Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Koko vakuutetun työuran ansiot kartuttavat eläkettä

Vuoden 2005 uudistuksen johdosta työeläkettä karttuu aikaisempaa paremmin sekä työuran alussa että lopussa. Työeläke alkaa karttua jo 18 vuoden iästä alkaen aikaisemman 23 vuoden iän sijaan.

Työeläke lasketaan koko työuran ansioiden perusteella. Työeläkemaksulla vähennetyt ansiot tarkistetaan palkkakertoimella ansaintavuoden palkkakerrointasosta eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Ennen vuotta 2005 ansaittu eläketurva ns. vapaakirjataan: ansaittu eläke lasketaan tältä ajalta ennen vuotta 2005 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti valmiiksi rekisteriin.

Karttumisprosentti on ikään sidottu. Työeläkkeeseen tulee joka vuosi lisää 1,5 prosenttia ikävälillä 18–52. Vanhempia ikäluokkia kannustetaan jatkamaan työssä siten, että 53 ikävuodesta alkaen saaduista ansioista työeläke kasvaa 1,9 prosenttia ja 63–68-vuotiaana eläkettä kertyy peräti 4,5 prosenttia. Takautuvasti uusia karttumia ei sovelleta.

Ennen vuotta 1950 syntyneille julkisen puolen eläkettä karttuu kuitenkin kaksi prosenttia vuosiansioista 63 vuoden täyttämiseen ja siitä eteenpäin karttumisprosentti on 4,5.

Vanhuuseläkkeellä voi aloittaa uuden työn. Uutta eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuotuisista ansioista. Tämä osa eläkkeestä maksetaan 68-vuotiaana.

Eläkettä kartuttavat myös esimerkiksi tutkintoon johtava opiskelu ja vanhempainpäiväraha.