Lakisääteistä eläkettä verotetaan ansiotulona

Lakisääteisten eläkkeiden verotus määräytyy pääosin samoin kuin muidenkin ansiotulojen verotus. Verotonta tuloa ovat kuitenkin:

  • kansaneläkkeen lapsikorotus
  • eläkkeensaajan hoitotuki
  • rintamalisä, veteraanilisä ja eläkkeensaajan asumistuki.

Eläketulon ja palkkatulon vero- ja maksurasite eroavat erilaisten verovähennysten ja sosiaalivakuutusmaksujen takia. Eläketulosta myönnetään eläketulovähennys sekä kunnallis- että valtionverotuksessa.

Eläketuloista ei makseta työttömyysvakuutusmaksua eikä työeläkemaksua. Eläketuloista maksetaan sairaanhoitomaksua mutta ei sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Taulukko. Eläketulovähennyksen täysi määrä vuonna 2018 sekä vuosituloraja, josta alkaen eläkkeensaaja alkaa maksaa veroa ja vuosituloraja, josta alkaen vähennystä ei saa enää lainkaan.

Täysi vähennys  Eläke, josta alkaen veroa Eläke, josta ei enää vähennystä
Kunnallisverotus 9 040 11 093 26 765
Valtionverotus 11 560 24 024 41 981

Eläkkeensaajan käteen jäävä tulo on matalissa tuloluokissa suurempi kuin palkansaajan samalla tulotasolla. Korkeammilla tulotasoilla verotus tasoittuu.

Eläketulon kokonaismaksurasitus on korkeammilla tulotasoilla suurinpiirtein samalla tasolla kuin palkansaajan vero- ja maksuprosentti, jossa on otettu huomioon myös palkansaajan korotettu työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Vuonna 2018 työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 17–52-vuotiaalla ja 63–67-vuotiaalla 6,35 prosenttia sekä 53–62-vuotiaalla 7,85 prosenttia. Siirtymäsäännös 53–62-vuotiaiden korotetusta työeläkevakuutusmaksusta on voimassa vuosina 2017–2025.

Eläkkeensaajan ja palkansaajan verotus ja maksut, prosenttia bruttotuloista v. 2018

Eläkkeensaajan verojen ja maksujen rakenne vuonna 2018, prosenttia bruttotuloista.  

Eläkkeensaajan palkkatuloa verotetaan kuten mitä tahansa palkkatuloa. Muut ansiotulot pienentävät eläketulovähennystä: kun vähennys pienenee, veroprosentti kasvaa. Toisaalta varsinaisesta palkkatulosta saa tulonhankkimisvähennyksen sekä ansiotulovähennyksen ja työtulovähennyksen.

Työttömyysvakuutusmaksua ei peritä 65 vuotta täyttäneen saamasta palkasta. Eläkevakuutusmaksua maksetaan syntymävuosiluokan vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei peritä 68 vuotta täyttäneen saamasta palkasta.

Lue lisää: