Paljon kysyttyä elinaikakertoimesta

 1. Mihin etuuksiin elinaikakerrointa sovelletaan?
 2. Vaikuttaako elinaikakerroin minun maksussa olevaan eläkkeeseeni?
 3. Naiset elävät pidempään, joten eikö saman elinaikakertoimen käyttö suosi naisia miesten kustannuksella?
 4. Sanotaan, että elinaikakertoimen vaikutusta voi kompensoida tekemällä työtä pidempään. Miten voin työkyvyttömänä työskennellä pidempään, eikö elinaikakerroin silloin vain leikkaa eläkettäni?
 5. Miksi työkyvyttömien eläkkeisiin ylipäänsä täytyy soveltaa elinaikakerrointa? Eivätkö sairaat elä kuitenkin lyhyemmän elämän?
 6. Elinaikakertoimen yhtenä tarkoituksena on kuulemma pitää ihmiset pidempään töissä. Miten tässä nyt vielä pidentää työuraa, kun on lama ja vastoin tahtoaan joutuu työttömäksi?
 7. Mikä on minun elinaikakertoimeni? Olen syntynyt vuonna 1962.

1. Mihin etuuksiin elinaikakerrointa sovelletaan?

Elinaikakerrointa sovelletaan vanhuuseläkkeisiin ja työkyvyttömyyseläkkeen karttuneeseen eläkkeenosaan.

Sitä ei sovelleta perhe-eläkkeeseen, mutta perhe-eläke lasketaan sellaisen edunjättäjän eläkkeen perusteella, johon elinaikakerrointa on sovellettu. Näin ollen, jos perhe-eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2010, ei elinaikakerrointa sovelleta perhe-eläkkeen pohjana olevaan eläkkeeseen eikä sitä kautta myöskään perhe-eläkkeeseen.

Vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunnetaan sille vuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella, jonka aikana työntekijä on täyttänyt 62 vuotta. Jos vanhuuseläke alkaa ennen kyseistä vuotta, vanhuuseläke muunnetaan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla kertoimella.

Elinaikakerrointa sovelletaan vuonna 2010 tai sen jälkeen alkaviin työkyvyttömyyseläkkeisiin siten, että vain se osa eläkkeestä, joka on ansaittu työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä, kerrotaan työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahvistetulla 62-vuotiaiden kertoimella. Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan osuuteen elinaikakerrointa ei siis sovelleta.

Mitä nuorempana työkyvyttömyyseläke alkaa sitä vähemmän elinaikakerroin siihen vaikuttaa. Myöskään työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi eläkettä ei muunneta enää uudelleen. Elinaikakertoimen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeisiin on siten lievempi kuin vanhuuseläkkeisiin.

2. Vaikuttaako elinaikakerroin minun maksussa olevaan eläkkeeseeni?

Elinaikakerrointa ei koske omaa työeläkettäsi, jos

 • olet syntynyt ennen vuotta 1948

 • olet tullut työkyvyttömäksi ennen vuotta 2010

 • olet jäänyt eläkkeelle jo ennen vuotta 2010

 • varhaiseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Elinaikakerroin ei koske työeläkejärjestelmästä maksettavaa perhe-eläkettäsi, jos

 • kuolleen puolisosi eläke alkoi jo ennen vuotta 2010

 • perhe-eläkkeesi on alkanut jo ennen vuotta 2010.

3. Naiset elävät pidempään, joten eikö saman elinaikakertoimen käyttö suosi naisia miesten kustannuksella?

Eliniän pituus sinänsä ei vaikuta elinaikakertoimeen. Siihen vaikuttaa vain se, miten elinikä muuttuu vuodesta 2009 eteenpäin.

Naiset elävät miehiä pidempään, mutta viime aikoina miesten elinikä on pidentynyt nopeammin kuin naisten. Eliniän muutosten ero ei kuitenkaan ole suuri. Jos miehillä ja naisilla olisi eri elinaikakertoimet, miesten elinaikakerroin olisi silloin leikkaavampi.

Lakisääteisessä eläkejärjestelmässä ei voi olla eroa sukupuolten välillä. Siksi myös elinaikakerroin, samoin kuin kaikki muutkin eläkkeen määräytymisen säännöt ovat sukupuolesta riippumattomia.

4. Sanotaan, että elinaikakertoimen vaikutusta voi kompensoida tekemällä työtä pidempään. Miten voin työkyvyttömänä työskennellä pidempään, eikö elinaikakerroin silloin vain leikkaa eläkettäni?

