Työurien pidentäminen eläkeuudistusten tavoitteena

Työurien pidentämiseen liittyvä keskustelu sai vauhtia Valtioneuvoston esityksestä 24.2.2009 nostaa eläkeikää asteittain 65 ikävuoteen. Työmarkkinajärjestöt eivät hyväksyneet ehdotusta ja julkinen mielipidekin oli voimakkaasti asiaa vastaan.

Valtioneuvoston ja työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärrys työuriin liittyvän pohdinnan aloittamisesta syntyi 11.3.2009. Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä (ns. Rantalan ryhmä) ja työhyvinvointikysymyksiä varten asetettu ryhmä (ns. Ahtelan ryhmä) ryhtyivät valmistelemaan linjauksia, joilla nostettaisiin eläkkeellesiirtymisiän odotetta kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä.

Rantalan ryhmä ei päässyt sopimukseen ryhmälle asetettuun määräaikaan mennessä. Suurimpana erimielisyyksien aiheuttajana oli nk. työttömyysputken poisto. Jos työttömyysputki olisi poistettu, ei iäkkäänä työttömäksi tuleville olisi siirtymäajan jälkeen maksettu työttömyyspäivärahaa eläkkeelle siirtymiseen asti, vaan korkeintaan 500 päivää kuten nuoremmillekin.

Ahtelan ryhmä sen sijaan sopi monista työelämään ja työterveyshuoltoon liittyvistä asioista vuoden 2010 alussa. Ryhmä ehdotti valmistelun jatkamiseksi kuutta työryhmää, joista kolme jatkoryhmää perustettiin. Ryhmä esittää lukuisia ehdotuksia

  • työterveyshuollon tehostamisesta ja sen saatavuuden varmistamisesta
  • työhyvinvoinnin edistämisestä ja tukemisesta sekä
  • koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä siten, että ne tukevat työurien pitenemistä.

Valtioneuvosto perusti kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman valmisteluryhmät keväällä 2010. Yksi näistä oli Työurat-ryhmä. Sen tehtävänä oli pohtia:

  • työeläkkeiden riittävän tason turvaamista
  • eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä
  • keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nostamista.

Työurat-ryhmän raportti luovutettiin pääministerille 1.3.2011. Työurat-ryhmän raportti kartoittaa laajasti työeläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja. Raportissa esitetään mittareita, joilla voidaan seurata eläkepolitiikan tavoitteiden toteutumista. Työurat-ryhmä korostaa, että raportissa on tuotu esille tulleet erilaiset muutosvaihtoehdot, mutta ei käsitellä niiden toteuttamiskelpoisuutta tai oteta niihin kantaa.

Jukka Ahtelan työelämäryhmän jatkotyöryhmät luovuttivat mietintönsä pääministerille niin ikään 1.3.2011.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko esitti työmarkkinakeskusjärjestöille syyskuussa 2011, että työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä laatisi mahdollisimman nopeasti ehdotukset toimenpiteiksi, joilla hallitusohjelman työurien pidentämistavoitteet saavutetaan. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila, valtiovarainministeriön ylijohtaja Jukka Pekkarinen sekä Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus olisivat ryhmän asiantuntijajäseniä silloin, kun ehdotuksia toimenpiteiksi laaditaan.

Eläkeneuvotteluryhmä jätti ensimmäisen väliraporttinsa sosiaali- ja terveysministerille 17.2.2012. Toinen väliraportti valmistui 22.3.2012 hallituksen kehysriiheen. Se sisälsi jonkin verran konkreettisia ehdotuksia mm. osa-aikaeläkkeen ja työttömyysputken ikärajoihin.

Myöhemmin, Jukka Pekkarisen vetämän selvitystyön jälkeen päätettäväksi jäivät laajemmat eläkeikärajoihin, varhais- ja perhe-eläkkeiden kohtaloon ja eläkkeiden määräytymiseen liittyvät asiat. Näihin liittyvä uudistus ehdotettiin tulevaksi voimaan vuonna 2017.

Taustaselvityksiä työuria pohtineille työryhmille

Seikkaperäisemmät työuraryhmien teettämät muistiot ja niistä tehdyt yhteenvedot on julkaistu Eläketurvakeskuksen Selvityksiä-sarjassa.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: