Avoimen koordinaation menetelmä eläkkeissä

EU-tasolla eläkejärjestelmistä keskustellaan sosiaalisen suojelun komiteassa, jossa ovat edustettuina jäsenvaltiot ja EU-komissio. Komitean työtapa on avoimen koordinaation menetelmä (AKM).

Yksinkertaistettuna AKM tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ja komissio päättävät yhdessä strategisista tavoitteista, joihin sitoudutaan. Sosiaalisen suojelun komiteassa analysoidaan eläkeuudistuksia, kartoitetaan hyviä toimintatapoja ja harjoitetaan vertaisoppimista. Kansalliseen päätäntävaltaan jää keinojen valitseminen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yhteisiä strategisia tavoitteita, joihin sitoudutaan.

EU:n toimivalta perustuu jäsenvaltioiden perustamissopimuksissa luovuttamaan oikeuteen toimia määritellyillä osa-alueilla. Toimivalta on jaettu kolmeen luokkaan: yksinomaiseen, jaettuun sekä toimivaltaan toteuttaa tuki-, yhteensovitus- ja täydennystoimia. Lakisääteisten eläkejärjestelmien osalta toimivalta on kansallista.

Sosiaalipolitiikka on jaetun toimivallan aluetta. Sosiaalipolitiikassa EU voi toimia sosiaaliturvan koordinoinnin, työsuojelun tai työelämän sääntelyn, sukupuolten välisen tasa-arvon, syrjinnän ehkäisyn, sosiaalisten ohjelmien ja terveyspolitiikan kentällä.

Eläkejärjestelmiä seurataan indikaattoreilla

Eläkejärjestelmien osalta avoimen koordinaation menetelmässä on sitouduttu ylläpitämään järjestelmiä, jotka

  • Tarjoavat riittäviä eläkkeitä kaikille, taaten kohtuulliseen elintason eläkkeelläoloaikana
  • Ovat taloudellisesti kestäviä ottaen huomioon julkistalous sekä väestön ikääntyminen, ja järjestelmät tukevat työurien pidentämistä sekä aktiivista ikääntymistä
  • Ovat nykyaikaisia ja läpinäkyviä, sopeutuneita miesten ja naisten odotuksiin ja toiveisiin sekä nykyaikaisiin yhteiskuntiin väestön ikääntyminen ja rakennemuutos huomioiden.

Näitä kolmea päätavoitetta seurataan indeksimittariston avulla. Jokaisesta päätavoitteesta on indeksimittaristo, joka koostuu ensisijaisista indikaattoreista sekä toissijaisista indikaattoreista. Eurostat kerää indikaattorit jokaisesta jäsenvaltiosta, ja sosiaalisen suojelun komitea seuraa niiden kehitystä.

Merkittäviä seurantaraportteja ovat myös joka kolmas vuosi ilmestyvä eläkkeiden riittävyyttä koskeva raportti sekä eläkejärjestelmien taloudellista kestävyyttä tarkasteleva ikääntymisraportti, jonka valmistelee talouspoliittisen komitean alainen työryhmä

Aiheesta muualla: