective economic well-being in European countries: comparisons behind the income satisfaction paradox

Finnish Centre for Pensions, Studies 04/2018

Tekijät

Liisa-Maria Palomäki

Tutkimus käsittelee vertailujen merkitystä ikääntyneiden taloudellisessa tyytyväisyydessä. Monitaso- ja pitkittäisanalyysien avulla selvitetään, miten eläköityminen ja asuinmaan elintaso ovat yhteydessä siihen, mihin väestöryhmään toimeentuloa vertaillaan ja millainen merkitys aiemmalla taloudellisella asemalla on. Tutkimus perustuu suomalaisiin ja eurooppalaisiin kyselyaineistoihin.

Julkaisun painos on loppu.

Keskeiset tulokset

Kyselytutkimusten ja monitaso- ja pitkittäisanalyysien avulla tuotettujen tulosten perusteella eurooppalaisten eläkeläisten taloudellinen tyytyväisyys on yhteydessä tuloihin, mutta se muodostuu myös omaan aiempaan taloudelliseen asemaan ja eri väestöryhmiin tehtävien vertailujen tuloksena.

Eläköidyttäessä kokemukset heikkenivät hieman, kuitenkin odotettua vähemmän. Tulomuutosta merkittävämpi tekijä oli eläkereitti. Työstä eläköityvillä kokemukset heikkenivät ja työttömyydestä ja muusta toiminnasta paranivat. Työttömien ja muiden kohdalla eläketulo lisää esimerkiksi varmuutta toimeentulon jatkuvuudesta.

Maiden keskimääräinen eläkeläisten tulotaso, kuvastaen maiden elintasoa, muokkasi myös kokemuksia. Korkeamman tulotason maissa eläkeläiset kokivat toimeentulonsa heikommaksi kuin matalamman tulotason maissa. Ero voi liittyä esimerkiksi maiden erilaisten elintasojen luomiin kulutusta koskeviin odotuksiin. Eläkkeellä olevat arvioivat toimeentuloaan suhteessa toisiin eläkeläisiin, eikä maiden sisäisellä tulonjaolla ollut merkitystä.

Tilastografiikka

Eläkereittien ja muiden tekijöiden vaikutukset toimeentulokokemuksiin