Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2018

Tekijät

Satu Nivalainen ja Sanna Tenhunen

Eläkejärjestelmään liittyvät taloudelliset kannustimet lykätä eläkkeelle siirtymistä voivat vaikuttaa päätöksiin vain, jos ne tunnetaan. Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeikää lähestyvien tietoutta eläkejärjestelmän kannustimista, näkemyksiä kannustimien vaikuttavuudesta sekä kannustimien merkitystä eläkeaikeisiin.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksessa tarkasteltiin eläkeikää lähestyvien, 54–62-vuotiaiden eläketietoutta, käsityksiä taloudellisista kannustimista sekä eläkeaikeita kyselytutkimuksen valossa.

Kaksi kolmasosaa tunsi työssä jatkamisen eläkettä korottavan vaikutuksen. Vain puolet osasi arvioida tulevan eläkkeensä määrän. Yli puolet ei tiennyt lainkaan elinaikakertoimesta, joka leikkaa kuukausieläkettä eliniän pitenemisen seurauksena. Eläkeasioiden tunteminen oli vahvempaa 60–62-vuotiailla, korkeasti koulutetuilla, ylemmillä toimihenkilöillä ja suurituloisilla.

Eläkkeen määrään vaikuttavilla taloudellisilla kannustimilla on merkitystä vain osalle. Vaikka lähes 60 prosenttia piti lykkäyskorotusta eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä kannustavana, vain noin 15 prosenttia koki, että kannustimilla on vaikutusta heidän omiin eläkeaikeisiinsa. Työssä jatkamisen vaikutuksen tuntevat pitivät lykkäyskorotusta ja varhennusvähennystä kannustavana tekijänä muita useammin.

Ylemmät toimihenkilöt ja työssä jaksamiseensa luottavaisesti suhtautuvat reagoivat useammin taloudellisiin kannustimiin. He myös aikoivat jatkaa työssä yli oman vanhuuseläkeikänsä alarajan. Aikomus lykätä eläkkeelle siirtymistä elinaikakertoimen ja lykkäyskorotuksen vuoksi ja käsitys lykkäyskorotuksen kannustavuudesta lisäsivät suunnitelmia siirtyä eläkkeelle vasta oman eläkeiän jälkeen. Käsitys varhennusvähennyksen kannustavuudesta ei selittänyt eläkeaikeita. Kokonaisuutena taloudelliset kannustimet eivät näytä vaikuttavan laajasti eläkeaikeisiin, vaikka osalle ne ovatkin merkityksellisiä työssä jatkamista motivoivia tekijöitä.

Infografiikka

Diaesitys (englanniksi)