Työkyvytön ei luonnollisestikaan voi tehdä työtä pidempään ja siten kompensoida kuukausieläkkeen pienentymistä. Lisätyöskentelyn mahdollisuus on vain siihen kykenevillä.

Vuoden 2010 alusta eduskunta päätti lainmuutoksesta, jossa elinaikakerroin säädettiin myös työkyvyttömille. Samassa yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeiden määräytymissääntöjä muuten parannettiin. Nyt lainmuutoksen jälkeen voi siis olla tilanne, että alkava työkyvyttömyyseläke jopa parani muutoksen johdosta.

Muutoksen johdosta tulevilla nuorilla ikäluokilla työkyvyttömyyseläkkeen määrä kuitenkin vähenee entiseen verrattuna, kun elinaikakerroin alkaa vaikuttaa merkittävämmin. Mutta jos katsotaan työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneen henkilön koko eläkeaikaista eläkkeen määrää, se mitä todennäköisimmin suurenee.

Tämä johtuu siitä, että työkyvyttömyyseläkkeeseen käytetään vanhemmille ikäluokille laskettua kerrointa, joka on suurempi kuin työkyvyttömän oman ikäluokan kerroin vanhuuseläkeiässä olisi. Lisäksi kerrointa sovelletaan vain työkyvyttömyyttä ennen karttuneeseen eläkkeenosaan, jolloin sen vaikutus eläkkeeseen on vähäisempi sitäkin kautta.

Jos lainmuutosta ei olisi tehty, olisi työkyvyttömän vanhuuseläkkeeseen sovellettu hänen oman ikäluokkansa ihmisille laskettua kerrointa siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä. Nyt elinaikakertoimen vaikutus ulottuu tasaisemmin koko eläkeajalle.

Jos työkyvyttömyyseläkkeensaaja ei ole ehtinyt ansaita paljonkaan työeläkettä, kansaneläke ja takuueläke kompensoivat elinaikakertoimen vaikutusta eläkkeeseen.

5. Miksi työkyvyttömien eläkkeisiin ylipäänsä täytyy soveltaa elinaikakerrointa? Eivätkö sairaat elä kuitenkin lyhyemmän elämän?

Elinaikakerroin on luotu sen vuoksi, että ihmiset elävät keskimäärin pidempään kuin ennen. Ei ole olemassa kattavia tutkimustuloksia, joiden perusteella voisi sanoa, miten eri sairauksia sairastavien elinikä on muuttunut. Voidaan vain olettaa, että myös työkyvyttömäksi tulevat elävät keskimäärin pidempään sairautensa kanssa. Elinaikakertoimessa oleellista on se, miten keskimääräinen elinikä muuttuu vuoteen 2009 verrattuna, eikä se, miten pitkään ihminen ylipäänsä elää.

Lakisääteinen työeläke on kollektiivista vakuutusturvaa. Sen puitteissa ei ole mielekästä kohdella eri sairausryhmiä eri tavoin.

6. Elinaikakertoimen yhtenä tarkoituksena on kuulemma pitää ihmiset pidempään töissä. Miten tässä nyt vielä pidentää työuraa, kun on lama ja kun vastoin tahtoaan joutuu työttömäksi?

Työtilanne saattaa tällä hetkellä olla toisille sellainen, että työuran jatkaminen ei halusta huolimatta onnistu. Elinaikakerroin on kuitenkin tehty pitemmällä tähtäyksellä. Toistaiseksi sen vaikutus eläkkeeseen on vielä pieni ja kuukausieläkkeen pienenemisen kompensoimiseksi tarvittava työnteon jatkaminen vielä kuukauden, kahden luokkaa.

Lama ei jatkune loputtomiin ja mahdollisuudet pysyä työelämässä muuttuvat. Työssä jatkaminen pidempään kuin nykyisin on tulevaisuudessa välttämätöntä eläketason säilyttämiseksi nykyisen tasoisena.

7. Mikä on minun elinaikakertoimeni? Olen syntynyt vuonna 1962.

Elinaikakerroin määrätään kullekin ikäluokalle sen 62 vuoden iän täyttämisvuodelle. Elinaikakerroin lasketaan edellisen vuoden marraskuussa ja lopulliset laskennassa tarvittavat kuolevuustilastot saadaan Tilastokeskukselta silloin.

Eläketurvakeskus laskee kuitenkin väestöennusteen pohjalta arvioita tulevaisuuteen. Nämä arviot eivät ole siis lopullisia, mutta kertovat suuntaa, mihin väestöennusteiden tekijöiden mukaan olemme menossa.

Vuonna 1962 syntyneelle kertoimen arvioidaan olevan 0,925.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