Yksilölliset eläkevakuutukset ja pitkäaikaissäästäminen

Lisäeläketurvaa voi kartuttaa yksilöllisesti vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen (PS-sopimus) kautta.

Yksilöllisen eläkevakuutuksen voi ottaa vakuutettu itse, puoliso tai työnantaja. Mikäli vakuutuksenottaja on työnantaja, vakuutettu ei voi itse maksaa vakuutukseen maksuja. PS-sopimuksen voi tehdä ainoastaan luonnollinen henkilö.

Yksilöllisten eläkevakuutusten määrä oli Finanssivalvonnan mukaan vuoden 2013 lopussa 740 000 ja vakuutussäästöjen takaisinostoarvo oli Finanssiala ry:n mukaan noin 12 miljardia euroa. Yksilöllisten eläkevakuutusten suosio on vähentynyt viime vuosina, ja uusia sopimuksia tehdään aiempaa vähemmän.

Aiheesta muualla:

Eläkeuudistus nosti yksilöllisten eläkkeiden ikärajoja

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä vapaaehtoisten eläkevakuutusten alaikäraja nousee samaksi, kuin mikä vakuuttamisvel­vollisuuden yläikäraja kyseisellä syntymäkohortilla on. Vakuuttamisvelvollisuuden yläikä­raja on 68 vuotta vuonna 1957 tai sitä ennen syntyneillä, 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä ja 70 vuotta myöhemmin syntyneillä.

Ennen vuotta 2013 aloitettujen vapaa­ehtoisten eläkevakuutusten ja ps-tilien maksut ovat vähennyskelpoisia aiempien sääntö­jen mukaisesti. Vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksujen verovähennysoikeuden ikäraja nousi jo aikaisemmin 68 vuoteen vuoden 2013 alussa.

Vakuutus voi olla sovittu joko määräajaksi tai elinajaksi. Valtaosa yksilöllisistä eläkevakuutuksista on sovittu määräajaksi.

Yksilöllinen eläke ei ole este työnteolle ja osa yksilöllistä eläkettä nostavista henkilöistä on yhä mukana työelämässä. Vakuutussopimukseen sisällytetään yleensä myös henkivakuutusturva vakuutetun kuolemantapauksen varalle. Tällöin vakuutussäästöt maksetaan määritellyin osin vakuutetun edunsaajalle.

Säästöt takaisin poikkeustilanteissa

Yksilöllisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen irtisanomisoikeus on rajoitettu. Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella on oikeus nostaa säästöt ennen eläkeikää. Vakuutettu voi saada myös yli vuoden kestäneessä työttömyystilanteessa vakuutuksen takaisinostoarvon eli vakuutukseen kertyneet varat, joista on vähennetty vakuutuksen hoitokulut.

Irtisanomiskäytäntö vaihtelee yhtiöittäin. Yleensä sekä työkyvyttömyyden että työttömyyden perusteella ennenaikaisesti otetuissa yksilöllisissä eläkevakuutuksissa edellytetään, että vakuutussäästöt on katettu henkivakuutuksella.

Työnantajan työntekijälleen ottamaan yksilölliseen eläkevakuutukseen ei välttämättä liity vapaakirjaoikeutta työsuhteen päättyessä ennen eläkeikää.

Eläkkeen määräytyminen

Yksilöllisen eläkevakuutussopimuksen ja PS-sopimuksen mukaan aikanaan maksettava eläke määräytyy kertyneiden säästöjen eli maksettujen maksujen ja niille saatujen tuottojen perusteella. Yksilöllinen eläkevakuutus voi olla korkosidonnainen tai sijoitussidonnainen.

Korkosidonnaisen eläkevakuutuksen tuotto muodostuu laskuperustekorosta sekä erillisestä vuosittain vakuutusyhtiön tuloksen perusteella määritellystä lisäkorosta.

Sijoitussidonnaisessa eläkevakuutuksessa tuotto määräytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti. Riskin sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotosta ja vakuutuspääoman säilymisestä kantaa asiakas. Pääomalla ei ole pankkitalletusten tapaan lakisääteistä talletussuojaa.

Finanssiala ry:n mukaan yksilöllisiin eläkevakuutuksiin maksettiin vakuutusmaksuja vuonna 2014 yhteensä 477 miljoonaa euroa. Tästä 74 prosenttia maksettiin sijoitussidonnaisiin vakuutussopimuksiin ja 26 prosenttia laskuperustekorkoisiin sopimuksiin.

Aiheesta muualla: