Vastuuvelan laskentaan liittyviä käsitteitä

Keskeinen oletus eläkkeen karttumisen yhteydessä muodostuvan uuden vastuuvelan laskennassa eli tulevien rahastoitujen eläkekorvausten diskonttaamisessa on kolmen prosentin nimellinen rahastokorko. Tämän mukaisesti vastuuvelkaa tarkistetaan aina vähintään vuotuisella kolmen prosentin rahastokorolla. Rahastokorko on asetettu verraten matalaksi, joten sijoitustoiminnassa se saavutetaan useimpina vuosina.

Matalalle asetetusta rahastokorosta kuitenkin seuraa se, että useimpina vuosina sijoitustoiminta olisi voimakkaan ylijäämäistä ilman mitään lisätoimenpiteitä. Lisätoimenpide, jolla vaihtelevien sijoitustuottojen ongelma ratkaistaan, on vuosittain rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin tehtävät korotukset. Rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korotukset kohdennetaan yksinomaan 55 vuotta täyttäneille tavoitteena työeläkemaksun tasainen kehitys.

Näiden korotusten suuruuden määrää täydennyskerroin. Se määritellään kaikkien eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella. Täydennyskerroin prosentteina vastuuvelasta saadaan pääsääntöisesti kertomalla keskimääräinen vakavaraisuusaste 0,18:lla ja vähentämällä tuloksesta rahastokorko.

Osaketuottojen vaihteluja puskuroi osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu (OLV), joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. OLV on suurimmillaan prosentti vastuuvelasta ja pienimmillään -20 prosenttia vastuuvelasta. Eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään.

Ylärajan (1 prosentti) ylittävät varat siirretään yksilötason vanhuuseläkevastuuseen kasvattamalla rahastoituja eläkkeenosia. Alarajan (-20 prosenttia) alittaminen estetään purkamalla eläkelaitosten vakavaraisuuspääomaa.

Jokaisen eläkelaitoksen pitää hyvittää vastuuvelkaansa kolmen prosentin rahastokorolla, täydennyskertoimella ja OLV:n muutoksella eli kahdellakymmenellä prosentilla osaketuottokertoimesta. Osaketuottokerroin määritellään toteutuneiden osaketuottojen painotettuna keskiarvona vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Oikopolku: