Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat jälkikäteen arvioituna

Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2017

Tekijät

Meeri Kesälä

Eläketurvakeskus julkaisee säännöllisesti lakisääteisen eläketurvan pitkän aikavälin kehitystä arvioivia laskelmia. Tässä raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kootusti useamman laskelman välisiä eroja ja verrataan niiden tuloksia toteutuneeseen kehitykseen. Raportti keskittyy viiteen vuosien 2004–2013 aikana julkaistuun laskelmaan. Lisäksi on koottu jonkin verran tietoja laskelmista vuosilta 1980, 1990 ja 1999.

Julkaisu on saatavilla vain verkkoversiona.

Keskeiset tulokset

Työeläkemeno suhteessa työtulosummaan Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa vuosina 1980–2016

Vuosina 2005–2016 eläkelainsäädäntö on pysynyt pääpiirteissään samankaltaisena, joten sääntömuutokset eivät aiheuta merkittäviä eroja laskentatulosten välille. Tämä ja toisaalta jaksolle osuneet voimakkaat suhdannevaihtelut tekevät ajanjaksosta otollisen ennustevirheen tekijöiden paikantamiseen.

Pitkittynyt taantuma näkyy erityisesti työtulosumman ennusteiden poikkeamisena toteuman mukaisesta kehityksestä. Euromääräiset laskelmat esimerkiksi eläkemenosta kohtaavat toteuman paremmin kuin työtulosummaan suhteutetut tulokset.

Raportissa on analysoitu laskelmien ennustevirhettä toistamalla laskentaa käyttäen joidenkin tärkeimpien oletusten sijaan toteutuneita tietoja. Tällä tarkastelulla myös havaitaan ennustemallin toimivan tarkoituksenmukaisesti: mikäli oletukset toteutuvat, myös laskenta antaa pääpiirteissään toteuman mukaisia tuloksia.

Infografiikka

TyEL-varojen kehitys 2005–2016, peruslaskelmat ja toteuma