Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen: sukupuolen, työskentelysektorin ja muuttuneiden elämäntilanteiden vaikutukset

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2017

Tekijät

Satu Nivalainen ja Noora Järnefelt

Tutkimuksessa tarkastellaan palkansaajien eläkeaikeiden ja toteutuneen eläkeiän taustatekijöitä. Eläkeaikeita mitataan vuoden 2003 työolotutkimuksen kysymyksellä, jossa henkilöltä on kysytty arviota kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisiästä. Toteutunut eläkeikä perustuu Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin eläkkeelle siirtymisestä vuosina 2005–2013.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 50-vuotiaiden palkansaajien eläkeaikeita ja tosiasiallista eläkkeelle siirtymistä. Palkansaajat näyttävät osaavan arvioida melko tarkasti, milloin he jättävät työelämän taakseen. Keskimäärin palkansaajat jäivät eläkkeelle hieman myöhemmin kuin olivat aikoneet.

Naiset ennakoivat eläkeikänsä miehiä tarkemmin. Esimerkiksi naisista, jotka aikoivat jatkaa työssä yli 63-vuotiaiksi, 60 prosenttia toteutti suunnitelmansa, kun miehillä osuus oli noin 50 prosenttia. Osasyynä naisten tarkempaan arvioon voi olla julkisen sektorin työpaikkojen suuri rooli naisilla. Liki 60 prosenttia naisista työskenteli julkisella sektorilla. Julkisen sektorin naisilla on usein yli 63 vuoden henkilökohtainen eläkeikä. Se kannustaa jatkamaan työssä pidempään.

Yli 50-vuotiaina työttömyyttä kokeneilla on vaikeuksia jatkaa työmarkkinoilla vanhuuseläkeikään asti. Naisilla työttömyys nelinkertaisti ja miehillä kolminkertaisti varhaisen eläkkeelle siirtymisen riskin. Työttömyyden lisäksi sairastuminen näyttäytyi eläkkeelle jäämistä aikaistavana tekijänä molemmilla sukupuolilla.

Infografiikka